Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

09/25/2021 | Press release | Distributed by Public on 09/25/2021 13:07

Nórsko - podmienky vstupu od 25. septembra

25.9.2021 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Nórsko

Aktualizované: 25/09/2021 (podmienky vstupu)

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Osle uvádza informácie získané z autorizovaných verejných zdrojov, nemôže však garantovať postup a rozhodovací proces nórskych úradníkov na letiskách a hraničných prechodoch.

Aktualizované informácie o cestovných obmedzeniach pri vstupe do Nórska, ako aj o aktuálnych výnimkách sú dostupné na webovej stránke Nórskej imigračnej služby UDI

Pri plánovaní do Nórska dôrazne odporúčame sledovať informácieuvedené na vyššie uvedenej webovej stránke, prípadne na webovej stránke nórskej vlády, jednak priebežne, pri plánovaní cesty, ako aj tesne pred ňou, vzhľadom na skutočnosť, že podmienky pre vstup do krajiny, prípadne podmienky karantény po vstupe, sa môžu veľmi rýchlo meniť. V prípade nutnosti argumentácie na hranici je tiež výhodné poznať oficiálny nórsky zdroj informácií týkajúci sa aktuálne platných nariadení.

Od 1. júla 2021 sa Nórsko pripája k EÚ/EHP digitálnemu COVID preukazu.

Od 25. septembra 2021je na územie Nórska povolený vstup občanom členských štátov EHP, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj cudzincom s pobytom na území členských štátov EHP, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Cestujúci zo zelených a oranžových krajín

Od 13. septembra 2021 je Slovensko vyradené z pohľadu Nórska zo zoznamu zelených krajín a je zaradené na zoznam oranžových krajín.

Zoznam krajín s farebnou klasifikáciou je možné nájsť na webovej stránke nórskej vlády.

Tento zoznam je pravidelne každý týždeň aktualizovaný podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Od 25. septembra 2021 je na územie Nórska povolený vstup bez obmedzenia a karantény cudzincom, ktorí žijú, alebo sa aspoň 10 dní pred príchodom do Nórska zdržiavali v krajine, ktorú Nórsko označuje za zelenú alebo oranžovú.

V prípade, ak osoba cestujúca zo zelenej alebo oranžovej krajiny do Nórska tranzituje (osobným automobilom) cez územie inej ako zelenej alebo oranžovej krajiny (červená, tmavo červená), prihliada sa na ňu ako keby prišla zo zelenej alebo oranžovej krajiny iba za podmienky, že tranzit bol vykonaný bez zastávky, nebol vykonaný prostriedkami hromadnej dopravy a počas cesty nemali cestujúci kontakt s inými osobami, ako so svojimi blízkymi. Použitie trajektu sa považuje za použitie prostriedku hromadnej dopravy.

V prípade leteckej dopravy, ak cestujúci prestupoval na letisku v inej ako zelenej alebo oranžovej krajine (napr. červenej), nórske úrady naň prihliadajú ako na prichádzajúceho z inej ako zelenej alebo oranžovej krajiny (napr. červenej).

Cestujúci z iných ako zelených a oranžových krajín

Od 13. septembra 2021 je Slovensko zaradené z pohľadu Nórska na zoznam oranžových krajín.

Od 25. septembra 2021 16:00 hod je na územie Nórska povolený vstup občanom členských štátov EHP, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj cudzincom s pobytom na území členských štátov EHP, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Cestujúci z inej ako zelenej alebo oranžovej krajiny (napr. červenej) musia po vstupe do Nórska absolvovať karanténu. Pre osoby vo veku nad 18 rokov môže byť predmetná karanténa ukončená absolvovaním PCR testu na COVID-19 s negatívnym výsledkom najskôr 3 dni po príchode do Nórska. Povinnosť absolvovať PCR test 7 dní po príchode sa ruší.

