Agora SA

05/16/2018 | Press release | Distributed by Public on 05/15/2018 23:20

Wyniki finansowe Grupy Agora w 1. kwartale 2018 r

W 1. kwartale 2018 r. wzrosły przychody większości przedsięwzięć biznesowych Grupy Agora. Wyższe były wpływy z działalności sieci kin Helios, Wydawnictwa Agora oraz segmentu Reklama Zewnętrzna. Dodatkowo, w segmentach Internet oraz Radio wzrost wpływów wsparty dyscypliną kosztową przyczynił się do istotnej poprawy wyników operacyjnych.

Wyniki finansowe i osiągnięcia biznesów Grupy Agora w 1. kw. 2018 r. (porównanie r/r):

Łączne przychody Grupy Agora wyniosły 278,0 mln zł. Najbardziej wzrosły wpływy ze sprzedaży barowej - o 8,1% do kwoty 24,0 mln zł, w efekcie wyższych niż w analogicznym okresie 2017 r. średnich cen w barach, a także sprzedaż biletów do kin sieci Helios - o 2,8% do kwoty 66,2 mln zł. Zwiększyły się również wpływy Grupy ze sprzedaży usług reklamowych, które stanowiły 120,2 mln zł. Były one wyższe w segmentach Internet, Radio oraz Reklama Zewnętrzna, spadły natomiast w segmentach Film i Książka oraz Prasa. Przychody ze sprzedaży wydawnictw były nieznacznie wyższe - o 0,6% i wyniosły 33,9 mln zł. To głównie efekt zmniejszenia tempa spadku przychodów ze sprzedaży egzemplarzowej w segmencie Prasa, rosnących wpływów z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej oraz wyższych wpływów ze sprzedaży Wydawnictwa Agora.

Istotnie niższe były przychody ze sprzedaży usług poligraficznych Grupy Agora w kwocie 15,6 mln zł, głównie ze względu na mniejszy wolumen produkcji, a także przychody z pozostałej sprzedaży, które wyniosły 18,1 mln zł. Głównym powodem tego spadku były niższe o 73,1% wpływy z działalności filmowej, które wyniosły 5,4 mln zł. Na spadek tej pozycji przychodowej istotnie wpłynął sukces frekwencyjny filmów wyświetlanych w kinach w 1. kwartale 2017 r. W tamtym czasie NEXT FILM wprowadził do kin 3 produkcje filmowe: Po prostu przyjaźń, Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej oraz Pokot. Agora była zaangażowana zarówno w produkcję, jak i dystrybucję tych filmów.

Koszty operacyjne Grupy Agora spadły o 10,9% i stanowiły 264,9 mln zł. Grupie udało się zmniejszyć wszystkie kategorie kosztów poza wynagrodzeniami i świadczeniami na rzecz pracowników.

Największą pozycję kosztową ponownie stanowiły usługi obce - ich koszty spadły o 3,8% i wyniosły 108,1 mln zł. To m.in. efekt istotnie niższych odpłatności dla producentów filmowych niż w 1. kw. 2017 r. Wyższe były natomiast koszty zakupu kopii filmowych w sieci kin Helios oraz koszty dzierżawy powierzchni reklamowych odnotowane m.in. w segmencie Internet.

Spadek kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, odnotowany w porównaniu z 1 kw. 2017 r., wynika głównie z mniejszego wolumenu zamówień usług poligraficznych oraz niższego wolumenu druku Gazety Wyborczej i mniejszej liczby wydawanych tytułów.

Zmniejszyły się również koszty reprezentacji i reklamy Grupy - o 35,7% do kwoty 13,5 mln zł. Największy wpływ na to miała mniejsza aktywność promocyjna segmentów Internet, Radio, Film i Książka oraz Prasa.

W 1. kw. 2018 r. wzrosły natomiast koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników - o 1,1% do kwoty 83,7 mln zł. Ich największy wzrost miał miejsce w segmencie Film i Książka, głównie z uwagi na wzrost zatrudnienia związany z rozwojem kin sieci Helios oraz zmianę wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wartość wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników była wyższa też w segmentach Reklama Zewnętrzna i Radio, a w segmencie Internet utrzymała się na podobnym poziomie jak w 1. kw. 2017 r. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników były natomiast niższe w segmentach Druk oraz Prasa. Warto jednak zauważyć, że wynik segmentu Druk został obciążony kosztami rezerwy na zwolnienie grupowe w wysokości 1,4 mln zł.

