Results

Societatea Nationala NuclearElectrica SA

09/14/2018 | Press release | Distributed by Public on 09/14/2018 09:51

Raport curent privind hotararile Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 14.09.2018

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 17.09.2018

Denumirea entitaţii emitente:Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.Sediul social:Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax:021-203.82.00 / 021 - 316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului:10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris şi varsat:3.015.138.510 lei

Piaţa reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise:Bursa de Valori Bucureşti

Catre:Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere FinanciaraEveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 14.09.2018

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 14.09.2018 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Mihail Kogalniceanu, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 14.09.2018 sunt anexate la prezentul raport curent.

Cosmin Ghita

Director General

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei[email protected],www.nuclearelectrica.ro

Hotararea nr. 10/14.09.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul

Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 14 septembrie 2018, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Cristian Gentea, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

 • Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3142 din data de 14.08.2018, in ziarul Romania Libera numarul 8193 din data de 14.08.2018 si pe adresa de internet a Societatii;

 • Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");

 • Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 17 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.396.599 actiuni, reprezentand 91,66962% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,66962 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990)". Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. AlegereaSecretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe dna. Cristina Bacaintan si dna. Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.657.399 voturi reprezentand 99,73256 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 275.657.399 voturi "pentru"

-

0 voturi "impotriva"

 • - 739.200 voturi "abtinere"

-

0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 • 2. PrezentareaRaportului semestrial al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018.

  Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 • 3. Aprobareadatei de02.10.2018ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare sioperatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.396.599 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 • - 276.396.599 voturi "pentru"

-

 • 0 voturi "impotriva"

  -

 • 0 voturi "abtinere"

  -

 • 0 voturi "neexprimate"

4. Aprobareadatei de01.10.2018ca data "ex date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentuluinr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.396.599 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 • - 276.396.599 voturi "pentru"

-

 • 0 voturi "impotriva"

  -

 • 0 voturi "abtinere"

  -

 • 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. ImputernicireaPresedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.396.599 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 • - 276.396.599 voturi "pentru"

-

 • 0 voturi "impotriva"

  -

 • 0 voturi "abtinere"

  -

 • 0 voturi "neexprimate"

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Cristian GENTEA

SECRETAR DE SEDINTA

Sorin Teodoru