Zetatrans Logisticke usluge AD

05/29/2017 | Press release | Distributed by Public on 05/29/2017 06:20

Poziv za skupštinu akcionara 2017

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG" br. 06/02,17/07, 80/08, 40/10), člana 42 i 43 Statuta "Zetatrans" AD i Odluke Odbora direktora broj 1502 sa 88. redovne sjednice od 26.05.2017.godine, saziva se

S K U P Š T I N A A K C I O N A R A

Akcionarskog društva "Zetatrans", Logističke usluge

za 29.06.2017.godine (četvrtak) sa početkom u 09:00 sati u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, Ćemovsko polje bb

sa sljedećim

D N E V N I M R E D O M

  1. Usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju Akcionarskog društva "Zetatrans", Logističke usluge u 2016. godini.

  2. Usvajanje Izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2016. godinu.

  3. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2017. godinu.

  4. Razrješenje Odbora direktora shodno članu 42 tačka 5 Zakona o privrednim društvima.

  5. Izbor članova Odbora direktora.

  6. Izmjene i dopune Statuta.

Skupšina se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od ½ ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Lica koja žele da prisustvuju Skupštini akcionara, kao zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, dužni su da najave svoje prisustvo sekretaru Društva, najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice.

Identifikacija akcionara, punomoćnika ili zakonskih zastupnika akcionara i verifikacija njihovih dokumenata, kao i potpisivanje registracione liste obaviće se u sjedištu Društva, na dan održavanja Skupštine, počev od 8 sati.

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja u skladu sa zakonom, i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio a zakonskog zastupnika na osnovu ličnih isprava i potvrde o registraciji iz sudskog registra, u originalu ili ovjerenoj kopiji .

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, Ćemovsko polje bb, i u filijalama "Zetatrans" u Nikšiću, Kočani bb, Kotoru, Industrijska zona bb i Bijelom Polju, Industrijska bb, svakog radnog dana, od 10:00- 14:00 časova, počev od 09.06.2017.godine, kao i na dan održavanja Skupštine.

Kontakt telefon: 020/ 441- 932

ODBOR DIREKTORA

Predsjednik Ernest Gortan