Ministry of Finance of the Republic of Estonia

01/10/2019 | Press release | Distributed by Public on 01/10/2019 04:34

Paika sai viie aasta statistikatööde kava

Rahandusministeerium esitab täna valitsusele kinnitamiseks Statistikaameti järgmise viie aasta statistikatööde loetelu, mis lähtub riigisisesest ja rahvusvahelisest statistikavajadusest. Aastatel 2019-2023 teeb Statistikaamet tarbijate vajaduse täitmiseks 156 statistikatööd, mille eeldatav maksumus on 42,4 miljonit eurot. Tänavu teostab amet 152 statistikatööd kogumaksumusega 8,7 miljonit eurot.

Rahandusminister Toomas Tõniste tõdes statistikaprogrammi kommenteerides, et Statistikaamet on teinud märkimisväärset tööd ettevõtete halduskoormuse vähendamisel, kasutades registrite andmeid, vähendades valimeid ning taaskasutades juba kogutud andmeid. 'Järgmise sammuna ootame Statistikaametilt kogu riigi andmehalduse korrastamist ja lihtsustamist, sest nii on võimalik aruandluskoormust riigis vähendada,' märkis Tõniste. Seda tööd hakkab Statistikaamet tegema koostöös ministeeriumide ja erasektoriga. Samuti näeb infoühiskonna arengukava ette Statistikaameti kujunemist riiklikuks andmeteaduse kompetentsikeskuseks.

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi selgitas, et statistikaprogrammi tööd annavad Eesti kohta infot, mille pealt otsuseid teha. Ettevõtete halduskoormuse vähendamisest rääkides mainis Mägi, et ministeeriumide ja rahvusvaheliste organisatsioonide tellimuse täitmiseks tehtavatest statistikatöödest kaks kolmandikku kasutab täielikult või osaliselt riiklike registrite andmeid. 'Statistika tegemiseks otsib Statistikaamet pidevalt ka alternatiivseid andmeallikaid ning suurandmete analüüs näitab, et neis on riikliku statistika tegemisel potentsiaali,' tõi Mägi välja. Sellel aastal on aruandekohustus ligi 38 000 ettevõttel, samal aja kui majanduslikult aktiivseid ettevõtteid on Eestis ligi 150 000. Isiku-uuringutega küsitletakse ligi 50 000 leibkonda ja 130 000 isikut.

Planeeritavatest statistikatöödest on kõige mahukam 2021. aastal toimuv registripõhine rahva ja eluruumide loendus (REGREL), mille ettevalmistuseks toimub tänavu teine prooviloendus. Lisaks avaldab Statistikaamet sel aastal järgmise 30 aasta rahvastikuprognoosi, kus kogu Eestile koostatakse 2-3 stsenaariumi ja piirkondadele üks põhistsenaarium. Statistikaamet koostab rahvastikuprognoosi iga viie aasta järel. Tänavu algavad ka iga kümne aasta tagant toimuva ajakasutuse uuringu andmekogumistööd ning uuringu tulemused avaldatakse 2021. aastal. Ajakasutuse uuring annab ülevaate Eesti elanike ajakasutusest, samuti võimaldab andmestik analüüsida pere, leibkondade ja põlvkondade vahelist suhtlust ning hinnata Eesti perede ja laste heaolu ning elukvaliteeti. Uuringut tehakse Eurostati tellimusel Euroopa Liidu riikides ühtse metoodika alusel.

Veel algavad iga nelja aasta tagant koostatava töötasu struktuuri-uuringu andmekogumistööd. Andmeid kogutakse möödunud aasta kohta ja tulemused avaldatakse tuleval aastal. Uuring annab teavet töötajate tunnitasude kohta ametiala, tegevusala, hariduse, vanuserühma, tööstaaži ja lepingu liigi järgi. Esimest korda on uuringu korraldamiseks plaanis kasutada ka ettevõtjate töötamise registrisse sisestatud andmeid. Uuringu tulemusi kasutatakse tööjõuprognooside ja kutseõppekavade koostamiseks, soolise palgalõhe hindamiseks jms. Euroopa Liidu määrusega uuringut tehakse kõigis Euroopa Liidu riikides ühtse metoodika alusel, mis tagab andmete rahvusvahelise võrreldavuse.

Valitsus kinnitab iga aasta järgmiseks viieks aastaks statistikatööde loetelu. Aastatel 2019-2023 kavandatavate statistikatöödega saab tutvuda Statistikaameti veebilehel. Kogu statistikatööde põhjal avaldatav info on statistikahuvilistele tasuta kättesaadav ameti veebilehel www.stat.ee.