Bank of Slovenia

02/17/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/17/2017 03:20

SLO_Jamstvo za vloge_jan2017

OBVESTILO O JAMSTVU ZA VLOGE V BANKAH IN HRANILNICAH

Na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) je

vaša vloga v posamezni banki ali hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji

zajamčena do višine 100.000 evrov.

Pri izračunu zneska zajamčene vloge posamezne fizične ali pravne osebe se upošteva skupno stanje vseh terjatev te osebe v evrih in tujih valu- tah pri posamezni banki ali hranilnici na presečni datum za izračun jamstva (dan objave odločbe Banke Slovenije o nerazpoložljivosti vlog na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)), kar obsega terjatve te osebe do banke ali hranilnice na podlagi pogodb o vodenju transakcijskih računov, hranilnih vlog, denarnih depozitov ter drugih pozitivnih stanj.

Vaša zajamčena vloga pri banki ali hranilnici s sedežem v RS bo izplačana najpozneje v 7 delovnih dneh* po presečnem datumu za izračun jamstva, in sicer pri izplačilni banki, ki jo bo določila Banka Slovenije. Zajamčene vloge v tujih valutah se izplačajo v evrih v protivrednosti po deviznem tečaju, ki ga objavi Banka Slovenije na presečni datum za izračun jamstva.

Vaša vloga ni zajamčena, če sodi med:

  1. vloge, ki se glasijo na prinosnika, vključno z vlogami, za katere banka do presečnega datuma za izračun jamstva ni pridobila ustreznih po- datkov za identifikacijo dejanskih upravičencev;

  2. vloge bank in investicijskih podjetij ter drugih finančnih institucij, ki so jih vložile v svojem imenu in za svoj račun;

  3. vloge zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih holdingov;

  4. vloge kolektivnih naložbenih podjemov, vključno z naložbenimi podjemi zaprtega tipa;

  5. vloge pokojninskih skladov in pokojninskih družb;

  6. vloge držav in centralnih bank ter vloge subjektov, ki so neposredni ali posredni uporabniki državnega proračuna;

  7. vloge lokalnih skupnosti in vloge neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna lokalnih skupnosti.

Seznam bank in hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji je objavljen na spletni strani Banke Slovenije

www.bsi.si.

Vloge pri bankah iz držav članic Evropskega gospodarskega prostora, ki bančne storitve v RS opravljajo prek podružnice ali neposredno, so zajamčene po sistemu zajamčenih vlog v državi članici, kjer je sedež banke. Seznam teh bank je tudi objavljen na spletni strani Banke Slovenije.

Podrobnejše informacije lahko pridobite v banki pri svojem referentu oziroma vodji poslovalnice in na spletni strani Banke Slovenije

www.bsi.si - Jamstvo za vloge v bankah.

Velja od 12. 4. 2016.

* Sedemdnevni rok za izplačilo začne veljati 1. 1. 2024, v prehodnem obdobju do 31. 12. 2023 pa se rok skrajšuje z 20 delovnih dni na 7 delovnih dni, in sicer: do 31. 12. 2018 do 20 delovnih dni; od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 do 15 delovnih dni; od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 do 10 delovnih dni.