Klaipedos Nafta AB

12/06/2018 | Press release | Distributed by Public on 12/06/2018 00:05

Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti AB „Klaipėdos nafta“ naujai išleidžiamų akcijų

AB 'Klaipėdos nafta'
Kita informacija

Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti AB 'Klaipėdos nafta' naujai išleidžiamų akcijų

AB 'Klaipėdos nafta', juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. lapkričio 8 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Visuotinis akcininkų susirinkimas), kurio metu buvo nuspręsta padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais įnašais išleidžiant iki 478 642 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.
Visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais, teisių apskaitos data 2018 m. spalio 31 d. Naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina vadovaujantis vidutine svertine Bendrovės akcijų rinkos kaina per 6 mėnesius už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. spalio 16 d. yra lygi 0,52 EUR už 0,29 EUR nominalios vertės akciją. Naujai išleidžiamos akcijos suteikia jas įsigijusiems asmenims teises, kurios yra numatytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau - ABĮ).

Pirmumo teise įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų nustatoma asmenims, kurie 2018 m. lapkričio 22 d. (teisių apskaitos dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo Bendrovės išleistas akcijas. Naujai išleidžiamų akcijų minėtiems asmenims bus galima įsigyti proporcingai turimų akcijų nominaliai vertei. Pirmumo teisių savininkas turi teisę:

  • pasinaudodamas visomis pirmumo teisėmis arba jų dalimi, pranešime nustatytu laikotarpiu iki pirmumo teisių galiojimo laikotarpio pabaigos dienos emisijos kaina įsigyti (pasirašyti) naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų;
  • pirmumo teisių galiojimo laikotarpiu, bet ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pirmumo teisių galiojimo laikotarpio pabaigos dienos, perleisti visas pirmumo teises arba jų dalį kitiems asmenims;
  • nesinaudoti pirmumo teisėmis;
  • disponuoti pirmumo teisėmis, jas valdyti ir naudotis jomis kitais teisės aktuose nustatytais būdais ir tvarka.

Kreiptis dėl Bendrovės naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo (pasirašymo) pasinaudojant pirmumo teisėmis galima laikotarpiu nuo gruodžio 7 d. iki gruodžio 20 d. (imtinai). Iki akcijų platinimo pradžios bus atidaryta sąskaita Centriniame vertybinių popierių depozitoriume.

Akcijų perleidimas galimas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Akcijų pasirašymo sutartys bus sudaromos Bendrovės registruotoje buveinėje, esančioje adresu Burių g. 19, Klaipėda, 2 a. mažojoje salėje nuo 9:00 iki 15:00 val. (pietų pertrauka nuo 11:30 iki 12:30 val.). Akcijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui. Sutartys faksu, paštu ar kitokiu būdu nebus priimamos.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu padidinti įstatinį kapitalą papildomais įnašais išleidžiant naujas vardines akcijas galima susipažinti registruotu buveinės adresu Burių g. 19, Klaipėda, taip pat Bendrovės internetiniame tinklalapyje www.kn.lt arba Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos internetiniame tinklalapyje www.nasdaqbaltic.com.

Siekiant gauti papildomos informacijos dėl teisių įsigijimo (pasirašymo), perleidimo ar pasinaudojimo jomis, prašome kreiptis toliau nurodytais kontaktais: +370 694 38 737 (darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:30).