PST - Panevezio Statybos Trestas AB

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/21/2017 04:56

Eilinio visuotino akcininkų susirinkimo priimti nutarimai


2017 m. balandžio 21 d. įvykusio AB "Panevėžio statybos trestas" eilinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai:

1. Audito išvados dėl 2016 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
Informacija išklausyta.

2. Bendrovės 2016 m. metinis pranešimas.
Informacija išklausyta.

3. Bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti AB "Panevėžio statybos trestas" 2016 m. konsoliduotą ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinius.

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Patvirtintas AB "Panevėžio statybos trestas" pelno (nuostolių) paskirstymas:

4.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 31 609 648 EUR;

Išmokėti dividendai - -261 976 EUR;

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 1 791 365 EUR;

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 73 187 EUR;

Pervedimai iš rezervų - 0 EUR;

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 EUR;

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 33 212 224 EUR;

pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 EUR;

pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 EUR;

pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 EUR;

pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 1 062 750 EUR;

pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 354 195 EUR (suma su mokesčiais: pensijų socialiniu draudimu ir gyventojų pajamų mokesčiais);

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 31 795 279 EUR.

4.2. Iš pelno dalies, paskirtos metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 354 195 EUR skirti 76 355 EUR AB "Panevėžio statybos trestas" valdybos pirmininkui Remigijui Juodviršiui. Įpareigoti valdybos pirmininką Remigijų Juodviršį likusią 277 840 EUR pelno dalį, paskirtą metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams visuotiniame akcininkų susirinkime, rašytiniu sprendimu paskirstyti AB "Panevėžio statybos trestas" valdybos nariams.

Dividendams paskirti 0,065 EUR vienai paprastajai AB "Panevėžio statybos trestas" 0,29 eurų nominalios vertės akcijai.

5. Audito komiteto narių rinkimas.

Išrinkti į audito komitetą šie nariai:

- Drąsutis Liatukas (kaip nepriklausomą narį),
- Irena Kriaučiūnienė (kaip nepriklausomą narį)
- Lina Ragelienė,

Dalius Gesevičius
AB PST Generalinis direktorius
Informacija
Tel.: 8 45 505 503