Crnogorski elektroprenosni sistem AD

12/01/2018 | News release | Distributed by Public on 12/01/2018 09:54

VII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

Na osnovu člana 40 Zakona o privrednim društvima ('Sl.list RCG' br. 6/2002., 'Sl.list CG' br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora Društva, s a z i v a

VIIVANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

Skupština akcionaraće se održati 31.12.2018. godine u poslovnim prostorijama CGES-a, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, sa početkom u 09,00 sati, uz prethodno evidentiranje akcionara, koje će početi jedan sat ranije.

Za VII vanrednu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

D n e v n i r e d:

1. Predlog odluke o isplati dividende iz neraspoređene dobiti, akcionarima Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;2. Predlog odluke o odobrenju otkupa akcija od akcionara koji su glasali protiv odluke o zalaganju imovine CGES-a /nesaglasnih akcionara/.

Odluka pod tačkom 1 dnevnog reda donosi se većinom od 77% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Odluke pod tačkom 2 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje ½ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva.

Materijal za VII vanrednu Skupštinu akcionara, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama CGES-a - Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18.

Uvid u materijal za VIIvanrednu Skupštinu akcionara, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 - 15,00 sati, počev od 11.12.2018. godine.

Pisana izjašnjenja akcionara po pojedinim tačkama dnevnog reda mogu se dostaviti na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD - Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 - Podgorica (za Skupštinu akcionara).

Informisanje i prijavljivanje akcionara za učešće na Skupštini akcionara vrši se na telefon broj: 020/407-604.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika putem punomoćja i ličnih isprava. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom (kod osnovnog suda ili notara). Obavještenje o sazivanju VIIvanredne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i glasačkih listića biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me.

PREDSJEDNICA ODBORA,

Vesna Bracanović, dipl.ecc.