Bank of Slovenia

10/12/2017 | Press release | Distributed by Public on 10/12/2017 01:22

Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 29. 8. 2017_1

Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 29. 8. 2017

a) Odločba o prekršku zoper kreditno institucijo in odgovorno osebo

Informacije o kršitelju

Naziv in sedež pravne osebe

-

Osebno ime fizične osebe

-

Informacije o kršitvi

Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev

ZBan-2 ali Uredbe (EU) št. 575/2013

Banka Slovenije je kreditni instituciji z odločbo o prekršku naložila izrekla globo v višini 80.000 EU, zaradi prekrška po 33. točki, prvega odstavka 373. člena ZBan-2 (kršitev 126. člena ZBan-2).

Narava ugotovljenih kršitev

Kršitev dolžnosti varovanja zaupnih podatkov

Izrek odločbe, s katero se postopek konča:

Banka Slovenije kot prekrškovni organ na podlagi 380. člena Zakona o bančništvu, po pooblaščeni uradni osebi J, po uradni dolžnosti, na podlagi drugega odstavka 51. in 46. člena Zakona o prekrških, v postopku o prekršku zoper pravno osebo s sedežem v Ljubljani, in odgovorno osebo , zaradi prekrška po 33. točki prvega odstavka 373. člena ZBan-2:

  1. pravna oseba , 1000 Ljubljana, MŠ (v nadaljevanju: ),

  2. odgovorna oseba , EMŠO , slovenski državljan, stanujoč (v nadaljevanju kršitelj):

je odgovorna,

da je odgovorna oseba , zaposlena v , v imenu in za račun , dne brez ustrezne pravne podlage posredovala zaupne podatke o prometu na transakcijskem računu št. komitenta za obdobje od , s čimer je kršila drugi odstavek 126. člena ZBan-2.

S tem je storila prekršek po 33. točki prvega odstavka 373. člena ZBan-2.

je odgovoren,

da je kot odgovorna oseba, zaposlen ) in zadolžen za pripravo odgovorov in dokumentacije na poizvedbe za fizične in pravne osebe, v imenu in za račun , s tem, ko je dne , brez ustrezne pravne podlage posredoval zaupne podatke o prometu na transakcijskem računu št. komitenta za obdobje od , kršil drugi odstavek 126. člena ZBan-2.

S tem je kršitelj storil prekršek po sedmem odstavku v povezavi s 33. točko prvega odstavka 373. člena ZBan-2.

Na podlagi 33. točke prvega odstavka 373. člena ZBan-2, v zvezi s tretjim odstavkom 52. člena ZP-1 in 382. člena ZBan-2, se izreče:

- za prekršek iz točke 1. globa v višini 80.000 €,

- odgovorni osebi za prekršek iz točke 2. globa v višini 800€.

Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2

Postopek sodnega varstva ni bil sprožen, odločba je pravnomočna.