Montenegro Airlines AD

07/05/2018 | Press release | Distributed by Public on 07/05/2018 04:28

Oglasna dokumentacija - Osiguranje avio flote (.doc)

Montenegro Airlines AD Podgorica

Broj iz evidencije postupaka nabavki: 33/18 - 3574

Mjesto i datum: Podgorica, 05.07.2018. godine

Na onovu člana 17 Pravilnika o nabavkama roba, usluga i ustupanja izvođenja radova, br. 2551 od 29.08.2017. godine, Montenegro Airlines AD Podgorica objavljuje

OGLASNU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK NABAVKE

USLUGE OSIGURANJA AVIO FLOTE

POZIVZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU NABAVKE

I Naziv i sjedište društva

Naručilac:

Montenegro Airlines AD Podgorica

Lice za davanje informacija:

Aleksandar Bogavac

Adresa:

Ul. Beogadska br. 10.

Poštanski broj:

81000

Sjedište:

Podgorica, Crna Gora

PIB (Matični broj):

02737175

Telefon:

+ 382 20/405-548

Faks:

+ 382 20/405-548

E-mail adresa:

[email protected]

Internet stranica (web):

www.montenegroairlines.com

II Predmet nabavke

a) Vrsta predmeta nabavke¨ usluge

b) Opis predmeta nabavke

Usluga osiguranja avio flote.

III Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

I
V Uslovi za učešće ponuđača u postupku nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupcima nabavke mogu da učestvuju samo Ponuđači koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su registrovani za obavaljanje djelatnosti koja je predmet nabavke,

2) da su uredno izvršili sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom.

Napomena:

 • Dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke i druge tražene dokaze, ponuđač je dužan dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 • Ukoliko ponuđač ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

b) Fakultativni uslovi

b1) Ekonomsko-finansijska sposobnost ponuđača:

- odgovarajući bankarski izvod, potvrda ili izjava o finansijskoj sposobnosti ponuđača;

b2) Iskustvo u poslovima osiguranja u civilnoj avijaciji u poslednje tri godine

Ispunjenost uslova iskustva u poslovima osiguranja u civilnoj avijaciji u poslednje tri godine dokazuje se dostavljanjem sledecih dokaza:

- referentna lista, spisak od najmanje tri zaključena ugovora/polise o osiguranju vazduhoplova u oblasti civilne avijacije u redovnom saobraćaju u prethodne tri godine (2015, 2016, 2017) sa iznosima, datumima i listama korisnika usluga, potpisana od strane ovlašćenog lica ponudjača.

V Rok za dostavljanje ponuda

¨10dana od dana objavljivanja oglasa na web prezentaciji Montenegro Airlines-a AD Podgorica.

VI Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora: 365 dana od dana zaključivanja ugovora (osigurani period 23. jul 2018. godine do 22. jul 2019. godine),b) Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica.

VII Jezik ponude:

¨crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

¨ najniža ponuđena cijena broj bodova 100

IX Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se predaju, radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom 16.07.2018. godine do 12:00 casova.

Ponude se mogu predati:

¨ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Beogradska br. 10 Podgorica.

X Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka nabavke

a) Rok plaćanja: 30 dana od dana dostavljanja fakture,

b) Način plaćanja: virmanski, u četiri rate za vrijeme trajanja Ugovora.

XI Napomena:

Društvo je ovlašćeno u bilo kom momentu (prije otvaranja ponuda, vrednovanja istih ili u fazi odlučivanja), a sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude da odustane od objavljene nabavke, bez davanja posebnog obrazloženja.

U slučaju kada postoji jedan ponuđač Društvo je ovlašćeno da odustane od postupka nabavke, u bilo kom momentu i/ili pristupiti pregovaračkom postupku u cilju smanjenja ponuđenje cijene i u slučaju nepostizanja dogovora da odustane od predmetnog postupka nabavke.

