Alligator Bioscience AB

07/13/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/13/2020 05:00

Alligator Bioscience AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2020

Alligator Bioscience AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2020
Lovande säkerhetsdata för ATOR-1015

'Med den nya strategi som aviserades i början av april har vi satt ett tydligare
fokus på Alligators kliniska utvecklingsportfölj. ATOR-1015 har fått stor
uppmärksamhet i samband med de positiva interimsdata som presenterades på AACR
och ASCO, världens två största onkologikonferenser. Vi har även arbetat aktivt
med affärsutvecklingen och tecknat ett forskningsavtal med Scandion Oncology
under perioden, samtidigt som vårt samarbete med Biotheus utvecklats väl och
lett till ytterligare milstolpsbetalning. Covid-19-pandemin har varit
påfrestande men har inte lett till några allvarliga förseningar i de kliniska
projekten. Vi ser nu fram emot ett spännande andra halvår för Alligator',
kommenterar vd Per Norlén.

Väsentliga händelser april-juni
• ATOR-1015: Den kliniska fas I-studien fortlöpte väl med elva dosnivåer
utvärderade för initial säkerhet. Interimsdata från upp till 21 cancerpatienter
presenterades på cancerkonferenserna AACR och ASCO och visar på en god säkerhets
- och tolerabilitetsprofil för ATOR-1015. För närvarande doseras patienter med
750 mg, cirka 12,5 mg/kg, varannan vecka.
• Mitazalimab: Ett prekliniskt samarbetsavtal tecknades med det danska
bioteknikbolaget Scandion Oncology. Samarbetet ska utvärdera mitazalimabs
synergistiska effekt vid kombinationsbehandling med olika cellgifter. Klinisk
fas II-studie förbereds med målet att lämna in en CTA-ansökan innan årets slut.
• ATOR-1017: Ett första patent inom utvecklingsprogrammet godkändes av
amerikanska patentverket och ger skydd till minst 2037.
• ALG.APV-527: Prekliniska data presenterades på PEGS Interactive Virtual Summit
och stödjer att ALG.APV-527 har potential att ge ett kraftfullt anti-tumörsvar
utan systemiska biverkningar.
• Biotheus-avtalet: Vår samarbetspartner Biotheus valde att gå vidare med
antikroppssamarbetet efter att ha utfört en grundlig teknisk utvärdering, vilket
resulterade i en betalning till Alligator om 0,5 miljoner dollar.
• Ny CFO: Marie Svensson utnämndes till ny CFO och tillträder den 1 september
2020.
• Strategi: Strategiskt beslut att skärpa kliniskt fokus i syfte att bygga värde
i de kliniska läkemedelskandidaterna. Samtidigt minskades de prekliniska
kostnaderna genom neddragning av antalet anställda med 20 procent. Justeringarna
innebär att Alligator förlänger bolagets finansiering till fjärde kvartalet
2021.
• Effekter av covid-19: Patientrekryteringen till de pågående fas I-studierna
pausades tillfälligt under mars och april 2020 på grund av covid-19-pandemin men
har återupptagits. Beviljat statligt stöd uppgår till 1,5 till 2,0 miljoner
kronor.

Finansiell information
April-juni 2020
• Nettoomsättning 4,4 (0,0) MSEK
• Rörelseresultat -34,7 (-50,5) MSEK
• Periodens resultat -35,1 (-49,3) MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,49 (-0,69) SEK
• Periodens kassaflöde -33,2 (-44,9) MSEK
• Likvida medel inkl räntebärande värdepapper 169,8 (358,2) MSEK
Januari-juni 2020
• Nettoomsättning 4,4 (0,1) MSEK
• Rörelseresultat -79,6 (-96,7) MSEK
• Periodens resultat -77,9 (-93,7) MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning -1,09 (-1,31) SEK
• Periodens kassaflöde -27,7 (-79,2) MSEK (se sida 17)


Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, vd, [email protected], 046-540 82 00
Andreas Johannesson, Interim CFO, [email protected],
046-540 82 00
Cecilia Hofvander, Director IR &
Communications, [email protected], 046-540 82 06

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefonnummer 046-540 82 00
http://www.alligatorbioscience.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 13 juli 2020, kl.13.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar
tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem
läkemedels-kandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR
-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och
AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier
handlas på Nasdaq Stockholm under tickern 'ATORX'. Huvudkontoret är beläget på
Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se
www.alligatorbioscience.com.


Bifogade filer:
07135087.pdf