Od karantény po vstupe do Nórska sú oslobodené všetky osoby do veku 18 rokov. Pri vstupe do Nórska musia absolvovať test na COVID-19 všetky osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré prichádzajú z inej ako zelenej alebo oranžovej krajiny (napr. červenej). Test na COVID-19 sa odporúča absolvovať aj 3 dni po príchode do krajiny.

Podmienka absolvovať karanténu v štátnej karanténe (karanténnom hotely) sa ruší. Je možné absolvovať karanténu v karanténnom hotely, ak ju osoba nemôže absolvovať v inom ubytovacom zariadení.

Cestujúci z inej ako zelenej alebo oranžovej krajiny je povinný podrobiť sa testovaniu na COVID-19 na hraničnom priechode pri vstupe do Nórska. Testovanie je bezplatné. Osobe, ktorá sa bez závažného dôvodu odmietne podrobiť testovaniu a dobrovoľne neopustí územie Nórska bude udelená pokuta a bude umiestnená do karantény.

Osoby, ktoré sú povinné absolvovať karanténu a podstúpiť test na COVID-19 sa musia registrovať pred príchodom do Nórska. Registráciu je možné vykonať elektronicky. Podrobné informácie, ako aj registračný formulár je dostupný na webovej stránke nórskej vlády.

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 resp. sú plne zaočkované

Osoby, ktoré sú plne zaočkované proti COVID-19, prípadne ktoré prekonali COVID-19 v období 6 mesiacov pred cestou do Nórska a sú schopné tieto skutočnosti preukázať certifikátom, ktorý je prepojený s EU schémou, môžu pricestovať do Nórska bez obmedzení, bez ohľadu na krajinu z ktorej prichádzajú. Rovnako sú oslobodení z povinnosti karantény, povinnosti preukázať negatívny test na COVID-19 pri príchode, podrobiť sa testovaniu na hranici, ako aj z povinnosti predcestovnej registrácie.

Definíciu osoby, ktorá je v Nórsku považovaná za plne očkovanú je možné nájsť na webovej stránke nórskeho úradu pre verejné zdravotníctvo.

Upozornenie slovenského veľvyslanectva v Nórsku

V prípade, ak nórske úrady na hranici nie sú schopné digitálny COVID preukaz EÚ prostredníctvom QR kódu verifikovať, neuznajú očkovací preukaz EÚ/EHP občana (čo môže byť aj len z dôvodu technických problémov), prihliada sa na túto osobu ako na nezaočkovanú a postupuje sa podľa toho, či občan prichádza zo zelenej a oranžovej alebo červenej krajiny. Európsky COVID preukaz odporúčame mať na hranici pripravený v digitálnej forme.

Nórsko naďalej vykonáva hraničné kontroly na vnútornej i vonkajšej schengenskej hranici pri vstupe i výstupe z krajiny. Upozorňujeme na skutočnosť, že prechod štátnej hranice smerom do Nórska môže trvať dlhšiu dobu v závislosti od aktuálnej situácie na konkrétnom hraničnom priechode.

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 v Nórsku

Oficiálna informačná stránka pre oblasť zdravotníctva v Nórsku

Nórska imigračnej služby (UDI)

Ministerstvo zahraničných vecí Nórska

Nórsky úrad verejného zdravotníctva (FHI)

Cestovanie v rámci krajiny (pevninské Nórsko)

Voľné

Svalbardy

Od 25. septembra 2021 sa ruší povinnosť preukázať sa pri ceste na Svalbardy negatívnym testom na COVID-19, ktorý bol vykonaný v Nórsku nie neskôr ako 24 hodín pred plánovaným odletom na Svalbardy. Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke guvernéra Svalbardov.

Opatrenia v krajine

Aktuálne epidemiologické opatrenia v krajine si je potrebné preštudovať na webovej stránke nórskeho Úradu pre verejné zdravotníctvo, kde sú uverejnené tiež v anglickom jazyku.

Dôležité upozornenie: Miestne autority (miestna samospráva) je oprávnená prijímať v prípade lokálnych ohnísk miestne opatrenia, ktoré môžu byť prísnejšie ako opatrenia celoštátne.

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR