Results

AB Litgrid

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/20/2017 23:38

CORRECTION: Šaukiamas eilinis visuotinis AB „Litgrid“ akcininkų susirinkimas

LITGRID AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

CORRECTION: Šaukiamas eilinis visuotinis AB 'Litgrid' akcininkų susirinkimas

Ištaisyta klaida nurodant eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dieną

Vilnius, Lietuva, 2017-04-21 07:34 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB 'Litgrid' (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 25 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB 'Litgrid' akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2017 m. balandžio 25 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2017 m. balandžio 25 d. 9.55 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2017 m. balandžio 18 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB 'Litgrid' akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2017 m. gegužės 10 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Pritarimas 2016 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.

Siūlomas sprendimas:

Pritarti AB 'Litgrid' konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2016 m. (Priedas Nr. 1)

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Išklausoma nepriklausomo auditoriaus išvada. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami (Priedas Nr. 1).

3. Konsoliduotų ir Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:

Patvirtinti AB 'Litgrid' 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį (Priedas Nr. 1)

4. 2016 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.

Siūlomas sprendimas:

Patvirtinti AB 'Litgrid' valdybos pasiūlytą 2016 metų AB 'Litgrid' pelno paskirstymą (Priedas Nr. 2)

5. Pritarimas UAB 'Technologijų ir inovacijų centras' 0,004 proc. akcijų paketo perleidimui.

Siūlomas sprendimas:

5.1. Pritarti AB 'Litgrid' 2017 m. kovo 20 valdybos sprendimui (Protokolo Nr. 7), kuriuo nuspręsta pritarti visų AB 'Litgrid' nuosavybės teise valdomų UAB 'Technologijų ir inovacijų centras' (įmonės kodas 303200016) akcijų (1 000 vnt., kurie sudaro 0,004 proc. visų akcijų) pardavimui UAB 'Lietuvos energija' už 847 Eur sumą, apskaičiuotą vadovaujantis Akcininkų sutarties Nr. SUT-309-15 Nr. 1.1. punktu.

5.2. Įgalioti AB 'Litgrid' generalinį direktorių ir Finansų departamento direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti UAB 'Technologijų ir inovacijų centras' 1 000 vnt. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį su UAB 'Lietuvos energija', bei atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su UAB 'Technologijų ir inovacijų centras' 1 000 vnt. akcijų pardavimu.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti AB 'Litgrid' patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu.

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2017 m. balandžio 24 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip iki 2017 m. balandžio 24 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Pridedama:

1. Konsoliduotos ir Bendrovės 2016 m. finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir konsoliduotu metiniu pranešimu;

2. 2016 m. AB 'Litgrid' pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;

3. Balsavimo biuletenis.

Vilija Railaitė
'Litgrid' komunikacijos vadovė
Tel. 8 613 19977
El. paštas [email protected]