U prethodnim slučajevima bilo koji od Ponuđača nema pravo da od Društva zahtijeva naknadu štete (stvarne štete ili izgubljene dobiti) uključujući i troškove sastavljanja i podnošenja ponuda.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE

Predmet nabavke

Predmet nabavke je nabavka usluge osiguranja avio flote "Montenegro Airlines" a.d. Podgorica, za period od 12 mjeseci počevši od 23.07.2018. godine u 00:00 časova do 22.07.2019. godine do 24:00 časova, i to:

 1. Kasko osiguranje vazduhoplova i rezervnih djelova;
 2. Osiguranje vlasnika/korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima;
 3. Osiguranje vlasnika/korisnikavazduhoplova od odgovornosti za štete pričinjene putnicima, prtljagu, robi i pošti;
 4. Kasko osiguranje vazduhoplova i rezervnih djelova od ratnog rizika;
 5. Osiguranje dodatne odgovornosti od rizika rata, otmice i drugih opasnosti - AVN52E;
 6. Osiguranje franšize za vazduhoplove (franšiza smanjena na iznos od US$50,000.00);
 7. Osiguranje franšize za prtljag (iznos franšize US$ 0,00)

Br.

Tip

Model

Registarska oznaka

Godina proizvodnje

Serijski broj

Broj sjedišta

Vrijednost US$

1

Embraer

E195

4O-AOA

2008

19000180

116

18.600.000,00

2

Embraer

E195

4O-AOB

2009

19000283

116

21.400.000,00

3

Embraer

E195

4O-AOC

2010

19000358

116

15.454.145,39

4

Fokker

F100

4O-AOK*

1989

11272

102

505.000,00

5

Fokker

F100

4O-AOL*

1989

11268

102

665.000,00

6

Fokker

F100

4O-AOM

1990

11321

109

2.000.000,00

7

Fokker

F100

4O-AOP

1990

11332

109

2.350.000,00

8

Fokker

F100

4O-AOT*

1991

11350

108

819.719,37

Ukupna vrijednost avio flote


* 4O-AOK, 4O-AOL & 4O-AOT: Ground risk

Vrijednost rezervnih djelova:

61.793.864,76

Ukupna vrijednost rezervnih djelova za osigurani period

US$ 3.600.000,00

Franšiza po vazduhoplovu:

Iznos franšize po vazduhoplovu, po pojedinačnom događajuza osigurani period

US$ 50.000,00

Planirani broj putnika:

Ukupni planirani broj putnika za osigurani period

560.000

Dio ukupnog planiranog broja putnika za osigurani period koji se odnosi na F100

161.000

Dio ukupnog planiranog broja putnika za osigurani period koji se odnosi na E195

360.000

Dio ukupnog planiranog broja putnika za osigurani period koji se odnosi na B737-500

39.000

Planirani broj polijetanja:

Ukupni planirani broj polijetanja za osigurani period

6.980

Dio ukupnog planiranog broja polijetanja za osigurani period koji se odnosi na F100

2.040

Dio ukupnog planiranog broja polijetanja za osigurani period koji se odnosi na E195

4.520

Dio ukupnog planiranog broja polijetanja za osigurani period koji se odnosi na B737-500

420

Franšiza za prtljag:

Iznos franšize za prtljag za osigurani period

US$ 0,00

Osiguranje vlasnika/korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima

Odgovornost "Montenegro Airlines" a.d. Podgorica za štetu pričinjenu upotrebom vazduhoplova, čiji je vlasnik/korisnik "Montenegro Airlines" a.d. Podgorica, trećim licima, za slučaj smrti, potpunog ili djelimičnog invaliditeta, štete na njihovoj imovini, uključujući zemaljsko opsluživanje kao i štetu prtljagu, robi i pošti deklarisane vrijednosti.