Dodatkowo, w 1. kw. 2018 r. pozytywny wpływ na wynik operacyjny Grupy Agora miała sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Grupy Agora w Gdańsku i w Warszawie. Łączna cena sprzedaży nieruchomości w Gdańsku wyniosła 8,65 mln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik operacyjny Grupy Agora wyniósł 5,6 mln zł. Łączna wartość transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Warszawie wyniosła 19,0 mln zł netto, a jej pozytywny wpływ na wynik operacyjny Agory S.A. i Grupy Agora to 8,3 mln zł.

W rezultacie Grupa Agora poprawiła wyniki operacyjne w 1. kw. 2018 r. - wynik operacyjny na poziomie EBITDA wzrósł do 36,3 mln zł, a na poziomie EBIT do 13,1 mln zł. W omawianym okresie Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 9,7 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 8,2 mln zł.

INFORMACJE DODATKOWE - WYNIKI SEGMENTÓW AGORY W 1. KW. 2018 R. (porównanie r/r)

FILM i KSIĄŻKA1 - wzrost przychodów ze sprzedaży biletów, sprzedaży barowej i wpływów wydawnictwa

Przychody segmentu Film i Książka były niższe niż w pierwszym kwartale 2017 r. o 9,3% i wyniosły 115,1 mln zł. Głównym powodem tego spadku były niższe niż w analogicznym okresie 2017 r. wpływy z działalności filmowej segmentu.

Łączne przychody segmentu z tytułu koprodukcji i dystrybucji filmowej w 1. kw. 2018 r. wyniosły 5,4 mln zł. W pierwszym kwartale 2017 r. przychody z działalności filmowej osiągnęły rekordowy poziom 20,1 mln zł, a istotny wpływ na ich wysokość miały przychody uzyskane z filmów Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej i Po prostu przyjaźń. W 1. kw. 2018 r. spółka NEXT FILM wprowadziła do kin polskie produkcje: Plan B i Kobieta sukcesu, które przyciągnęły do kin mniej widzów niż te wprowadzone przez spółkę na ekrany kin w analogicznym okresie 2017 r. Jednocześnie w kinach wyświetlane były obrazy wprowadzone na duży ekran we wcześniejszych okresach. W 1. kw. 2018 r. w ramach działalności filmowej segment odnotował przychody z tytułu koprodukcji filmu Kobieta sukcesu w związku z jego dystrybucją w kinach.

W omawianym okresie segment Film i Książka odnotował również niższe wpływy ze sprzedaży reklam w kinach w wysokości 6,3 mln zł. Wyższe były natomiast wpływy segmentu ze sprzedaży biletów do kin, które wyniosły 66,3 mln zł oraz wpływy ze sprzedaży w barach kinowych w wysokości 24,0 mln zł. Na wzrost powyższych przychodów wpłynęła głównie wyższa średnia cena jednego biletu oraz wyższe ceny w barach kinowych. W 1 kw. 2018 r. liczba widzów w sieci kin Helios wyniosła blisko 3,5 mln i była niższa o 2,9% w stosunku do 1 kw. 2017 r. W tym samym czasie liczba biletów sprzedanych do kin w Polsce wyniosła blisko 17,3 mln i wzrosła o 0,7%. W 1 kw. 2018 r. zwiększyły się również przychody Wydawnictwa Agora - o 25,9% do kwoty 10,7 mln zł.

W 1 kw. 2018 r. koszty operacyjne segmentu Film i Książka były o 7,6% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. i wyniosły 98,5 mln zł. Na spadek ten wpłynęły głównie niższe o 13,9% koszty usług obcych wynikające z niższych odpłatności dla producentów filmów poniesionych w związku z mniejszą frekwencją w kinach na filmach wprowadzonych do kin przez spółkę NEXT FILM w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.

Drugim czynnikiem przyczyniającym się do ograniczenia kosztów operacyjnych segmentu były niższe o 32,9% koszty reprezentacji i reklamy w wysokości 4,7 mln zł. To efekt mniejszych nakładów na promocję w obszarze dystrybucji filmowej w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r.

Wyższe o 6,2% były natomiast koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, które wyniosły 13,7 mln zł. Wynikały one głównie ze wzrostu zatrudnienia ze względu na większą liczbę kin sieci Helios oraz wzrostu minimalnej stawki godzinowej z 13,0 do 13,7 zł. Zwiększyły się też koszty operacyjne działalności Wydawnictwa Agora, które wyniosły 10,0 mln zł.

