Istarska kreditna banka Umag dd

06/01/2017 | Press release | Distributed by Public on 06/19/2017 01:20

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba potrošača - primjena od 01.08.2017.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA PO TRANSAKCIJSKIM RAČUNIMA FIZIČKIH OSOBA - POTROŠAČA

 1. Područje primjene

  Članak 1.

  Ovim Općim uvjetima poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba-potrošača (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrduju se uvjeti i način otvaranja, vodenja i zatvaranja transakcijskih računa fizičkih osoba-potrošača u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. Umag (u daljnjem tekstu: Banka), prava i obveze Banke i fizičke osobe-potrošača u svojstvu vlasnika računa i korisnika platnih usluga po računu (u nastavku: potrošač, vlasnik računa ili korisnik) te prava i obveze osoba koje zastupaju vlasnika računa (zakonski zastupnik, skrbnik i punomoćnik ili ovlaštenici).

  Ovim Općim uvjetima takoder se utvrduju način obavljanja platnih usluga za vlasnika računa, rokovi povezani s izvršavanjem platnih transakcija, plaćanje kamata na sredstva na transakcijskim računima, naknade i troškovi koji se naplaćuju u svezi s provedbom platnih usluga, načini i rokovi informiranja vlasnika računa, odgovornost Banke i valjanost Općih uvjeta.

  Članak 2.

  Osim naprijed navedenih poslova Banka može omogućiti vlasniku računa obavljanje dodatnih usluga vezanih uz transakcijski račun iz svoje ponude, koje nisu pobliže opisane u ovim Općim uvjetima, a njihovo se obavljanje može regulirati posebnim ugovorom i/ili općim uvjetima za obavljanje takvih dodatnih usluga.

  Ovi Opći uvjeti zajedno s prilozima i eventualnim drugim općim uvjetima za dodatne usluge dopunjuju odredbe ugovora o otvaranju i vodenju transakcijskog računa zaključenog s fizičkim osobama potrošačima.

 2. Odredenje pojmova

  Članak 3.

  Pojedini pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

  Banka - izdavatelj ovih Općih uvjeta, punim nazivom ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. registrirana pri Trgovačkom sudu u Pazinu pod matičnim brojem MBS: 040001029, sa sjedištem u Umagu (52470), Ernesta Miloša 1, OIB: 65723536010, IBAN: HR77 2380 0061

  0000 0000 5, SWIFT: ISKBHR2X, internetska stranica:www.ikb.hr, e-mail: [email protected], info telefon za korisnike: +385 (0)52 702 400, fax +385 (0)52 702

  499. Nadležno tijelo za nadzor poslovanja Banke je Hrvatska narodna banka koja je Banci izdala odobrenje za rad,

  platitelj - vlasnik računa koji daje nalog ili suglasnost za plaćanje s računa (platnu transakciju),

  primatelj plaćanja - fizička ili pravna osoba za koju su namijenjena novčana sredstva koja su predmet platne transakcije,

  potrošač - svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao i djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti (korisnik),

  račun ili transakcijski račun - transakcijski multi- valutni račun (tekući račun, žiroračun i račun za posebne namjene) koji Banka otvara korisniku u svrhu provedbe platnih transakcija te obavljanja drugih usluga za korisnika, a kojeg Banka vodi u domaćoj i inozemnim valutama,

  platni instrument - svako personalizirano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih izmedu korisnika platnih usluga i pružatelja platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje naloga za plaćanje, primjerice platna kartica i iKBnet Active,

  potpisna kartica - platni instrument po transakcijskom računu koji korisnik može upotrebljavati isključivo u mreži poslovnica Banke,

  platna kartica - platni instrument koji omogućuje korisniku izvršenje naloga za plaćanje robe i usluga bilo preko prihvatnog uredaja ili na daljinu i/ili koji omogućuje podizanje gotovog novca i/ili korištenje drugih usluga na bankomatu ili drugom samoposlužnom uredaju, koji se dodjeljuje korisnicima transakcijskog računa te sukladno ovim Općim uvjetima platna kartica je debitna kartica Maestro,

  platna transakcija - polaganje, podizanje ili prijenos novčanih sredstava koje je inicirao platitelj ili primatelj plaćanja, bez obzira na to kakve su obveze iz odnosa izmedu platitelja i primatelja plaćanja,

