Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

07/06/2017 | Press release | Distributed by Public on 07/14/2017 00:53

Inšpektorji za delo največ kršitev ugotavljajo na področju plačila za delo

6. 7. 2017

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2016 in ga pošlje Državnemu zboru, generalnemu direktorju Mednarodnega urada za delo in Ekonomsko socialnemu svetu.

IRSD opravlja inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu ter na področju socialnega varstva. Inšpektorji vseh treh inšpekcij, ki delujejo v okviru IRSD, so v letu 2016 opravili 14.691 inšpekcijskih pregledov, od tega na področju nadzora delovnih razmerij 7754, na področju varnosti in zdravja pri delu pa so opravili 6815 nadzorov in raziskali 46 nezgod pri delu. Inšpektorji socialne inšpekcije so opravili 122 inšpekcijskih nadzorov.

Inšpektorji z vseh treh področij dela so v letu 2016 ugotovili 33.360 različnih kršitev in na podlagi tega izdali 10.791 različnih ukrepov (upravne odločbe in med njimi prepovedne odločbe, prekrškovne odločbe z izrekom globe ali opomina, naznanila sumov storitve kaznivega dejanja oziroma kazenske ovadbe, opozorila kršiteljem, naročila) ter izrekli za nekaj manj kot 3,3 milijona evrov glob.

Nadzor na področju delovnih razmerij
Na področju nadzora delovnih razmerij je IRSD v letu 2016 prejel 5342 novih prijav, inšpektorji pa že od leta 2009 največji delež kršitev ugotavljajo na področju plačila za delo. V letu 2016 so ugotovili kar 5013 kršitev na tem področju, kar je največ doslej, vendar pa so se številne kršitve nanašale na (ne)izplačilo regresa za letni dopust, manj so zaznali primerov neizplačila plač, ki bi se nanašala na daljšo časovno obdobje, pogostejši so bili primeri izplačila plač v posameznih mesecih po zakonsko določenem roku.

IRSD ocenjuje, da je raven spoštovanja delovnopravne zakonodaje v Sloveniji še vedno zaskrbljujoča. Število ugotovljenih kršitev je skokovito naraslo - s 5466 kršitev na področju delovnih razmerij v letu 2008 na 11.788 kršitev v letu 2016.

Nadzor na področju varnosti in zdravja pri delu
Prav tako se tudi na področju nadzora varnosti in zdravja pri delu število kršitev nenehno zvišuje. 15.939 kršitev v letu 2012, 18.005 v letu 2013 in kar 21.521 v letu 2016.
Večina delodajalcev se še vedno ne zaveda, kako pomembno je dobro urejeno področje varnosti in zdravja pri delu in še vedno prepogosto razmišljajo, da se jim ne more zgoditi nič nepredvidenega. Inšpektorji pa so tako kot v zadnjih nekaj letih najpogosteje ugotavljali kršitve glede izjave o varnosti z oceno tveganja, glede usposabljanja delavcev za varno delo ter glede zagotavljanja zdravja delavcev. Zaskrbljujoče je, da se je v letu 2016 število kršitev glede izjave o varnosti z oceno tveganja še povečalo in tako predstavlja že skoraj 20% vseh ugotovljenih kršitev.

Nadzor na področju socialnega varstva
Inšpektorji za socialne zadeve so v letu 2016 prejeli 236 novih pobud za izredne inšpekcijske nadzore, kar je za 31 odstotkov več kot v preteklem letu, zaključili pa so z obravnavo 211 pobud, od tega so bili v 66 primerih izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za izvedbo nadzora. Ob tem pa so inšpektorji opravili tudi 56 rednih nadzorov, kar skupaj predstavlja 122 inšpekcijskih nadzorov (56 rednih in 66 izrednih) socialne inšpekcije, v 92 zadevah pa so ugotovili dejansko stanje, kar po spremembi Zakona o socialnem varstvu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka 39/16, praviloma prav tako predstavlja nadzor.
Inšpektorji za socialne zadeve so tako opravili 214 inšpekcijskih dejanj in v 40 zadevah izvajalcem izrekli naročila oziroma ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, izvajalci pa so pomanjkljivosti odpravili še v 11 zadevah.