W efekcie w 1. kw. 2018 r.segment Film i Książka odnotował niższe wyniki operacyjne - wynik operacyjny segmentu na poziomie EBIT wyniósł 16,6 mln zł, a na poziomie EBITDA 24,5 mln zł.

W marcu 2018 r. Helios S.A. zawarł umowę inwestycyjną z partnerami biznesowymi w celu założenia spółki, która będzie prowadzić działalność na rynku gastronomicznym. Jej celem jest uruchomienie 45 restauracji w segmencie fast casual w 4 lata. Nowa spółka otworzy pierwszy lokal już w drugiej połowie br. Dzięki temu projektowi Grupa Agora rozpoczyna działalność w zupełnie nowym segmencie rynku, podążając za rosnącym zainteresowaniem Polaków ofertą restauracyjną i wzrostem wartości polskiego rynku gastronomicznego. To także naturalne uzupełnienie oferty Grupy Agora i sieci kin Helios w obszarze związanym ze spędzaniem czasu poza domem.

Sieć kin Helios kontynuowała realizację swoich planów rozwojowych i w lutym 2018 r. podpisała umowę na otwarcie kolejnego multipleksu w Pile. Czterosalowy obiekt powstanie w centrum handlowym VIVO! Piła i zaprosi na seanse jednocześnie 700 widzów. Otwarcie kina przewidziane jest na wiosnę 2019 r. Natomiast jeszcze w drugim kwartale br. Helios planuje otwarcie kolejnego multipleksu - tym razem w Gdańsku w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, jaką jest Galeria Forum. Obiekt będzie miał aż 9 nowoczesnych sal i 1400 miejsc.

W lutym 2018 r. na ekrany polskich kin wszedł Plan B - najnowszy film Kingi Dębskiej, autorki hitu Moje córki krowy. To pierwsza samodzielna produkcja NEXT FILMU, który w kwietniu 2017 r. rozszerzył swoją działalność o produkcję filmową. Natomiast w marcu br. swoją premierę miał film Roberta Wichrowskiego Kobieta sukcesu - niebanalna komedia romantyczna z gwiazdami młodego pokolenia aktorów w rolach głównych. NEXT FILM jest koproducentem i dystrybutorem tego tytułu.

W 1. kw. 2018 r. Wydawnictwo Agora sprzedało około 0,3 mln książek. Wśród najlepiej sprzedających się wydawnictw znalazły się m.in. książki o tematyce górskiej - Spod zmarzniętych powiek Adama Bieleckiego i Dominika Szczepańskiego oraz Kurtyka. Sztuka wolności autorstwa Bernadette McDonald (kolejna w portfolio wydawnictwa z kategorii Literatura górska, w której Agora jest niekwestionowanym liderem rynku), a także Czerwony Głód Anne Applebaum oraz drugi sezonu serialu Belfer 2 na licencji Canal+ na DVD. Dodatkowo, w 1. kw. 2018 r. Wydawnictwo Agora ogłosiło, że będzie polskim wydawcą oczekiwanych z ogromnym zainteresowaniem wspomnień Michelle i Baraka Obamów. Książka byłej Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, pod oryginalnym tytułem Becoming ukaże się jednocześnie w 24 językach w kilkudziesięciu krajach.

PRASA - zmniejszenie kosztów operacyjnych i wyższe wpływy z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej

Przychody segmentu Prasa w 1. kw. 2018 r. wyniosły 49,7 mln zł i były niższe niż rok wcześniej, co wynikało przede wszystkim z negatywnych trendów na rynku prasowym. Na spadek wpływów segmentu wpłynęło zmniejszenie przychodów ze sprzedaży reklam (do kwoty 22,0 mln zł) - to głównie efekt niższych wpływów ze sprzedaży usług reklamowych w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej2, a także zaprzestania wydawania magazynów Dom&Wnętrze oraz Magnolia i sprzedaży praw do wydawania tytułu Świat Motocykli.

W 1. kw. 2018 r. zmniejszyły się również wpływy ze sprzedaży wydawnictw segmentu, które wyniosły 26,8 mln zł. Wynikało to przede wszystkim ze spadku sprzedaży egzemplarzowej prasy drukowanej oraz zaprzestania wydawania wybranych periodyków. Jednocześnie segment Prasa odnotował wyższe wpływy z prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej.