 • za vazduhoplove tipa:
Embraer E 195, ukupni limit odgovornosti po događaju 600.000.000,00 US$

Embraer E 195, 4O-AOC 700.000.000,00 US$

 • za vazduhoplove tipa:
Fokker 100, ukupni limit odgovornosti po događaju 350.000.000,00 US$

Geografsko pokriće

Ponuđač je u obavezi da obezbijedi geografsko pokriće prema zahtjevu Naručioca.

xGarancije kvaliteta:

 1. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i dokaz/potvrdu da ima obezbijeđen kvalitet ino-reosiguranja sa minimalnim rejtingom vodećeg ino-reosiguravača: A++; A+; A; A- .
Potvrda o reosiguranju u zemlji i inostranstvu, koja se odnosi na predmet nabavke sa evidencijom i rejtingom vodećeg ino-reosiguravača, utvrđuje se na bazi poslednje objavljene potvrde A.M.BEST o rejtingu vodeceg ino-reosiguravaca ne starije od godinu dana.
 1. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i Slip vodećeg ino-reosiguravača;
 2. Pored gore navedenog ponuđač je dužan da obezbijedi kvalitet reosiguravajućeg pokrića, i to:
· povrat premije, ne manje od 10% od visine premije za kasko osiguranje vazduhoplova, po isteku osiguranog perioda na osnovu ostvarenog pozitivnog rezultata - no claims bonus (ukoliko nije bilo šteta po kasko osiguranju); · broj dana za primjenu odredbe umanjenja premije zbog prizemljenja vazduhoplova - lay up, ne veći od 3 dana; · osiguranje prtljaga (gubitak, ostećenje, kašnjenje) bez franšize; · franšiza za osiguranje rezervnih djelova, robe i poste ne veća od US$ 5,000.00;· rok otkazne note zbog neplaćanja premije ne manji od 60 dana.

Za tačku 3. Garancija kvaliteta Ponuđači su obavezni da dostave potvrdu o ispunjenosti navedenih obaveznih uslova.

Napomena br. 1

 • Ponuđena premija mora da sadrži ukupnu godišnju premiju izraženu u EUR-ima sa prikazom strukture premije po osnovu kasko osiguranja vazduhoplova i rezervnih djelova , osiguranja od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, za pokrića kasko ratni rizik, dodatna odgovornost od rizika rata, otmice i drugih opasnosti i osiguranje franšize, na bazi 100% iskazanih premijskih stopa u ponudi.

Konačan obračun premije biće izvršen na bazi ostvarenog statusa flote, broja poletanja i broja prevezenih putnika.

Napomena br. 2

Ponuđači su obavezni da kao sastavni dio obrasca finansijskog dijela ponude, dostave na svom memorandumu i obrazac ponude sa sljedećim elementima:

I. Kasko osiguranje vazduhoplova u avio floti

Lista vazduhoplova i ugovorena vrijednost su specificirane i sastavni su dio ponude.

 • premijska stopa za kasko rizike na letu E195, __________ (%) na ugovorenu vrijednost vazduhoplova avio flote;
 • premijska stopa za kasko rizike na zemlji E195, _________ (%) na ugovorenu vrijednost vazduhoplova avio flote;
 • premijska stopa za kasko rizike na zemlji E195, _________ (%) od premijske stope za kasko rizike na letu
 • premijska stopa za kasko rizike na letu F 100 _________ (%) na ugovorenu vrijednost vazduhoplova avio flote;
 • premijska stopa za kasko rizike na zemlji F 100 _________ (%) od premijske stope za kasko rizike na letu;

Ukupna premija na prijavljenu ugovorenu vrijednost svih vazduhoplova avio flote "Montenegro Airlines"-a _______________ US$

II. Kasko osiguranje rezervnih djelova

Premijska stopa _______ (%) na ugovorenu vrijednost rezervnih djelova

Ukupna premija za rezervne djelove ________________ US$

III. Osiguranje vlasnika/korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima

 • Ukupna premija za limit za Embraer E 195, ______________ US$
 • Ukupna premija za limit za Fokker 100
______________ US$
 • Ukupna zbirna premija za tražene limite za Embraer E 195 i Fokker 100 ______________ US$
 • Premija po putniku E195

