Crnogorski elektroprenosni sistem AD

09/07/2017 | News release | Distributed by Public on 09/06/2017 17:37

Aukcija za dodjelu prenosnih kapaciteta za oktobar 2017

Na aukciji će biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženoj tabeli:
Šifra alokacionog perioda je: 201710001 (01.-31. Oktobar)

aukcija granica

rs-me

me-rs

Godisnji AAC

25

25

Mjesecni ATC

200

200

Dnevni ATC

25*

125

Ukupni ATC

250*

350

Napomena: * Na smjeru rs-me uperioduod 08.10.-31.10. dnevni ATC je 125MW.

Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.

Podnosenje ponuda moze se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.
Sav nedodijeljeni mjesecni kapacitet bice ponudjen na dnevnim aukcijama.

Vaše ponude putem web servisa Aukcije

Mjesečnu aukciju za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Bosna i Hercegovina, za oktobar 2017.godine, organizovaće SEECAO.

Sve informacije za alokaciju kapaciteta (Aukcijska pravila, ATC...) na ovim granicama možetepronaći na veb stranici: www.seecao.com