Department of Finance of Ireland

02/01/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/21/2017 05:50

Cuireann an tAire Noonan agus an tAire Murphy fáilte roimh sheoladh an Phlean Gníomhaíochta do Phoist 2017

Chuir Michael Noonan TD, an tAire Airgeadais, fáilte ar maidin roimh sheoladh an Phlean Gníomhaíochta do Phoist 2017 ag Mary Mitchell O'Connor, an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Is ionann an Plean agus iarracht uile-Rialtais chun post a sholáthar do gach duine atá ar lorg oibre. D'imir an Roinn Airgeadais ról lárnach i ngach ceann de na Pleananna Gníomhaíochta do Phoist a tugadh isteach le déanaí, agus beidh ról lárnach aici ina leith sin arís eile sa bhliain 2017.

  • Ón mbliain 2011 i leith, tá beartas an Rialtais dírithe ar a chinntiú go mbíonn ag gach fiontar beag agus meánmhéide atá inmharthana rochtain ar sholáthar oiriúnach creidmheasa ó raon foinsí bainc agus ó raon foinsí eile ionas gur féidir leo tacú le fás agus le poist. Mar thoradh air sin, agus a bhuí leis na gníomhartha a bhaineann le Maoiniú ar son Fáis - ar gníomhartha iad a cuireadh ar áireamh sna leaganacha roimhe seo den Phlean Gníomhaíochta do Phoist - bhíothas in ann tacú leis an rochtain atá ag fiontair bheaga agus mheánmhéide agus méadaíodh go suntasach í ag an am céanna. Cé gur chabhraigh an téarnamh geilleagrach le feabhas a chur ar an bhfáil fhoriomlán atá ag gnólachtaí Éireannacha ar chreidmheas, áfach, is ábhar imní do chuid mhór micreafhiontar agus fiontar beag agus meánmhéide in Éirinn í an deacracht a bhaineann le rochtain a fháil ar chineálacha cuí maoiniúcháin.
  • Faoi mar a tharla i mblianta roimhe seo, is tosaíocht é a chinntiú go mbíonn ag fiontair bheaga agus mheánmhéide atá inmharthana rochtain ar sholáthar oiriúnach creidmheasa ó raon foinsí bainc agus ó raon foinsí eile ionas gur féidir leo tacú le fás agus le poist. Mar sin, cuireadh na tosca sin agus na himpleachtaí a d'fhéadfadh bheith ag an mBreatimeacht san áireamh nuair a ullmhaíodh na gníomhartha atá sa rannán dar teideal Maoiniú ar son Fáis a Chinntiú atá sa Phlean Gníomhaíochta do Phoist 2017.
  • Ba í an Roinn Airgeadais, le hionchur ón nGrúpa Comhlachtaí Stáit d'Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide, a chomhordaigh an rannán dar teideal Maoiniú ar son Fáis a Chinntiú atá sa Phlean Gníomhaíochta do Phoist 2017.

Ag labhairt dó faoin bPlean Gníomhaíochta do Phoist 2017, dúirt an tAire Airgeadais:

'Soláthraíodh leis an bPlean Gníomhaíochta do Phoist cheana féin modh éifeachtach chun tacaíocht a thabhairt dár ngnólachtaí dúchasacha, agus soláthraítear leis an leagan nua deis chun freagairt uile-Rialtais a ghlacadh i leith dúshláin nua, go háirithe iad sin a thiocfaidh chun cinn de bharr an Bhreatimeachta. Is tábhachtaí anois ná riamh go ndéanfadh ár ngnólachtaí a gcuid oibre a éagsúlú, go bhfásfaidís agus go leanfaidís le poist a chruthú. Mar sin, leanfaidh an Roinn Airgeadais le hiarracht a dhéanamh a chinntiú gur féidir le gnólachtaí inmharthana rochtain a fháil ar chreidmheas ó fhoinsí bainc agus ó fhoinsí eile araon ionas gur féidir leo fás agus éagsúlú a bhaint amach'.

'D'oibrigh mé go dlúth leis an Aire Mitchell O'Connor le déanaí ar roinnt fógairtí maidir le poist nua agus bhí mé an-tógtha leis an obair atá á déanamh ag GFT Éireann agus leis an tionchar atá ag an bPlean Gníomhaíochta do Phoist ar shaol na ndaoine go léir a fuair post tríd an bplean claochlaitheach sin. Táim ag tnúth le rath leanúnach an Phlean a fheiceáil.'

Chuir Eoghan Murphy TD, an tAire Stáit do Sheirbhísí Airgeadais, fáilte roimh an bplean freisin, agus é ag rá:

'Cuid dhílis leanúnach den Phlean Gníomhaíochta do Phoist is ea Cur Chun Feidhme na Straitéise um Sheirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta. Tá sé mar aidhm leis an dá phróiseas an fháil ar phoist ar ardchaighdeán a mhéadú do mhuintir na tíre, agus tá gníomh comhbheartaithe comhordaithe idir Ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí i gceist leo. 'CRÍOCH

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó: David Byrne - Preasoifigeach - [email protected] - 086 026 7978