Crnogorski elektroprenosni sistem AD

10/11/2017 | News release | Distributed by Public on 10/10/2017 23:52

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za novembar 2017

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženoj tabeli:
Šifra alokacionog perioda je: 201711001 (01.-30. November)

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji AAC

25

25

Mjesecni ATC

200

200

Dnevni ATC

125

125

Ukupni ATC

350

350

Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni mjesecni kapacitet bice ponudjen na dnevnim aukcijama.

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

Mjesečnu aukciju za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina, za novembar 2017.godine, organizovaće SEECAO.

Sve informacije za alokaciju kapaciteta (Aukcijska pravila, ATC...) na ovim granicama možetepronaći na veb stranici: www.seecao.com