  nacionalna platna transakcija - platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju platiteljev pružatelj platnih usluga i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja ili samo jedan pružatelj platnih usluga koji posluju u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o platnom prometu,

  prekogranična platna transakcija - platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju dva pružatelja platnih usluga od kojih jedan pružatelj platnih usluga (primatelja plaćanja ili platitelja) posluje u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o platnom prometu, a drugi pružatelj platnih usluga (platitelja ili primatelja plaćanja) posluje prema propisima druge države članice,

  država članica - država potpisnica Ugovora o Europ- skome gospodarskom prostoru,

  medunarodna platna transakcija - platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju dva pružatelja platnih usluga od kojih jedan pružatelj platnih usluga (primatelja

  plaćanja ili platitelja) posluje u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o platnom prometu, a drugi pružatelj platnih usluga (platitelja ili primatelja plaćanja) posluje prema propisima treće države,

  treća država - država koja nije potpisnica Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru,

  jedinstvena identifikacijska oznaka - kombinacija slova, brojeva ili simbola koju pružatelj platnih usluga odredi korisniku platnih usluga, a koju korisnik platnih usluga mora navesti kako bi se jasno odredio drugi korisnik platnih usluga i/ili račun za plaćanje drugog korisnika platnih usluga koji se upotrebljava u platnoj transakciji. U smislu ovih Općih uvjeta:

 3. za nacionalne i prekogranične platne transakcije to je IBAN,

 4. za medunarodne platne transakcije to je BIC (SWIFT) banke i IBAN ili broj računa korisnika platnih usluga, IBAN (International Bank Account Number) - medu- narodni broj bankovnog računa, odnosno medunarodni standard za numeraciju bankovnih računa koji Banka daje svojim korisnicima,

 5. nalog za plaćanje - instrukcija koju platitelj ili primatelj plaćanja podnosi svojem pružatelju platnih usluga, a kojom se traži izvršenje platne transakcije,

  izravno terećenje - platna usluga za terećenje platiteljevog računa za plaćanje, pri čemu je platna transakcija inicirana od strane primatelja plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja dane Banci,

  tečaj - odnos izmedu jedinice jedne valute i iznosa druge valute u koju se ta valuta može promijeniti u dano vrijeme,

  kamatna stopa - stopa koja se obračunava na pozitivno ili negativno stanje na transakcijskom računu, Terminski plan - Terminski plan zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje potrošača je interni akt Banke kojim se definiraju rokovi izvršavanja platnih transakcija; propisan plan kojim Banka odreduje krajnje vrijeme primanja i izvršavanja naloga za plaćanje, ovisno o načinu zaprimanja naloga,

  radni dan - dan odreden Bančinim Terminskim planom zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje potrošača, datum valute - referentno vrijeme kojim se Banka koristi za izračunavanje kamata na novčana sredstva knjižena na teret računa (datum valute terećenja) ili u korist računa (datum valute odobrenja),

  Tarifa naknada - interni akt Banke "Odluka o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga",

  okvirni ugovor - ugovor o platnim uslugama kojim se ureduje buduće izvršenje platnih transakcija, a koji čine: ugovor o otvaranju i vodenju transakcijskog računa, ovi Opći uvjeti, Terminski plan, Odluka o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga, Lista kamatnih stopa , a po tekućim računima još Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Maestro kartice vezane uz tekući račun i Opći uvjeti korištenja MasterCard SecureCode usluge, koji su za korisnike dostupni u poslovnicama Banke i na internetskoj stranici Banke te eventualno drugi opći uvjeti za usluge koje ugovore Banka i korisnik,

  obročno plaćanje platnom karticom - način plaćanja koji Banka može odobriti korisniku kao uslugu obročnog plaćanja platnom karticom na pojedinim prodajnim mjestima. Dospjeli obroci naplaćuju se na teret sredstava na tekućem računu,

  SEPA - jedinstveno područje plaćanja u eurima (engl. The Single Euro Payments Area), odnosno područje u kojem pravne i fizičke osobe zadaju i primaju plaćanja u eurima, unutar Europskoga gospodarskog prostora, pod istim osnovnim uvjetima, s istim pravima i obvezama, neovisno o mjestu na kojem se nalaze i neovisno o tome je li riječ o nacionalnim ili prekograničnim plaćanjima, SEPA kreditni transfer - nacionalna ili prekogranična platna usluga kojom se račun za plaćanje primatelja plaćanja odobrava za platnu transakciju ili niz platnih transakcija na teret platiteljeva računa za plaćanje od strane pružatelja platne usluge kod kojeg se vodi platiteljev račun za plaćanje, na osnovi instrukcije koju daje platitelj,

