Ministry of Economy of the Republic of Montenegro

11/28/2019 | Press release | Distributed by Public on 11/28/2019 09:31

Vlada utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

'Izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima pristupilo se prvenstveno sa ciljem usklađivanja odredbi ovog zakona sa pravom Evropske unije u oblasti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, konkretno Direktivom 2014/26/EU Evropskog Parlamenta i Savjeta od 26. februara 2014. godine o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava, kao i izdavanju odobrenja za područja više država za prava na online korišćenje muzičkih djela na unutrašnjem tržištu' kazala je Biljana Jakić, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju nakon što je Vlada na današnjoj sjednici utvrdila Izmjene i dopune zakona o srodnim i autorskim pravima.

Jakić je navela da je predmetnom direktivom po prvi put na nivou Evropske unije detaljno uređeno pitanje kolektivnog ostvarivanja prava, kako u pogledu prava autora i nosilaca srodnih prava, tako i u pogledu obaveza i ovlašćenja organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i korisnika prava.

Ona je dopunila da će glavni efekat usvajanja ovog Predloga zakona biti unaprjeđenje sistema kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori.

• Pojačana transparentnost rada organizacija za kolektivno ostvarivanje, kako u odnosu prema autorima i nosiocima srodnih prava koje zastupa, tako i u odnosu prema korisnicima.

• Pojačan nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava od strane nadležnog organa;

• Pojačan inspekcijski nadzor nad neovlašćenim korišćenjem autorskih djela i premeta srodnih prava;

• Strožija prekršajna politika;

• Unapređenje postupka zaključivanja zajedničkih sporazuma o tarifama tj. sporazuma o naknadama za korišćenje autorskih djela i predmeta srodnih prava između organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i udruženja korisnika, uz uvođenje obaveze odobrenja takvih sporazuma od strane nadležnog organa, kao i povećana transparentnost prilikom zaključivanja istih;

• Uvođenje mogućnosti utvrđivanje nove sporazumne tarife ukoliko je prethodna primjenjivana najmanje godinu dana, kao i izmjene privremene tarife utvrđene od strane nadležnog organa, po službenoj dužnosti ili na zahtjev reprezentativnog udruženja korisnika ili organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

• Uvođenje obaveze organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava prava da daju mogućnost podnošenja prigovora i obezbijede efikasne i blagovremene postupke za odlučivanje po prigovorima svojim članovima i organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravljaju pravima na osnovu sporazuma o zastupanju.

Ključne ciljne grupe na koje će Predlog ovog zakona uticati su:

- autori i nosioci srodnih prava;

- Korisnici autorskih djela i predmeta srodnih prava;

- Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

MINISTARSTVO EKONOMIJE

BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU