Chancellery of the Prime Minister of the Republic of Poland

07/30/2021 | Press release | Distributed by Public on 07/30/2021 11:44

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

30.07.2021

Rada Ministrów przyjęła ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożoną przez ministra zdrowia.

W Polskim Ładzie znalazły się rozwiązania, które znacząco usprawnią działanie służby zdrowia. Rząd chce zwiększyć wysokość środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia. Chodzi o przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% PKB już w 2023 r. Zmiany dotyczą również określenia ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7% PKB w 2027 r. To pozwoli na zapewnienie szerszego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie wynagrodzeń kadr medycznych, unowocześnianie i modernizację infrastruktury w placówkach opieki zdrowia oraz rozwój nowoczesnych technologii w tym obszarze.

Wprowadzenie projektowanych regulacji wpłynie na zapewnienie szerszego dostępu do świadczeń gwarantowanych, poprawę jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, a w efekcie wyższy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. To także wzrost poziomu wynagrodzeń kadr medycznych. Obecnie istnieje również pilna potrzeba zapewnienia stabilnych warunków funkcjonowania szpitali w okresie epidemii i zapewnienia dostępu do świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego. Obok likwidacji limitów do specjalistów, to bardzo ważny krok w procesie naprawy polskiej służby zdrowia.

Najważniejsze rozwiązania

  • Przyspieszono osiągnięcie dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6% produktu krajowego brutto (PKB) już w 2023 r.
  • Określono ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów aż do osiągnięcia poziomu 7% PKB w 2027 r.
  • Rozszerzono uprawnienia Ministra Zdrowia związane z przekazywaniem Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ) dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego środków, które zostaną zidentyfikowane jako oszczędności także na etapie realizacji budżetu.
  • Przedłużono obowiązywanie aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) do 30 czerwca 2022 r. Wynika to z konieczności zapewnienia stabilnych warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz dostępu do nich.

Dzięki tym zmianom od 2022 r. nastąpi zwiększenie wysokości środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia. Proponowane rozwiązania są wynikiem prowadzonego dialogu społecznego, którego zwieńczeniem jest ujęcie w ramach pięciu fundamentów Polskiego Ładu rozwiązań w tym zakresie. W chwili obecnej minimalny poziom nakładów na ochronę zdrowia gwarantuje wzrost nakładów do wysokości 6% PKB do 2024 r. i latach kolejnych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.