  SEPA izravno terećenje - (eng. SEPA Direct Debit - SDD) je nacionalna platna usluga u kunama za terećenje transakcijskog računa platitelja, kada platnu transakciju zadaje primatelj plaćanja na osnovi Suglasnosti koje je platitelj dao primatelju plaćanja, koja je uredena Općim uvjetima izvršenja SEPA izravnih terećenja (osnovna HRK SDD shema) Istarske kreditne banke Umag d.d, suglasnost - platiteljevo ovlaštenje primatelju plaćanja za zadavanje SDD naloga na teret transakcijskog računa platitelja,

  Nacionalni plan migracije - dokument u kojem je dan opis postojećih nacionalnih platnih instrumenata i infrastrukture, opis zahtjeva koje postavljaju propisi EU u vezi sa SEPA shemama, infrastrukturom i izvršenjem platnih transakcija u okviru SEPA te organizacija projekta SEPA u Republici Hrvatskoj, plan aktivnosti i tijek migracije s definiranim rokovima. Dostupan je na internetskoj straniciwww.sepa.hr

 6. Zaštita povjerljivih informacija i suglasnost za korištenje osobnih podataka

  Članak 4.

  Podaci, činjenice i okolnosti koje je Banka saznala na osnovi pružanja usluga korisniku smatraju se bankovnom tajnom, te ih Banka smije učiniti dostupnim na pisani zahtjev samo korisniku, nadležnim institucijama i drugim tijelima u slučajevima koji su propisani zakonom.

  Članak 5.

  Banka može prikupljati i provoditi obradu osobnih podataka korisnika kojima raspolaže na temelju obavljanja svoje djelatnosti u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sprječavanja, istraživanja i otkrivanja prijevara ili u svrhu formiranja vlastitih evidencija. Prikupljanje i obrada takvih podataka obavlja se u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, u

  svrhu provedbe Globalnog standarda izvještavanja (Common Reporting Standard - CRS) te poreznog propisa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pod nazivom Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), kojim se zahtijeva od financijskih institucija prepoznavanje i izvještavanje porezne vlasti SAD-a o američkim poreznim obveznicima koji posjeduju financijsku imovinu izvan SAD-a, te utvrdenja tzv. FATCA statusa poreznih obveznika SAD-a. Banka zadržava pravo odbiti zaključenje ugovora o otvaranju i vodenju računa odnosno raskinuti ugovor o otvaranju i vodenju računa sukladno odredbama ugovora i zakonskim propisima i u slučaju odbijanja davanja suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka potrebnih za uspostavu poslovnog odnosa na način kako je to propisano posebnim propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, propisima o zaštiti osobnih podataka, te u slučaju nedostavljanja dokumentacije potrebne za utvrdivanje poreznog statusa korisnika u SAD-u sukladno FATCA regulativi.

 7. Otvaranje transakcijskog računa

  Članak 6.

  Poslovni odnos izmedu Banke i korisnika započinje zaključenjem ugovora o otvaranju i vodenju transakcijskog računa (u nastavku: ugovor). Prije zaključenja ugovora Banka će korisniku dati i dokument pod nazivom "Informacije prije zaključivanja ugovora o depozitu" (transakcijskom računu), a na zahtjev korisnika dati mu i nacrt ugovora, ove Opće uvjete i druge priloge koji su sastavni dio okvirnog ugovora.

  Prije zaključenja ugovora o otvaranju i vodenju transakcijskog računa korisnik je dužan potpisati Izjavu kojom daje suglasnost Banci da odredene povjerljive podatke sakuplja, obraduje i čuva kao bankovnu tajnu. Na zahtjev Banke korisnik je dužan dati Banci dodatne isprave i druge podatke koji su Banci potrebni za vodenje registra klijenata i računa. U slučaju da korisnik ne želi dati Banci sve podatke i isprave koji su Banci potrebni za vodenje registra klijenata i računa ili za utvrdivanje statusa porezne rezidentnosti, Banka zadržava pravo odbiti zaključenje ugovora, odnosno otkazati postojeći.

