P.A. Nova SA

06/13/2017 | Press release | Distributed by Public on 06/14/2017 07:21

Raport bieżący nr 21/2017 z dn. 13.06.2017 r. - Rozpoczęcie inwestycji na własny rachunek - hala przemysłowa w Wilkowicach

Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 13.06.2017 roku

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):

art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat raportu:

Rozpoczęcie inwestycji na własny rachunek - budowa hali przemysłowej w Wilkowicach.

T r eść r aport u:

Zarząd spółki P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Emitent") niniejszym informuje, że przystąpił do rozpoczęcia inwestycji na własny rachunek polegającej na zakupie nieruchomości oraz budowie i wynajmie hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Wilkowicach przy ul. Dworkowej.

W celu realizacji ww. inwestycji w dniach 08.06.2017 r. - 12.06.2017 r. zostały zawarte umowy nabycia nieruchomości w Wilkowicach, na których ma zostać zrealizowany obiekt, o którym mowa poniżej.

Hala będzie realizowana na potrzeby najemcy, z którym Emitent zawarł umowę najmu na czas oznaczony 7 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 lata.

Przedmiotem zawartej umowy najmu jest najem nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o łącznej powierzchni najmu około 12,4 tys. m2 i infrastrukturą zewnętrzną w Wilkowicach ("Przedmiot Najmu").

Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla ww. inwestycji wyznaczono na dzień 28.02.2018 r.

Strony postanawiają ponadto, że najemca będzie uprawniony do nabycia własności Przedmiotu Najmu w czasie trwania umowy, przy czym nie wcześniej niż po 3 latach za cenę 6.636.096,00 EUR (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć euro) powiększoną o podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce, jeżeli zgłosi Wynajmującemu zamiar takiego nabycia w terminie do dnia 30.09.2021 r. W takim przypadku strony zobowiązują się zawrzeć przedmiotową umowę w terminie do dnia 31.12.2021 r.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

13.06.2017 r.

Ewa Bobkowska

Prezes Zarządu

Ewa Bobkowska

13.06.2017 r.

Tomasz Janik

Prokurent

Tomasz Janik