Results

BEST SA

11/14/2017 | Press release | Distributed by Public on 11/14/2017 12:24

Emisja obligacji w ramach oferty publicznej

Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący Nr 75/2017

Data sporządzenia: 14 listopada 2017 r. godz. 19:16 Temat:

Emisja obligacji w ramach oferty publicznej

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę nr 122/2017 w przedmiocie emisji obligacji serii T1 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej o następujących parametrach:

  • Zostanie wyemitowanych nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych;

  • Obligacje nie będą zabezpieczone;

  • Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej, której wysokość zależy od dnia, w którym inwestor złoży zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w ostatecznych warunkach emisji Obligacji;

  • Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,40% w skali roku;

  • Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;

  • Obligacje zostaną wykupione w dniu 14 września 2022 r.;

  • Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;

  • Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.

Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta (Grupa) refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje, z zastrzeżeniem, że: (i) nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy; oraz (ii) nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności. Planowane efekty tych przedsięwzięć będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę.

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2017 r. wyniosła 636.551 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 624.445 tys. PLN. Emitent nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji.

Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 86/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 350.000.000 PLN (Program), nr 116/2017 z dnia 13 października 2017 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, nr 122/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w przedmiocie emisji obligacji serii T1 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii T1, a także w oparciu o zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) sporządzony przez Spółkę w

związku z Programem. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz Alior Bank - Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie (www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie).

Ostateczne warunki emisji Obligacji, które stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie).

BESTS.A.

(pełna nazwa emitenta)

BEST

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

81-537

Gdynia

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Łużycka 8A

(ulica) (numer)

(0-58) 76 99 299

(0-58) 76 99 226

(telefon)

(fax)

[email protected]

www.best.com.pl

(e-mail)

(www)

585-00-11-412

190400344

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

14.11.2017

Marek Kucner

Wiceprezes Zarządu

14.11.2017

Barbara Rudziks

Członek Zarządu