  Članak 7.

  Ugovor se zaključuje na temelju pisanog zahtjeva za otvaranje računa uz obveznu identifikaciju korisnika, u njegovoj nazočnosti, uvidom u identifikacijsku ispravu i uz predočenje potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB) ukoliko OIB nije naznačen na identifikacijskoj ispravi. Korisnik je dužan prilikom podnošenja zahtjeva informirati Banku o razlogu otvaranja, statusu zaposlenja te očekivanim budućim priljevima u skladu s važećim zakonskim propisima i aktima Banke.

  Članak 8.

  Banka će prihvatiti ili odbiti zahtjev za otvaranje računa najkasnije u roku od pet (5) radnih dana od dana primitka zahtjeva za otvaranje računa i potrebne dokumentacije. Nakon zaključenja Ugovora Korisnik može započeti koristiti račun najkasnije prvog radnog dana nakon dana kada je otvoren račun.

  Članak 9.

  Banka može otvoriti korisniku račun za posebne namjene izuzet od ovrhe temeljem naloga Financijske agencije sukladno propisima koji reguliraju provedbu ovrhe na novčanim sredstvima. Uz račun za posebne namjene izuzet od ovrhe, korisnik mora imati u Banci otvoren tekući račun ili žiroračun kojeg ne može zatvoriti dok ima otvoren račun za posebne namjene izuzet od ovrhe.

  Članak 10.

  Račun za maloljetne, poslovno nesposobne osobe i osobe pod skrbništvom Banka će otvoriti na zahtjev zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika te osobe. U tom slučaju izvršit će se identifikacija zakonskog zastupnika ili skrbnika koji ima pravo otvoriti račun te raspolagati sredstvima na računu u skladu s propisima. Uz identifikacijsku ispravu kao dokaz identiteta, zakonski je zastupnik dužan Banci predočiti originalni rodni list kojim dokazuje roditeljstvo maloljetne osobe, dok je skrbnik dužan Banci predočiti, u izvorniku, pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb kojim se imenuje skrbnikom.

  Na zakonskog zastupnika/skrbnika primjenjuju se odredbe koje se odnose na vlasnika računa, osim ako je ovim Općim uvjetima drugačije odredeno.

  Članak 11.

  Maloljetna osoba koja je stekla poslovnu sposobnost prije punoljetnosti (sklapanjem braka ili na temelju odluke suda o stjecanju poslovne sposobnosti, odnosno maloljetnik stariji od 16 godina koji je postao roditelj) može samostalno sklopiti ugovor uz predočenje identifikacijske isprave, potvrde o OIB-u i isprave kojom dokazuje status poslovne sposobnosti. Maloljetnik koji je sklopio ugovor o radu (nakon navršene 15. godine života) može samostalno sklopiti ugovor, uz predočenje ugovora o radu i identifikacijske isprave.

 8. Raspolaganje sredstvima na transakcijskom računu

  Članak 12.

  Sredstvima na transakcijskom računu može raspolagati vlasnik računa, njegov zakonski zastupnik ili skrbnik. Raspolaganje računom je neograničeno, osim u slučajevima kad propisi nalažu drugačije. Vlasnik računa može izrijekom pisano ovlastiti treće osobe za raspolaganje sredstvima na računu. Ovlaštenje se dodjeljuje za raspolaganje sredstvima na računu koja se

  vode u domaćoj i/ili inozemnoj valuti. Ovlaštenje može biti jednokratno (kojim se daje ovlaštenje za jednokratno raspolaganje sredstvima na računu ili pojedinu platnu transakciju) ili na neodredeno vrijeme, a daje se u pisanom obliku u nazočnosti zaposlenika Banke ili posebnom ispravom ovjerenom kod nadležnog tijela kao posebna punomoć. Banka zadržava pravo ne prihvatiti jednokratno ovlaštenje ako je od njegova davanja pa do zahtjeva za raspolaganje sredstvima na računu proteklo više od godinu dana. Punomoćnik se identificira na isti način kao i vlasnik računa.

  Skrbnik maloljetne, odnosno poslovno nesposobne osobe ne može ovlastiti treću osobu za raspolaganje sredstvima na računu.

