Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia

01/11/2018 | Press release | Distributed by Public on 01/11/2018 07:04

Vlada je izdala Uredbo o pravicah ožjim družinskim članom policista

11. 1. 2018

Vlada je izdala Uredbo o pravicah ožjim družinskim članom policista

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o načinu uveljavljanja in dodelitve pravic ožjim družinskim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti, ki jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V obdobju 2014-2016 se je število policistov, ki jim je bilo življenje nasilno odvzeto ali so ga izgubili pri opravljanju operativnega in drugega nevarnega dela, bistveno povečalo glede na obdobje zadnjih desetih let (v letih 1997, 2014 in 2015 en primer, v letu 2016 dva primera). Uredba tudi normativno ureja pravice iz 87. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Te se nanašajo na policista, ki je pri opravljanju svojega dela utrpel takšno poškodbo, da mu je priznana invalidnost I. kategorije, in njegove ožje družinske člane. Uredba sledi dejstvu, da so policisti, kadar opravljajo operativno ali drugo nevarno delo, v drugačnem položaju kot preostali javni uslužbenci.

Z uredbo se vzpostavlja sistem uveljavljanja pravic, ki bo zagotavljal visoko pravno varnost, enostavnost in naravnanost k upravičencem iz te uredbe. Določata se pravica do psihološke pomoči in podpore ob smrti policista ter štipendiranje otrok. Na novo se urejajo povračilo stroškov vrtca, s čimer se nadomesti izgubljena podpora, ki jo je umrli policist namenil svojim otrokom za šolanje ali vrtec, prednost pri vpisu v vrtec, prednost pri vpisu v dijaški dom ali pri koriščenju subvencioniranega prebivanja študentov in kritje stroškov šolske malice ali študentske prehrane.

V uredbi se podrobneje določajo pravice, ki so opredeljene tudi z drugo zakonodajo, in sicer pretežno za osebe, ki so socialno ogrožene, ali za enostarševske družine in pravice, za katere je že priznana finančna subvencija iz naslova področne zakonodaje. V uredbi se določa tudi pravica do prednosti pri zaposlitvi brezposelnega zakonca, zunajzakonskega partnerja ali otroka, s čimer se vzpostavlja sistem, ki ob spoštovanju področne zakonodaje omogoča prednost pri zaposlitvi. Podrobneje se ureja tudi brezplačna uporaba počitniških zmogljivosti Ministrstva za notranje zadeve.