Arctic Paper SA

03/20/2017 | Press release | Distributed by Public on 03/20/2017 01:06

Opinia i raport biegłego rewidenta do jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2016

EY

Ernst & Younq Audyt Polska

sp61ka z 0Qranlczon11 odpowledzlalnoscl11 sp. k.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

Building a better working world

Tel. +48 22 557 70 00

Faks +48 22 557 70 01

[email protected] www.ey.com/pl

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz dla Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego

Przeprowadzilismy badanie zahiczonego sprawozdania finansowego za rok zakonczony dnia 31 grudnia 2016 roku Arctic Paper S.A. (,,Sp6lka") z siedzibll w Poznaniu przy ul. D!!browskiego 334A, na kt6re skladajll si: rachunek zysk6w i strat, sprawozdanie z calkowitych dochod6w za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, bilans sporZ!ldzony na dzien 31 grudnia 2016 roku, rachunek przeplyw6w pieniznych, zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zasady (polityki) rachunkowosci oraz dodatkowe noty objasniajqce (,,zalqczone sprawozdanie finansowe").

Odpowiedzialnosi: Zarzqdu Spolki oraz czlonkow rady nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarzqd Sp6lki jest odpowiedzialny, zgodnie z ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (,,ustawa o rachunkowosci") i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, za sporZ!ldzenie na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych sprawozdania finansowego i za jego rzetelnq prezentacj zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Rachunkowosci, Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej oraz zwiqzanymi z nimi interpretacjami ogloszonymi w formie rozporzqdzen Komisji Europejskiej (,,Midzynarodowe Standardy Sprawozdawczosci Finansowej, kt6re zostaly zatwierdzone przez Uni Europejskq") oraz innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa. Zarzqd Sp6lki jest r6wniez odpowiedzialny za kontrol wewntrznq, kt6rq uznaje za niezbdnq dla sporzqdzenia sprawozdania finansowego nie zawierajqcego istotnego znieksztakenia spowodowanego oszustwem lub bldem.

Zgodnie z ustawq o rachunkowosci ZafZ!ld Sp6lki oraz czlonkowie rady nadzorczej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowosci.

Odpowiedzialnosi: bieglego rewidenta za badanie sprawozdaniafinansowego

Jestesmy odpowiedzialni za wyrazenie opinii o zal

Badanie przeprowadzilismy stosownie do postanowien rozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Midzynarodowych Standard6w Badania przyjtymi uchwalq nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia 10 lutego 2015 r. z p6in. zm (,,Krajowe Standardy Rewizji Finansowej"). Standardy te wymagajq przestrzegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskac wystarczaj

ERNST & YOUNG W POLSCE JEST CZlONKIEM GLOBALNEJ PRAKTYKI ERNST & YOUNG

Ernst & Young Audyt Polska sp61ka z ogranlczonq odpowledzlalnoklq sp. k.

Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawle, XII Wydzlal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, KRS: 0000481039, NIP 526-020-79-76

EY

Building a better working world

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur sruziicych uzyskaniu dowod6w badania kwot i ujawnien w sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zalezy od osiidu bieglego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego znieksztakenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub bldem. Dokonujiic oceny tego ryzyka biegly rewident bierze pod uwag dzialanie kontroli wewntrznej, w zakresie dotycziicym sporziidzania i rzetelnej prezentacji przez Sp6lk sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznosciach procedur badania, nie zas wyrazenia opinii na temat skutecznosci kontroli wewn1rtrznej Sp6lki. Badanie obejmuje takze ocen1r odpowiedniosci przyj1rtych zasad (polityki) rachunkowosci, racjonalnosci ustalonych przez Zarziid Sp6lki wartosci szacunkowych, jak r6wniez ocen1r og6lnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej 320 pkt 5 koncepcja istotnosci stosowana jest przez bieglego rewidenta zar6wno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wplywu rozpoznanych podczas badania znieksztaken oraz nieskorygowanych znieksztaken, jesli wyst1rpujii, na sprawozdanie finansowe, a takze przy formulowaniu opinii bieglego rewidenta. W zwi¥ku z powyzszym wszystkie stwierdzenia zawarte w opinii bieglego rewidenta, w tym stwierdzenia dotycziice innych wymog6w prawa i regulacji, wyrazane sii z uwzgl1rdnieniem jakosciowego i wartosciowego poziomu istotnosci ustalonego zgodnie ze standardami badania i osiidem bieglego rewidenta.

Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowiii wystarczajiicii i odpowiedniii podstaw1r do wyrazenia przez nas opinii z badania .

Opinia

Naszym zdaniem, zaliiczone sprawozdanie finansowe:

  • przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majiitkowej i finansowej Sp6lki na dzien 31 grudnia 2016 roku oraz jej wyniku finansowego i przeplyw6w pieniznych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z Mi1rdzynarodowymi Standardami Sprawozdawczosci Finansowej, kt6re zostaly zatwierdzone przez Uni1r Europejskii i przyj1rtymi zasadami (politykii) rachunkowosci,

  • zostalo sporZ!ldzone na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiiig rachunkowych,

jest zgodne co do formy i tresci z obowil!Zujiicymi Sp6lk przepisami prawa i postanowieniami statutu Sp6lki.

Sprawozdanie na temat innych wymogow prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z dzialalnosci

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z dzialalnosci.

Za sporZ!ldzenie sprawozdania z dzialalnosci zgodnie z ustawii o rachunkowosci oraz innymi obowil!Zujiicymi przepisami prawa jest odpowiedzialny ZarZ!ld Sp6lki. Ponadto ZarZ!ld Sp6lki oraz czlonkowie rady nadzorczej Sp6lki sii zobowil!Zani do zapewnienia, aby sprawozdanie z dzialalnosci spelnialo wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowosci.

2

EY

Building a better

working world

Naszym obowiiem bylo, w zwfaµ:ku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie sinim zawarte uwzgl

Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z dziafalnosci uwzgl

W zwiqzku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym obowiqzkiem bylo rowniei: zapoznanie si

Warszawa, dnia 20 marca 2017 roku

Robert K.limacki Biegly Rewident nr 90055

dziafajqcy w imieniu

Ernst & Young Audyt Polska spolka

z ograniczonq odpowiedzialnosciq sp. k.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa nr ewid. 130

Ernst & Young Audyt Polska

sp6tka z ograniczoncJ odpowiedzialnoki.t sp6tka J'.Omandytowa

Rondo ONZ 1, 00-124 Wa,szawa

3

ARCTIC PAPER S.A.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKONCZONY

DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU