Results

Budimex SA

02/13/2018 | Press release | Distributed by Public on 02/13/2018 10:50

Raport bieżący nr 4 / 2018

Data: 13 lutego 2018 16:18

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 13 lutego 2018 został poinformowany przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Olsztynie o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 'Projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: odc. węzeł Wysokie - m. Raczki'.

Wartość kontraktu: 393.729.848 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy z wykonawcą

Termin zakończenia robót: 29 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji jest zróżnicowany dla poszczególnych elementów robót i mieści się w przedziale od 5 do 10 lat

Okres rękojmi za wady: 60 miesięcy

Zaliczka: od 5% do 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej

Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Każda z kar jest niezależna od siebie a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych.

Wartość oferty przekracza próg 111 446 tys. zł netto.