National University of Ireland, Galway

06/05/2018 | News release | Distributed by Public on 06/05/2018 07:01

President Higgins to Address NUI Galway Symposium on Irish language

President of Ireland, Michael D. Higgins

President of Ireland, Michael D. Higgins will be the keynote speaker at a symposium on Conradh na Gaeilge and the Revival of Irish which will be held at NUI Galway on Friday, 15 June.
The day-long symposium, '125 Bliain ag Fás - An Athbheochan agus Conradh na Gaeilge', is the University's main event for Bliain na Gaeilge, which marks the 125th anniversary of the establishment of Conradh na Gaeilge.
The event also celebrates the decision of Conradh na Gaeilge in 2017 to deposit its archives in NUI Galway. An archivist has recently been appointed to catalogue the archive, including some material to be selected for digitisation.
Dr John Walsh, Senior Lecturer in Irish at NUI Galway and symposium organiser, said: 'This event includes papers on a range of research topics related to 125 years of the Revival. Researchers and leading public figures will speak about this topic and draw attention to the fantastic research opportunities presented by the Conradh na Gaeilge archives.'
'The Conradh na Gaeilge archive is a very significant resource for teaching and research and is a major addition to the University's extensive Irish language collections', said James Hardiman Librarian, John Cox.
Speaking about this symposium, NUI Galway President, Professor Ciarán Ó hOgartaigh said: 'The Irish language is uniquely and centrally important to the mission and ethos of NUI Galway, our heritage and our hinterland. By holding the archive of Conradh na Gaeilge in trust for scholars and the Irish nation our University will act as custodian of an important part of the history of our language. We're proud to do so and we look forward to the new perspectives for international scholarship which the archive will offer. This symposium serves as a major contribution to Bliain na Gaeilge, marking 125 years of Conradh na Gaeilge, and will enable scholars and language policy makers to reflect on language development over the past century while also looking to the future of the Irish language.'
Along with President Higgins, speakers will include:

 • Alan Esslemont, Ard-Stiúrthóir of TG4
 • Dr Mary Harris of the Department of History, NUI Galway
 • Professor Regina Uí Chollatáin, UCD
 • Cuan Ó Seireadáin, Conradh na Gaeilge
 • Dr Hugh Rowland, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway
 • Dr John Walsh, Department of Irish, NUI Galway
 • Professor Tadhg Ó hIfearnáin, Department of Irish, NUI Galway

Dr Niall Comer, Uachtarán of Conradh na Gaeilge, said: 'We are delighted that our archive is being deposited permanently in NUI Galway. We believe that regular opportunities will become available to use the archival material and we are looking forward to the first such opportunity at the symposium being organised by the University and Conradh na Gaeilge on 15 June.'
The symposium is jointly organised by NUI Galway's James Hardiman Library and the Department of Irish, and Conradh na Gaeilge. The event is free to attend but registration is required by Friday, 8 June. Details are available at http://www.conference.ie/index/index.asp
-Ends-

An tUachtarán Ó hUigínn le Léacht a thabhairt ag Siompóisiam OÉ Gaillimh ar an nGaeilge

Is é Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn a thabharfaidh an príomhaitheasc ag siompóisiam faoi Chonradh na Gaeilge agus an Athbheochan a reáchtálfar in OÉ Gaillimh Dé hAoine, an 15 Meitheamh.

Is é an siompóisiam lae, '125 Bliain ag Fás - An Athbheochan agus Conradh na Gaeilge', príomhócáid na hOllscoile le haghaidh Bhliain na Gaeilge atá ag ceiliúradh 125 bliain ó bunaíodh an Conradh.

Ceiliúradh atá san ócáid seo chomh maith ar an gcinneadh a rinne Conradh na Gaeilge in 2017 a chartlann a chur i dtaisce in OÉ Gaillimh. Le déanaí ceapadh cartlannaí chun an chartlann a chatalógú agus le digitiú a dhéanamh ar chuid den ábhar.

Dúirt an Dr John Walsh, Léachtóir Sinsearach le Gaeilge agus fear eagair an tsiompóisiam: 'Ag an ócáid seo, léifear páipéir ar réimse téamaí taighde a bhfuil baint acu le 125 bliain den Athbheochan. Labhróidh taighdeoirí agus pearsana poiblí iomráiteacha eile faoin téama seo agus tarraingeoidh siad aird ar na deiseanna iontacha taighde a eascraíonn as cartlann an Chonartha.'

'Acmhainn ríluachmhar teagaisc agus taighde atá i gcartlann Chonradh na Gaeilge agus cuireann sí go mór leis na bailiúcháin thábhachtacha Ghaeilge atá ag an Ollscoil cheana', a dúirt Leabharlannaí Shéamais Uí Argadáin, John Cox.

Ag labhairt faoin siompóisiam seo, dúirt Uachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh: 'Tá an Ghaeilge uathúil agus thar a bheith tábhachtach do mhisean agus d'éiteas OÉ Gaillimh, dár n-oidhreacht agus dár gceantar máguaird. Trí chartlann Chonradh na Gaeilge a choinneáil faoi iontaobhas anseo do scoláirí agus do phobal na hÉireann, beidh an Ollscoil seo ina caomhnóir ar chuid thábhachtach de stair ár dteanga. Táimid bródúil é seo a dhéanamh agus táimid ag tnúth leis na peirspictíochtaí nua a chuirfidh an chartlann ar fáil do léann idirnáisiúnta. Is cuid thábhachtach de Bhliain na Gaeilge é an siompóisiam, bliain atá ag déanamh ceiliúradh ar 125 bliain ó bunaíodh Conradh na Gaeilge, agus cuirfidh sé ar chumas scoláirí agus lucht déanta polasaí teanga a machnamh a dhéanamh ar fhorbairt na teanga le céad bliain anuas agus iad ag breathnú san am céanna ar thodhchaí na Gaeilge. '

Beidh na cainteoirí eile seo páirteach sa siompóisiam chomh maith:

 • Alan Esslemont, Ard-Stiúrthóir TG4
 • An Dr Máire Harris ó Roinn na Staire, OÉ Gaillimh
 • An tOllamh Regina Uí Chollatáin, COBÁC
 • Cuan Ó Seireadáin, Conradh na Gaeilge
 • An Dr Hugh Rowland, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh
 • An Dr John Walsh, Roinn na Gaeilge, OÉ Gaillimh
 • An tOllamh Tadhg Ó hIfearnáin, Roinn na Gaeilge, OÉ Gaillimh

Dúirt an Dr Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: 'Tá ríméad orainn i gConradh na Gaeilge go bhfuil ár gcartlann á cur i dtaisce go buan in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Creideann muid go dtiocfaidh deiseanna rialta chun cinn le hábhar na cartlainne a úsáid agus táimid ag súil leis an gcéad deis sin ag an siompóisiam lae a bheidh á reáchtáil ag an Ollscoil agus ag an gConradh ar an 15 Meitheamh.'

Tá an siompóisiam lae seo á reáchtáil ag Leabharlann Shéamais Uí Argadáin, ag Roinn na Gaeilge agus ag Conradh na Gaeilge. Níl aon chostas air ach is gá clárú faoin 8 Meitheamh. Tá breis eolais ar fáil ag http://www.conference.ie/index/index.asp

-Críoch-

Marketing and Communications