Results

Ministry of Justice of the Republic of Slovenia

01/11/2018 | Press release | Distributed by Public on 01/11/2018 07:13

Vlada sprejela predlog povsem novega Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih, in tolmačih

11. 1. 2018

S predlaganim novim Zakonom o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih se na sistemski ravni urejajo statusna vprašanja teh oseb, ki so strokovni pomočniki sodišča in del našega pravosodnega sistema

Delo sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev je za delo sodišč zelo pomembno, saj sodišča brez posebnih znanj, ki jih ti strokovnjaki imajo, ne bi mogla sprejemati odločitev, ki na posameznih področjih zahtevajo strokovno znanje.

Predlagane rešitve sledijo potrebam po statusni modernizaciji tega področja, s ciljem krepitve pravne varnosti. Visoka kakovost izvedenskih mnenj, cenitev in tolmačenj so namreč prvi pogoj za kakovostno delo sodišč in upravnih organov.

Nova regulativa ima predvsem naslednje cilje:

zagotavljanje kakovosti izvedenskih mnenj, cenitev in tolmačenj,

poudarjanje pomena vloge in statusa sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev,

zagotavljanje nujnega vpliva stroke za razreševanje vprašanj, ki zadevajo stroko,

ohranjanje visoke ravni strokovne usposobljenosti sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev,

zagotavljanje potrebnega vpliva sodstva v okviru predmetne regulative,

ekonomičnost in učinkovitost pri uvajanju novih inštitutov,

odgovornost vseh deležnikov, ki sodelujejo v posameznih procesih, ob doslednem spoštovanju načela delitve oblasti in zagotavljanja stabilne pravne varnosti v sodnih postopkih.

Glede na veljavno regulativo, ki ureja področje sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja, je mogoče skleniti, da je področje podnormirano, poleg tega se z njegovim uokvirjanjem samo v poglavje zakona, ki ureja organizacijo in delovanje sodišč (Zakon o sodiščih), stroki ne daje zadostnega pomena. S predlogom zakona se bistveno spreminja vloga stroke v vseh segmentih ureditve področja - gre za zakonsko podprte vloge, ki se kažejo predvsem z vzpostavitvijo Strokovnega sveta ter stalnih in začasnih strokovnih teles, kjer bo stroka osredotočena na samo bistvo pomena te besede. Ministrstvo za pravosodje sicer že zdaj sodeluje s strokovnimi združenji in društvi sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, vendar pa vloga stroke nikjer ni določno zakonsko urejena. Predlagani zakon zagotavlja neposreden vpliv stroke, še zlasti na področju imenovanj in razrešitev sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev ter na področju urejanja poimenovanja strokovnih področij, podpodročij in jezikov ter izobraževanja.

Ne nazadnje je zaradi krepitve odgovornosti in zasledovanja načela sorazmernosti treba poudariti tudi, da veljavna ureditev ne pozna disciplinske odgovornosti, zato se s ciljem okrepiti odgovornost oseb, ki so imenovane za sodne izvedence, sodne cenilce ali sodne tolmače, predlaga tudi ureditev disciplinskega postopka.

Predlog zakona pa vsebuje še druge, vsebinsko kakovostne rešitve, ki bodo lahko prispevale k uresničitvi temeljnih ciljev, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju predpisa (mirovanje, smernice in drugi inštituti).

V nastajanje predloga ZSICT smo vključili strokovno javnost; v ta namen je ministrstvo za pravosodje organiziralo številna srečanja s strokovno pa tudi širšo zainteresirano javnostjo (štiri srečanja v mesecu juniju 2017, štiri srečanja v mesecu novembru 2017), ki so pripomogla k oblikovanju bolj smotrnega in usklajenega gradiva, hkrati pa smo bili kot predlagatelji osnutka predloga ZSICT deležni neposredne (strokovne) pomoči tistih deležnikov, katerim je predlog ZSICT tudi namenjen. Izvedenih je bilo tudi nekaj predstavitev osnutka predpisa v okviru srečanj ali posvetov s strokovno javnostjo.