Ministry of Agriculture and Fisheries of Timore-Leste

06/19/2017 | News release | Distributed by Public on 06/18/2017 20:24

FAO Iha tan Projetu foun hodi fo rekuperasaun ba meius vida husi impaktu El-Niño

Reporter: Tyfa & Elsio.

Dili- Ministeriu Agrikultura e pescas (MAP) liu husi Diresaun Pekuaria e Veterinaria hala'o enkontru ho Organizasaun Noun Govermental (FAO) hodi koalia konaba projetu foun FAO nian ne'ebe maka iha, enkontru ne'e halao iha loron Tersa (13/06) iha Salaun MAP Comoro Dili.

Projetu ne'e hahu hari iha fulan Abril tinan 2017 no sei remata iha fulan Marsu tinan 2018, objetivu husi projetu ne'e atu apoiu emerjensia ba rekuperasaun meius ba vida no prosesu hari Rejilensia ba aihan melloradu no seguransa nutrisaun uma kain hirak ne'ebe afetadu husi El-Niño.

Director Jeral Pekuaria e Veterinaria Antoninho do Carmo hateten iha nia entrevista katak, Ministeriu (MAP) ho FAO halo estudu ida iha fulan Novembro 2015 ba Suku sira iha teritoriu Timor laran tomak, iha estudu ne'e mos hatudu katak area ou Suku balu iha Munisipiu sira hanesan Baucau Manu-Fahi no Dili afeta makas tebes ba iha mudansa klimatika, liu-liu iha fornesementu aihan, maka hanesan animal no plantasaun sira. Entaun ho Projeitu ida ne'e bele halo intervensaun ruma ba komunidade sira ne'ebe maka afetadu ne'e bele hetan nutrisaun ne'ebe maka diak.

'Servisu ne'e mos hanesan politika Ministeriu nian atu bele halo investimentu liu-liu atu hare ba impaktu El-niño ne'e ba nutrisaun, ohin hau mos kolaia konaba adaptasaun, konserteza iha fulan hira nia laran ita ita espera katak sei iha apoiu husi Ministeriu atu bele tau matan nafatin liu-liu iha areas sira ne'ebe maka afetadu ba bailoro naruk'tenik Antoninho.

Iha fatin hanesan reprezentante FAO Paula Lopes da Cruz hatutan katak enkontru henesan komitiva ou sepervizaun projeitu nian, kompostu husi Diretor Jeral, Diretor rejional no mos autoridade Munisipiu sira ne'ebe maka projeitu ne'e sei implementa ba.projeitu ne'e rasik lidera husi Diretor Jeral Pekuaria, tanba komponente bo'ot husi projetu ne'e maka atu servisu hamutuk ho pekuaria atu estabelese sistema produsaun pekuaria nian.

'Objetivu importante husi projeitu ne'e nian maka liu-liu atu hasae kapasidade komunidade iha Suku sira ne'ebe vulneravel liu ba iha bai loro naruk' katak Paula.

Paula klarifika, suku sira ne'ebe afetadu ba El-Niño maka hanesan Munisipiu Dili iha postu Administrativu Atauru, Baucau maka Kelikai, no Manufahi. Projeitu ne'e sei servisu iha iha Suku walu ne'ebe maka bazeia ba informasaun husi Ministeriu nian husi tinan 2015 no 2016, suku walu maka vulneravel liu ba bailoro naruk. Tanba ne'e suku refre sofre tebes tanba udan be'en menus tebes atu sira kuda sira nia ai-horis sira.

Paula sublinha, projetu ne'e mos atu tulun komunidade sira iha suku refere atu bele hatene oinsa pratika agrikultura ne'ebe maka bele tulun sira eziste ba bailoron naruk atividade sira ne'e inklui konservasaun agrikultura hakiak manu ka iha fatin ne'ebe bele hakiak karau bele hanorin sira oinsa bele dezemvolve pastazen rerumputan ne'ebe sira bele produs aihan ba sira nia karau karik iha suku ne'eba iha potensia ba karau.

Nia akresenta, tekniku sira ne'ebe servisu ba projetu ne'e FAO maka rekruta rasik,no balun iha mos Goverenu nia ema tamba programa ne'e iha mos koperasaun ho Governo.