  Punomoćnik ima pravo uvida u sve promete po računu, neovisno o datumu davanja punomoći za raspolaganje sredstvima po računu.

  Punomoć se ne može odnositi na pravo daljnjeg izdavanja ovlasti i na pravo na zatvaranje računa, osim ako to u punomoći nije izrijekom navedeno.

  Punomoć prestaje važiti temeljem opoziva punomoći od strane vlasnika računa ili otkaza od strane punomoćnika, prestankom poslovne sposobnosti ili smrću vlasnika ili punomoćnika, otkazom ugovora od strane Banke ili vlasnika te zatvaranjem računa.

  Otkaz punomoći daje se na isti način kao i punomoć i ima pravni učinak od trenutka kada je zaprimljen u Banci.

  Vlasnik računa dužan je informirati punomoćnika o uvjetima poslovanja po transakcijskom računu sukladno okvirnom ugovoru. Banka ne odgovara vlasniku računa za radnje koje je poduzeo punomoćnik i eventualnu štetu nanesenu vlasniku računa punomoćnikovim raspolaga- njem sredstvima na računu.

  Članak 13.

  Maloljetna osoba može samostalno raspolagati sredstvima na računu samo ako ih je stekla svojim radom nakon navršene 15. godine života ili je stekla poslovnu sposobnost prije punoljetnosti. Zakonski zastupnik ili skrbnik mogu raspolagati sredstvima na računu maloljetnika ili osobe pod skrbništvom, sukladno zakonskim odredbama i internim aktima Banke te ne mogu ugovoriti dozvoljeno negativno stanje po računu - ugovor o kreditu po tekućem računu.

  Pravo raspolaganja zakonskog zastupnika/skrbnika gasi se na temelju pravomoćnog rješenja suda ili centra za socijalnu skrb, njegovom smrću, smrću maloljetnika/ osobe pod skrbništvom, s navršenih 18 godina maloljetnika odnosno stjecanjem poslovne sposobnosti.

 9. Instrumenti raspolaganja sredstvima na transakcijskom računu

  Članak 14.

  Sredstvima na računu korisnik može raspolagati korištenjem sljedećih instrumenata:

 10. MB card Cirrus Maestro platne kartice (debitne kartice) uz identifikacijski dokument prilikom gotovinske uplate i isplate na šalterima Banke, te uz PIN za bez- gotovinske transakcije plaćanja na POS terminalima i podizanje ili polaganje gotovine na bankomatima u zemlji i inozemstvu sa znakom Cirrus Maestro,

 11. potpisne kartice računa uz identifikacijski dokument za transakcije inicirane na šalteru Banke,

 12. naloga za plaćanje kao instrumenta bezgotovinskog odobrenja i terećenja računa uz predočenje identi- fikacijskog dokumenta te platne ili potpisne kartice,

 13. eventualnim dodatnim uslugama koje korisnik ugovori s Bankom (npr. trajni nalog, izravno terećenje, internet bankarstvo, mobilno bankarstvo)

 14. Ukoliko je za raspolaganje sredstvima na računu potreban potpis korisnika, korisnik se mora potpisati istovjetno kao i na kartici.

 15. Vodenje transakcijskog računa

 16. Članak 15.

  Banka vodi transakcijski račun kao multivalutni račun u domaćoj i stranim valutama koje su navedene na tečajnoj listi Banke. Pozitivno stanje novčanih sredstava na računu predstavlja novčani depozit po videnju kod Banke.

  Članak 16.

  Sredstvima na računu korisnik može raspolagati u okviru raspoloživog stanja na računu po pojedinim valutama. Pod raspoloživim stanjem računa u domaćoj valuti smatra se stanje na računu uvećano za iznos neiskorištenoga ugovorenog dozvoljenog prekoračenja. Pod raspoloživim stanjem računa za raspolaganje na bankomatu i POS terminalu smatra se raspoloživo stanje na računu u domaćoj valuti.

  Članak 17.

  Banka može sukladno svojim internim aktima vlasniku tekućeg računa koji ostvaruje redovite priljeve i uredno posluje po računu, odobriti kredit po tekućem računu (dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu) u domaćoj valuti o čemu će se zaključiti poseban ugovor. Nedozvoljenim prekoračenjem po računu smatra se ukupno negativno stanje računa koje prelazi iznos raspoloživog stanja na računu.