Koszty operacyjne segmentu były niższe niż w 1. kw. 2017 r. Przyczyniły się do tego głównie niższe koszty materiałów, energii, towarów i usług poligraficznych ze względu na niższy wolumen druku Gazety Wyborczej, a także ze względu na zaprzestanie wydawania magazynów Dom&Wnętrze oraz Magnolia i sprzedaży praw do wydawania tytułu Świat Motocykli.

Ponadto niższe o 12,9% były koszty reprezentacji i reklamy, głównie w Gazecie Wyborczej. Zmniejszyły się również koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników do kwoty 25,9 mln zł. Wyższe były natomiast pozostałe koszty związane m.in. z wyższymi rezerwami na należności oraz otrzymane w 1. kw. 2017 r. dofinansowanie z ramienia Google DNI Fund.

W 1. kw. 2018 r. nastąpiło pogorszenie wyniku operacyjnego segmentu Prasa związane ze spadkiem całkowitych przychodów segmentu.

W lutym 2018 r. zadebiutował cykl podcastów pt. Radio Książki - nowe wspólne przedsięwzięcie Książek. Magazynu do czytania, Gazety Wyborczej oraz Audioteki, serwisu oferującego audiobooki. Co tydzień na Wyborcza.pl i Audioteka.pl można odsłuchać kolejnej rozmowy Michała Nogasia ze znanymi polskimi pisarzami.

Zespół Gazety Wyborczej przygotował też specjalne, powiększone wydania dziennika - np. Wyborczą na Wielkanoc oraz - z okazji Dnia Kobiet - wyjątkowy numer Magazynu Świątecznego, którego autorkami i bohaterkami były wyłącznie kobiety. Na rynku ukazały się też specjalne wydania magazynów: Ale Historii - Na jeden temat. Rok, który zmienił świat, czyli numer w całości poświęcony burzliwym wydarzeniom 1968 r., a także Wysokich Obcasów - Światem rządzą kobiety przedstawiający portrety 35 najważniejszych kobiet minionego roku oraz Psychologia miłości z artykułami i wywiadami ze specjalistami na temat uczuć i związków. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się również magazyn Wysokie Obcasy Praca.

Zespół czasopism Agory przygotował w pierwszym kwartale 2018 r. nowe odsłony najpopularniejszych miesięczników - Avanti, Logo, Kuchni i Czterech Kątów. Kwietniowe numery tych magazynów ukazały się z końcem marca br. w odświeżonej, atrakcyjnej makiecie z nowymi rubrykami lub tekstami nowych autorów, np. w Avanti, wydanym w większym formacie i na lepszym jakościowo papierze, jest jeszcze więcej porad stylistek, redaktorek i ekspertów.

Czytelnicy mogli też sięgnąć do wydania specjalnego Kuchni opublikowanego w ramach serii Kolekcja dla smakoszy, a także do dwóch książek z nowej serii Biblioteka Troskliwych Rodziców wydawanej przez miesięcznik Dziecko od marca br. Seria sześciu wyjątkowych poradników powstała z myślą o przyszłych rodzicach, którzy dowiedzą się z nich wszystkiego na temat ciąży i wychowania dziecka.

W pierwszym kwartale 2018 r. zespół odpowiedzialny za działalność w obszarze custom publishing przygotował dla firmy Goldenline nową odsłonę magazynu Twoja Kariera z większą objętością, na papierze wysokiej jakości.

REKLAMA ZEWNĘTRZNA3 - wzrost przychodów reklamowych

W 1. kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży reklam4 na nośnikach AMS były wyższe o 2,3% niż w pierwszym kwartale 2017 r. i wyniosły 35,5 mln zł. Wzrost ten został zrealizowany głównie w oparciu o wydatki reklamodawców na kampanie reklamowe realizowane na nośnikach segmentu Premium, Digital oraz City Transport. Warto pamiętać, że w omawianym okresie. wartość wydatków na reklamę zewnętrzną wg raportu IGRZ wzrosła o 2,4% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Szacowany udział grupy AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną w 1. kw. 2018 r. wyniósł blisko 38,0%.