______________ US$

 • Premija po putniku Fokker 100
______________ US$ · Premija po polijetanju za Embraer E 195 ______________ US$ · Premija po polijetanju za Fokker 100 ______________ US$
 • Premija za kasko osiguranje avio flote na osnovu prijavljenih podataka _____________ US$
 • Premija za rezervne djelove na osnovu prijavljenih podataka
______________ US$
 • Premija za odgovornost na osnovu prijavljenih podataka ______________ US$

Ukupna premija po I,II i III __________________US$

IV. Kasko osiguranje vazduhoplova avio flote od ratnih rizika

 • premijska stopa ______ (%) na ugovorenu vrijednost vazduholova avio flote
Ukupna premija po IV ______________ US$ Premija po osnovu prijavljenih podataka ______________ US$

V. Osiguranje dodatne odgovornosti od rizika rata, otmice i drugih opasnosti

 • Premija po putniku ______________ US$
 • Premija po polijetanju ______________ US$
Ukupna premijapo V ______________ US$

VI. Osiguranje franšize za vazduhoplove

 • franšiza ______________ US$
 • premija po vazduhoplovu ______________ US$
 • premija za kasko na zemlji iznosi 50%
od premije za kasko u letu _______________ US$

Ukupna premija po VI ________________US$

VII. Osiguranje fransize za prtljag

· Fransiza ______________ US$

· Premija ______________ US$

UKUPNA PREMIJA ______________ US$

Mjesto i datum

___________________ PONUĐAČ _________________

M.P.

Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Vladimir Seratlić, predsjednik Komisije

___________________________

Emilija Sedlar, član

__________________________

Aleksandar Bogavac, član

_________________________

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ


NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi Montenegro Airlines AD Podgorica

P O N U D A

po Oglasnoj dokumentaciji, broj 33/18 - 3574 od 05.07.2018. godine,

za nabavku usluge osiguranja avio flote

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

¨ Samostalna ponuda

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača

PIB[1]

Broj računa i naziv banke ponuđača

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi

(Ime, prezime i funkcija)

(Potpis)

Ime i prezime osobe za davanje informacija


FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.

Opis predmeta

Ukupan iznos premije u eurima bez pdv-a

pdv

Ukupan iznos premije u eurima sa

pdv-om

1

Kasko osiguranje vazduhoplova i rezervnih djelova

2

Osiguranje od odgovornosti za stete pricinjene trecim licima

3

Osiguranje od odgovornosti za stete pricinjene putnicima, prtljagu, robi i posti

4

Kasko osiguranje vazduhoplova i rezervnih djelova od ratnog rizika

5

Osiguranje dodatne odgovornosti od rizika rata,otmice i drugih opasnosti

6

Osiguranje fransize za vazduhoplove ( US$ 50,000 )

7

Osiguranje fransize za prtljag

Ukupan iznos premijebez PDV-a

PDV

Ukupan iznos premije sa PDV-om:

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je

Mjesto izvršenja ugovora je

Način i dinamika izvršenja

Rok plaćanja

Način plaćanja

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom Oglasnom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude ili jemstvenik.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz Oglasne dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke i drugi dokazi traženi oglasnom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je oglasnom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Oglasne dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen oglasnom dokumentacijom.

Pojašnjenje oglasnedokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje Oglasne dokumentacije u roku od 3 dana od dana objavljivanja.

Zahtjev za pojašnjenje Oglasne dokumentacije podnosi se u pisanoj formi ( e-mailom) na adresu naručioca.

Pojašnjenjem Oglasne dokumentacije ne mogu se vršiti izmjene i/ili dopune samog oglasa.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije zakazanog roka otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.


[1]Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača