Department of Children and Youth Affairs of Ireland

10/02/2017 | Press release | Distributed by Public on 10/02/2017 09:22

02.10.2017 Sonraí fógartha ag an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige le haghaidh tosú le gach foráil atá fágtha san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 Ráitea

article

Dáta fógartha ag an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige chun tús a chur le gach foráil atá fágtha san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015

Ráiteas ó Dr. Katherine Zappone TD, an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige

Dé Luain 2ú Deireadh Fómhair 2017

Tar éis beagnach dhá bhliain d'ullmhúcháin, inniu d'fhógair an tAire Katherine Zappone T.D., an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, go gcuirfear tús le gach foráil atá fágtha san Acht um Thús Áite do Leanaí ar 11ú Nollaig 2017.

Áirítear iontu na forálacha i dtaca le tuairisciú éigeantach de mhí-úsáid leanaí agus, maidir le heagraíochtaí a bhfuil seirbhísí do leanaí á gcur ar fáil acu, i dtaca le hoibleagáid dhlíthiúil a chur ar na heagraíochtaí sin Ráiteas Cosanta Leanaí a ullmhú agus a fhoilsiú.

Bhí an tAire Zappone ag labhairt ar ócáid seolta de Thús Aite do Leanaí: Treoir Náisiúnta do Chosaint agus Leas Leanaí (2017). Cuireadh sin in áit an eagráin 2011 de Threoir um Thús Áite do Leanaí agus rinneadh athbhreithniú air chomh maith.

Áirítear sa Threoir athbhreithnithe tagairt don fhorálacha an Achta um Thús Áite do Leanaí agus tá sí le fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige ag www.dcya.gov.ie.

Ag an seoladh céanna, d'fhoilsigh Tusla sraith cháipéisí acmhainne a bhaineann le Tús Áite do Leanaí le haghaidh na ndaoine aonair agus na heagraíochtaí a gheobhaidh oibleagáidí dlíthiúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015. Sheol Tusla clár oiliúna bunúsaí maidir le Tús Áite do Leanaí atá cuimsitheach agus a mhaireann 90 nóiméad. Cuirfear an clár ina iomlán ar fáil ar líne, saor in aisce. Tá an tsraith d'ábhair acmhainne maidir le Tús Áite do Leanaí atá ag Tusla chomh maith leis an eolas maidir le rochtain ar an modúl ríomhfhoghlaim le fáil ar www.tusla.ie.

Tá an treoir athbhreithnithe ar Thús Áite do Leanaí agus na hábhair atá ag Tusla maidir le Tús Aite do Leanaí á seoladh sula gcuirfear tús iomlán leis an Acht ar an 11ú Nollaig, chun go mbeidh am le haghaidh ullmhúchán ag na daoine aonair agus na heagraíochtaí a gheobhaidh oibleagáidí dlíthiúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí ó 11ú Nollaig.

Dúirt an tAire: 'Agus dáta á fhógairt agam chun tús iomlán a chur lena forálacha go léir atá fágtha san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 ar 11ú Nollaig, tá gealltanas fadtéarmach Rialtais á chomhlíonadh agam maidir le tuairisciú éigeantach de mhí-úsáid leanaí.' Dúirt sí freisin: 'Cé go dtuigim go bhfuil dúshlán mór roimh dhaoine aonair agus eagraíochtaí chun a bhfreagrachtaí faoin Acht um Thús Áite do Leanaí a chomhlíonadh, creidim go bhfuil sé sin tuillte ag ár leanaí. An réimse cuimsitheach d'ábhair atá á sheoladh inniu, tá sé i gceist go gcabhróidh na hábhair sin chun cabhair a thabhairt dóibh chun na bhfreagrachtaí siúd a chomhlíonadh'.

Thug an tAire aitheantas agus buíochas dóibh siúd a d'oibrigh go crua chun cinntiú a dhéanamh de go bhfuil gach leanbh a bhíonn siad ag caidreamh leo ag fáil aire, tacaíochta agus cosanta. Dúirt sí 'Tá dea-chleachtas i gcosaint leanaí glactha agus curtha i bhfeidhm ag cleachtóirí san earnáil ghairmiúil agus dheonach, gairmithe sa tseirbhís sláinte, Gardaí, oibrí óige, múinteoirí agus cóitseálaithe ar fud na hÉireann. Tá Tús Áite do Leanaí ina iomlán á chur i bhfeidhm ag na daoine sin agus tuigeann siad an dualgas a bhfuil acu chun leanaí a choimeád sábháilte'.

'Caithimid ár ndícheall a dhéanamh go leanúnach chun leanaí agus daoine óga a chosaint ó dhochar agus iad a chabhair chun barr a gcumas a bhaint amach agus ba mhaith liom spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine atá ag obair le leanaí chun go mbeidh siad ag obair leo as seo amach. Tá súil agam go gceapfaidh teaghlaigh, pobail agus dóibh siúd atá ag obair le leanaí go bhfuil an Treoir athbhreithnithe ar Thús Áite do Leanaí ina ábhar tagartha praiticiúil agus tacúil, in éineacht lena cáipéisí tagartha atá á gcur ar fáil ag Tusla'.

CRÍOCH//