Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

06/16/2017 | Press release | Distributed by Public on 06/16/2017 02:50

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je na zasedanju Sveta ministrov izpostavila prizadevanja za bolj socialno Evropo

16. 6. 2017

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je na zasedanju Sveta ministrov izpostavila prizadevanja za bolj socialno Evropo

Dr. Anja Kopač Mrak se je v četrtek, 15. 6. 2017, v Luksemburgu udeležila zasedanja Sveta EU za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov v Luksemburgu. Svet je na zasedanju med drugim razpravljal o priporočilih za posamezne države članice in postopkih v okviru evropskega semestra, glede proračunskih in reformnih ukrepov za naslednje leto, evropskem stebru socialnih pravic in reviziji direktive na napotenih delavcih.

Evropska komisija v Poročilu o Sloveniji za leto 2017 ugotavlja, da so se pozitivni trendi na trgu dela in na področju socialnih razmer v Sloveniji nadaljevali. Prav tako se je znižal delež prebivalstva, ki ga ogrožata revščina in socialna izključenost. Določeni izzivi ostajajo na področju dolgotrajno brezposelnih in zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti in ustreznosti pokojninskega sistema. »Za Slovenijo je ključnega pomena, da Evropska komisija dopušča dovolj maneverskega prostora za ustrezno oblikovanje politik in ukrepov za izvajanje priporočil. Izpostavljene izzive Evopske komisije že aktivno naslavljamo v sodelovanju s socialnimi partnerji«, je pojasnila ministrica Kopač Mrak.

Ministri so opravili razpravo glede evropskega stebra socialnih pravic, svežnja dokumentov, ki predstavlja potrebne ukrepe za bolj pošteno in socialno Evropo. Ministri so se strinjali, da so načela stebra pomembna za prihodnost socialne Evrope in izrazili pripravljenost, da jih do konca leta dogovorijo.

Glede revizije direktive o napotenih delavcih se je Svet seznanil s poročilom o napredku, saj splošnega pristopa glede občutljivega dosjeja ni bilo mogoče doseči. »Slovenija s podporo reviziji predstavlja most med starimi in novimi državami članicami. Poudarjamo, da je vsem napotenim delavcem potrebno zagotoviti dostojno delo in enako obravnavo. Socialni dumping znotraj EU je nesprejemljiv«, je izpostavila ministrica Kopač Mrak in estonskemu predsedstvu izrazila podporo, da inenzivno nadaljuje z delom na dosjeju.

Svet je sprejel še splošni pristop Direktive o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu, katere namen je izboljšati varovanje zdravja delavcev z zmanjšanjem poklicne izpostavljenosti rakotvornim kemijskim dejavnikom. Slovenija je predlog v celoti podprla, saj bo s tem zagotovljena višja stopnja varnosti delavcev, ocenjujemo tudi, da slovensko gospodarstvo ne bo imelo nikakršnih težav z uvedbo novih ukrepov.

Sicer pa so ministri sprejeli tudi dvoje sklepe Sveta, in sicer o ukrepih za zagotovitev, da se delo izplača in o posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča o izvajanju jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih. Svet EPSCO pa se je tudi seznanili s poročili o napredku glede predloga direktive o dostopnosti proizvodov in storitev, predloga direktive o antidiskriminaciji, predloga o uravnoteženi zastopanosti spolov v odborih podjetij ter predloga spremembe uredb o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Ministrica se je ob robu Sveta sestala z belgijskim državnim sekretarjem de Backerjem glede okrepitve bilateralnega sodelovanja za reševanje aktualnih težav na področju napotitev delavcev na delo v tujino. Slovenija je pospešeno pristopila k reševanju tudi s sprejetjem Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki bo stopil v veljavo 1. januarja 2018.