Ursus SA

11/07/2019 | Press release | Distributed by Public on 11/07/2019 17:14

Powołanie nowego Prokurenta Spółki

Raport bieżący nr 93/2019 (07.11.2019)

Temat:
Powołanie nowego Prokurenta Spółki

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 24 października 2019 r. została podjęta uchwała o udzieleniu prokury Panu Dawidowi Lahutta. Nowo ustanowiony prokurent uprawniony jest do działania łącznie z Członkiem Zarządu albo z drugim Prokurentem (prokura łączna). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poniżej przedstawiono informacje na temat wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej Pana Dawida Lahutta.

Wykształcenie:

2013 - 2015 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Ekonomia, uzyskany tytuł magistra

2010 - 2013 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Ekonomia, uzyskany tytuł licencjata

Doświadczenie zawodowe:

VIII 2019 - obecnie - Dyrektor Finansowy w URSUS S.A. w Lublinie

I 2019 - VII 2019 - Kierownik ds. Sprawozdawczości Finansowej w URSUS S.A. w Lublinie

XII 2018 - obecnie - Dyrektor Finansowy w TSD Consulting Sp. z o.o. w Warszawie

IV 2018 - obecnie - Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy w INBUD-FARO S.A. w Lublinie

I 2017 - obecnie - Prezes Zarządu Biura Rachunkowego BRK Libra Sp. z o.o. w Lublinie

II 2016 - obecnie - Wykładowca w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej

II 2016 - obecnie - Wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

VII 2015 - I 2017 - Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy w BRK Libra Sp. z o.o. w Lublinie

VII 2013 - VI 2015 - Samodzielny Księgowy w BRK Libra Sp. z o.o. w Lublinie

Informacje dodatkowe:

- biegły sądowy z zakresu księgowości śledczej, analiz finansowych i ekonomicznych, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i controllingu, kontroli skarbowej i podatków, wyceny przedsiębiorstw i ich zorganizowanej części, wartości podmiotów gospodarczych, wyznaczania kosztu kapitału przedsiębiorstw i pozyskiwania przez jednostki gospodarcze zewnętrznych źródeł finansowania działalności i rozwoju,

- certyfikowany i dyplomowany księgowy,

- autor ponad 50 artykułów naukowych z zakresu ekonomii i finansów, w tym 3 na Liście A MniSW.

Pan Dawid Lahutta nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec Spółki, ani też nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych oraz nie jest członkiem organów konkurencyjnych osób prawnych.

Ponadto Pan Dawid Lahutta nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.).

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).