Koszty operacyjne segmentu zwiększyły się w 1. kw. 2018 r. o 9,8% do kwoty 32,5 mln zł, głównie za sprawą wyższych kosztów amortyzacji, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz pozostałych kosztów operacyjnych netto. Wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników o 10,0% był głównie konsekwencją wzrostu zmiennego elementu wynagrodzeń w efekcie wyższej niż zakładana realizacji celów sprzedażowych. Dodatkowo, elementem przyczyniającym się do zwiększenia tych kosztów było utworzenie rezerwy urlopowej o wyższej wartości niż rezerwa utworzona w pierwszym kwartale 2017 r. Wzrosły też koszty realizacji kampanii oraz reprezentacji i reklamy.

W 1. kw. 2018 r. wynik segmentu Reklama Zewnętrzna zarówno na poziomie EBITDA, jak i EBIT był niższy niż w analogicznym okresie 2017 r. Negatywnie na wynik segmentu wpłynęły wyższe koszty operacyjne oraz niższy niż w analogicznym okresie 2017 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej. W pierwszym kwartale 2017 r. wynik ten był wyższy ze względu na wpływy ze sprzedaży systemu nośników w wagonach metra w Warszawie po zakończeniu realizacji umowy na ich obsługę.

AMS realizował w pierwszym kwartale 2018 r. kolejne kampanie reklamowe na działających od roku nośnikach Dynamic Backlight. Z oferty tzw. outdoorowego GIF-a, na którym sekwencja strefowego podświetlenia pozwala uzyskać efekt animacji, skorzystali m.in. klienci z branży telewizyjnej i wideo, centra handlowe oraz marki motoryzacyjne. AMS rozszerzył też ofertę mebli miejskich. W Krakowie przeprowadził pilotażowy, proekologiczny projekt pod nazwą Zielone przystanki realizowany w ramach trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarządem Zieleni Miejskiej i AMS. Natomiast w Lublinie i Poznaniu, w ramach konferencji Dobra Energia, zaprezentował słup solarny w pełni zasilany energią słoneczną. Nowy nośnik powstał na bazie kilkuletnich testów i doświadczeń, zyskując nowoczesną formę zarówno technologiczną, jak i architektoniczną.

INTERNET5 - znacząca poprawa wyniku operacyjnego i wyższe przychody reklamowe

Przychody całkowite6,7 segmentu Internet wzrosły w 1. kw. 2018 r. o 3,1% i wyniosły 40,2 mln zł, a wpływy ze sprzedaży reklam internetowych wzrosły o 9,9% do kwoty 34,4 mln zł. Największy wpływ na zwiększenie przychodów reklamowych segmentu miała wyższa sprzedaż reklam internetowych przez spółkę Yieldbird.

W 1. kw. 2018 r. segment Internet zmniejszył koszty operacyjne o 3,8% do kwoty 37,6 mln zł. Istotny wpływ na redukcję kosztów operacyjnych miały niższe wydatki promocyjne. Wzrosły natomiast koszty usług obcych, zwłaszcza dzierżawy powierzchni reklamowych odnotowanych przez spółkę Yieldbird, które były kompensowane wyższymi przychodami z tytułu sprzedaży reklam na tych powierzchniach, a także koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.

W efekcie segment Internet zakończył 1. kw. 2018 r. wynikiem operacyjnym znacznie lepszym niż osiągnięty w analogicznym okresie 2017 r. EBIT segmentu Internet wyniósł 2,6 mln zł, a EBITDA 3,8 mln zł.

W marcu 2018 r. łączny zasięg serwisów grupy Gazeta.pl wśród polskich internautów wyniósł 57,7%, a liczba użytkowników osiągnęła poziom 16,3 mln. Wykonali oni 694,8 mln odsłon i spędzili na stronach grupy Gazeta.pl średnio 58 minut. Liczba odsłon wykonanych z urządzeń mobilnych wyniosła 411,9 mln, a odsetek odsłon mobilnych w serwisach grupy Gazeta.pl wyniósł 59,3% i był najwyższy wśród polskich portali horyzontalnych.

Serwisy grupy Gazeta.pl zajmują wysokie pozycje w rankingach tematycznych. Według danych Gemius PBI za marzec 2018 r., są wiceliderami w kategorii Informacje lokalne i regionalne, Praca (m.in. Gazetapraca.pl) oraz w kategorii Plotki, życie gwiazd (m.in. Plotek.pl) i zajmują trzecie miejsca w kategoriach Sport (m.in. Sport.pl) oraz Serwisy dla mężczyzn (Logo24.pl).

