Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Norway

04/08/2021 | Press release | Distributed by Public on 04/08/2021 06:36

Svar på spørsmål om Storbritannias opprustning

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om regjeringen vil fordømme at Storbritannia ruster opp i strid med forpliktelsene under Ikkespredningsavtalen og avvise Storbritannias argument om at økt antall atomvåpen vil gjøre Nato-allierte tryggere.

Skriftlig spørsmål nr. 1761 (2020-2021).
Datert 08.04.2021

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Vil regjeringen fordømme at Storbritannia ruster opp i strid med forpliktelsene under Ikkespredningsavtalen, og avvise Storbritannias argument om at økt antall atomvåpen vil gjøre Nato-allierte tryggere?

Utenriksministerens svar:
Norge ser med bekymring på at land som Russland og Kina har bidratt til et økt rustningspress. Vi oppfatter Storbritannias nye gjennomgang av sikkerhets- og forsvarspolitikken som et tilsvar på dette.

Dette er ikke en ønsket utvikling. Norge arbeider for å redusere, ikke øke, antallet kjernevåpen globalt. Vi er bekymret over Storbritannias beslutning om å øke taket for antall kjernefysiske stridshoder. Dette har vi tydelig formidlet til Storbritannia.

Storbritannia uttrykker i gjennomgangen at de fortsatt skal arbeide aktivt for kjernefysisk nedrustning og en verden uten kjernevåpen, og for full implementering av Ikkespredningsavtalen (NPT). I samtaler har Storbritannia fremhevet nettopp dette. De har også presisert at det er taket på antallet stridshoder som heves, og at det ikke nødvendigvis betyr at man vil øke antallet til dette nivået. Storbritannia har over flere år vært en konstruktiv aktør i nedrustningsarbeidet i FN og innen NPT. Vi viderefører vårt nære bilaterale samarbeid for å fremme konkrete tiltak for nedrustning.

Arbeidet med kjernefysisk nedrustning er et langsiktig arbeid. Norge prioriterer blant annet arbeidet med verifikasjon av nedrustning, og vi vil lede også FNs neste ekspertgruppe om temaet. Konklusjonene fra den første ekspertgruppen vil bli et viktig bidrag til den kommende tilsynskonferansen for NPT.

I regjeringens Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) redegjøres det for forpliktelsene under NPT.

Nedrustning diskuteres jevnlig i Nato og mellom allierte. Det er viktig å understreke at Norge gjennom mange år har arbeidet for at rustningskontroll skal stå sentralt i Natos tilpasning til den endrede sikkerhetssituasjonen. Det vil vi fortsette med.

Dialog med, og ikke minst mellom, statene som har kjernevåpen er viktig for det videre multilaterale arbeidet med nedrustning - og for at fremtidig nedrustning skal bli mulig. Derfor var forlengelsen av New Start-avtalen mellom USA og Russland så avgjørende å få på plass. Den danner et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med nedrustning og rustningskontroll.