Europa-Kommissionen - Repræsentation i Danmark

12/21/2020 | Press release | Distributed by Public on 12/22/2020 04:06

Nye telekommunikationsregler i EU: seneste tiltag inden fristen for gennemførelse

I dag udløber medlemsstaternes frist for at gennemføre EU's nye telekommunikationsregler i national ret. Den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation, som trådte i kraft i december 2018, moderniserer de europæiske regelsæt for elektronisk kommunikation for at forbedre forbrugernes valgmuligheder og rettigheder, sikre højere standarder for kommunikationstjenester og fremme investeringerne i mere konnektivitet og mere digital innovation.

Thierry Breton, kommissær for det indre marked, udtaler: 'Kodeksen er hjørnestenen, som vi vil bygge den gnidningsfrie gigabitkonnektivitet på, som vores kontinent har brug for til at støtte genopretningen og sætte skub i det digitale årti. Det nye regelsæt vil gøre det lettere at investere i sikre og økonomisk overkommelige telekommunikationstjenester for både fastnet- og mobiltjenester af meget høj kvalitet i hele Europa. Medlemsstaterne skal nu hurtigt afslutte gennemførelsen, så det nye regelsæt kan give de europæiske forbrugere, virksomheder og samfundet som helhed de fulde fordele.'

Kommissionen vedtog i forbindelse med kodeksen den 18. december også lovgivning for yderligere at styrke de eksisterende mål for konkurrence og det indre marked samt for at beskytte forbrugerne og muliggøre rimelige takster og varierede tilbud på internet- og telefontjenester.

Disse foranstaltninger omfatter:

  • En ny delegeret forordning, der fastsætter fælles maksimale EU-dækkende termineringstakster for taleopkald, som operatørerne kan opkræve af hinanden for levering af fastnet- og mobilopkald mellem deres net.
  • En ajourført henstilling om relevante markeder, der ajourfører listen over de på forhånd fastlagte markeder, som de europæiske nationale tilsynsmyndigheder skal gennemgå regelmæssigt.

Gennemførelsesforordningen om skabelonen for aftaleresuméer fastsætter som en del af kodeksens forpligtelser en standardskabelon for aftaleresuméet, som operatører af elektroniske kommunikationstjenester, såsom telefoni, beskedtjenester og internetforbindelse, bør stille til rådighed for forbrugerne i EU. Resuméet indeholder de vigtigste kontraktbetingelser, såsom leverandørens kontaktoplysninger, en beskrivelse af tjenesten, internettjenestens hastighed, pris, varighed, vilkår for forlængelse og ophævelse af kontrakten samt tilgængelighedsegenskaber for slutbrugere med handicap.

Kommissionen har i overensstemmelse med kodeksen også forelagt Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union en rapport om effektiviteten af gennemførelsen af det fælleseuropæiske alarmnummer '112'.

Termineringstakster for taleopkald i hele EU

Kommissionen vedtog den 18. december den delegerede forordning om fastsættelse af fælles maksimale EU-dækkende termineringstakster for taleopkald i fastnet og mobilnet, dvs. de takster, som operatørerne pålægger hinanden, når der etableres et opkald. Takket være disse maksimale takster vil der opstå et mere konkurrencedygtigt grænseoverskridende miljø, som vil være til gavn for de europæiske forbrugere i form af lavere priser og mere varierede tilbud på fastnet- og mobilopkald.

Den fælles maksimale termineringstakst for mobilopkald er 0,2 eurocent pr. minut og den vil gradvist blive nået fra nu af og frem til 2024. Denne gradvise nedsættelse vil muliggøre en hurtig gennemførelse og samtidig undgå betydelige forstyrrelser for operatørerne. Efter den mellemliggende periode fra 2021-2023 bør alle EU-operatører fra 2024 anvende de samme fælles maksimale takster på 0,2 eurocent pr. minut.