W 1. kw. 2018 r. zespół segmentu Internet rozwijał swoją ofertę zarówno dla internautów, jak i reklamodawców. W styczniu 2018 r. zadebiutował najnowszy format wideo serwisu Avanti24 - Klips, który przedstawia najciekawsze historie ze świata mody. To internetowe wideo skierowane jest do miłośników mody oraz osób szukających ciekawostek o przełomowych trendach. Format Klips dołączył do portfolio popularnych krótkich wideo Gazeta.pl: Myk!, Haps, Ach! i NaZdrowie, a także Gazeta.pl NOW.

Biuro reklamy Gazeta.pl przygotowało nowe, nieinwazyjne formaty reklamowe, pozwalające skutecznie przyciągnąć uwagę użytkowników. Nowoczesne i przyjazne dla internautów rozwiązania dedykowane komputerom stacjonarnym i urządzeniom mobilnym zostały stworzone zgodnie ze standardami Coalition for Better Ads i Google, stanowiąc m.in. odpowiedź na problem irytujących formatów, które skłaniają internautów do instalowania programów blokujących reklamy.

RADIO8 - istotna poprawa wyników operacyjnych

Przychody segmentu Radio9 w 1. kw. 2018 r. wzrosły o 0,8% w porównaniu z 1. kw. 2017 r. i wyniosły 26,0 mln zł. Na wzrost ten wpływ miały przede wszystkim wyższe wpływy ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach należących do Grupy Radiowej Agory. W omawianym okresie rynkowe wydatki na reklamę radiową zwiększyły się o 7,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.

Koszty operacyjne segmentu zmniejszyły się w 1. kw. 2018 r. o 7,1%. To głównie efekt spadku wydatków na reklamę i reprezentację wynikającego z niższych nakładów poniesionych na promocję Radia Złote Przeboje. W 2017 r. główna część kampanii wizerunkowej tej radiostacji miała miejsce w pierwszym kwartale. Zmniejszyły się też koszty związane ze świadczeniem usługi pośrednictwa w sprzedaży dla sieci kin Helios. Wyższe były natomiast koszty usług obcych ze względu na wyższe koszty zakupu czasu antenowego w stacjach należących do innych nadawców w związku ze świadczoną usługą pośrednictwa w sprzedaży reklamy, a także koszty badań marketingowych oraz koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.

W 1. kw. 2018 r., dzięki ograniczeniu kosztów operacyjnych, segment Radio istotnie poprawił wyniki operacyjne na poziomie EBIT i EBITDA. Wyniosły one odpowiednio 2,3 mln zł oraz 3,3 mln zł.

Stacje muzyczne Grupy Radiowej Agory cały czas cieszą się popularnością wśród słuchaczy, dzięki czemu w 1. kw. 2018 r. wzrosły ich udziały w słuchalności. Dodatkowo zwiększył się zasięg techniczny Radia Pogoda - 20 marca br. stacja rozpoczęła nadawanie w Gdańsku na częstotliwości 87,8 MHz, proponując mieszkańcom tego miasta i okolic im przeboje sprzed lat oraz ponadczasową muzyczną klasykę.

W styczniu 2018 r. do zespołu Radia Pogoda dołączył Robert Janowski, który w swoim nowym programie przybliża słuchaczom historie piosenek na co dzień emitowanych na antenie stacji oraz sylwetki wykonujących je artystów.

DRUK10 - pozytywny wynik na poziomie EBITDA i ograniczenie kosztów segmentu

W 1. kw. 2018 r. całkowite przychody segmentu wyniosły 17,4 mln zł. Wpływy segmentu z tytułu sprzedaży usług poligraficznych dla klientów zewnętrznych stanowiły 15,6 mln zł i zmniejszyły się o 44,3% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., głównie ze względu na istotnie niższy wolumen zamówień.

Koszty operacyjne segmentu Druk zmniejszyły się o 40,4% do kwoty 19,2 mln zł, głównie z powodu niższego wolumenu produkcji. Negatywny wpływ na poziom kosztów operacyjnych segmentu miała rezerwa związana z procesem restrukturyzacji w segmencie Druk, która wyniosła 1,4 mln zł. W ramach tego procesu zwolnionych zostało 47 osób.

W rezultacie w 1. kw. 2018 r. segment Druk odnotował pozytywny wynik operacyjny na poziomie EBITDA w wysokości 0,2 mln zł, który był jednak niższy niż ten osiągnięty w pierwszym kwartale 2017 r.

Przypisy - 1. kw. 2018