Ljubljana Stock Exchange

06/29/2020 | Press release | Distributed by Public on 06/29/2020 01:11

Pridobivanje lastnih delnic

KRKA, d. d., Novo mesto

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in členom 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 28. 7. 2017 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 22. 6. 2020 do vključno 24. 6. 2020. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 11.170 lastnih delnic v skupni vrednosti 937.683 EUR, in sicer:

- 22. 6. 2020 2.579 delnic po povprečni tehtani ceni 83,80 EUR,
- 23. 6. 2020 1.182 delnic po povprečni tehtani ceni 83,93 EUR in
- 24. 6. 2020 7.409 delnic po povprečni tehtani ceni 84,00 EUR.
Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., NLB d.d. in SKB d.d.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.423.802 kar je predstavljalo 4,342 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.434.972 kar predstavlja 4,376 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 29. 6. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.