Den fælles maksimale EU-dækkende termineringstakst for fastnetopkald er 0,07 eurocent pr. minut. En overgangsperiode i 2021 vil på grund af forskellene mellem de nuværende termineringstakster i nogle medlemsstater og den endelige takst muliggøre en gradvis tilpasning. Alle fastnetoperatører vil i 2022 være omfattet af en maksimal fastnettermineringstakst på 0,07 eurocent pr. minut.

Yderligere oplysninger om den delegerede forordning om de EU-dækkende maksimale termineringstakster findes her.

En ajourført henstilling om relevante markeder

Kommissionen ajourførte også henstillingen om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som stadig kræver regulering på EU-plan. Henstillingen er et vigtigt regulerings- og harmoniseringsredskab, der gør det muligt for de nationale tilsynsmyndigheder at fokusere deres regulerende indgreb på de markeder, hvor konkurrencen endnu ikke fungerer effektivt, og hvor der fortsat er betydelige markedssvigt. Den har derfor til formål at beskytte konkurrencen, tilskynde til investeringer i net og skabe flest mulige fordele for forbrugere. En regulering af engrosmarkederne mellem udbydere af kommunikationstjenester vil gøre det muligt for forbrugerne at drage fordel af bedre priser, tilgængelighed til tjenester og nye tilbud.

Dette er den fjerde revision af henstillingen. Der bibeholdes to engrosmarkeder på listen, nemlig engrosmarkedet for lokal netadgang til massemarkedsbredbåndstjenester og markedet for engrosadgang til dedikerede forbindelser til erhvervsmæssig brug, som kræver konnektivitet af højere kvalitet.

Yderligere oplysninger om den ajourførte henstilling om relevante markeder findes her.

Baggrund

Den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation, som blev vedtaget i 2018, ændrer og kodificerer de fire allerede eksisterende direktiver fra 2002, der blev ændret i 2009, til et enkelt instrument, nemlig rammedirektivetsamt direktiverne om tilladelser, adgangog forsyningspligt. I de to år, der er gået siden kodeksens vedtagelse, har Kommissionen støttet medlemsstaterne i gennemførelsesprocessen gennem løbende revision, vejledning og rapportering om en række støtteforanstaltninger. Derudover har Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) udviklet et betydeligt antal retningslinjer, som har til formål at fremme en konsekvent anvendelse af kodeksen og bidrage til en vellykket gennemførelse heraf.

Kommissionen vedtog i september 2020 en henstilling om udvikling af en konnektivitetsværktøjskasse, hvori medlemsstaterne opfordres til at arbejde tæt sammen med hinanden og Kommissionen om at indsamle den bedste praksis inden for etablering af net med meget høj kapacitet samt tildeling af frekvenser til 5G. Den første milepæl i den retning var en rapport, der blev offentliggjort den 18. december, og som samler den bedste praksis, som medlemsstaterne fandt frem til og delte i samarbejde med Kommissionen. De endelige bedste praksis-foranstaltninger, som skal indgå i konnektivitetsværktøjskassen, bør vedtages senest den 30. marts 2021.

Kommissionen vedtog i juni 2020 en gennemførelsesforordning om trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde eller små antenner, som er afgørende for, at 5G-net er tilgængelige rettidigt Forordningen angiver de små antenners fysiske og tekniske egenskaber nærmere og har til formål at bidrage til at forenkle og fremskynde 5G-netinstallationer ved hjælp af en udrulningsordning, som er fritaget for tilladelse, samtidig med at det sikres, at de nationale myndigheder fører tilsyn.

Kommissionens strategi for konnektivitet i et europæisk gigabitsamfund fastsætter EU's konnektivitetsmål. Senest i 2025 bør alle de vigtigste socioøkonomiske drivkræfter, herunder skoler, hospitaler og transportknudepunkter, have gigabitkonnektivitet, alle byområder og større landtransportveje bør have fuld 5G-dækning, og alle europæiske husstande bør have adgang til konnektivitet med mindst 100 Mbps, der kan opgraderes til gigabithastigheder.

Yderligere oplysninger

Faktablad om den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation

Europæisk kodeks for elektronisk kommunikation

Konnektivitet for et europæisk gigabitsamfund

Delegeret retsakt

Henstilling om relevante markeder