Lug SA

05/16/2018 | Press release | Distributed by Public on 05/15/2018 16:38

RB EBI 10/2018

Typ raportu

Raport bieżący

Numer

10/2018

Podmiot

LUG S.A.

Tytuł: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

Treść: Zarząd spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("Spółka") informuje, że w dniu 15 maja 2018 roku podjął uchwałę nr 01/05/2018 w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto LUG S.A. za 2017 rok w wysokości w wysokości 1 223 756,90 złotych (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, co daje 17 groszy dywidendy na 1 akcję.

Zarząd Spółki proponuje wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 12 września 2018 roku, natomiast na dzień wypłaty dywidendy rekomenduje wyznaczyć dzień 19 września 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu