HRAM Holding dd

06/29/2020 | Press release | Distributed by Public on 06/29/2020 03:01

Nakup lastnih delnic - 29.06.2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Â

Nakup lastnih delnic

Â

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupÅ¡čina delničarjev na svoji 24. seji dne 19.07.2017 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 428.259 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupÅ¡čine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni in s posli sklenjenimi na neorganiziranem trgu kapitala.

Družba obveÅ¡ča javnost, da je dne 23.06.2020 pridobila 24.806 lastnih delnic v skupni vrednosti 12.403,00EUR. Posel je bil izveden z neposredno pogodbo, upoÅ¡tevaje skupÅ¡činski sklep.

Skupno Å¡tevilo lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 402.500.

Skupno Å¡tevilo lastnih delnic po omenjenih nakupih je 427.306, kar prestavlja 9,978% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Â

Ljubljana, 29.06.2020

Â

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava