Results

Ercros SA

08/09/2018 | Press release | Distributed by Public on 08/09/2018 07:17

Anunci de compra d’accions pròpies

Barcelona, 9 d'agost de 2018. - De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, 'la Societat'), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 31 de juliol i el 8 d'agost de 2018 , ha dut a terme la compra de 56.000 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 8 d'agost de 2018, la Societat ha adquirit 188.139 accions pròpies.