Ljubljana Stock Exchange

06/16/2017 | Press release | Distributed by Public on 06/16/2017 08:21

Sklic 24. seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d.

Sklic 24. seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze d.d., objavlja Hram Holding, finančna družba, d.d. naslednje sporočilo:

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana,

objavlja sklic 24. seje skupščine delničarjev družbe,

ki bo dne 19.07.2017 s pričetkom ob 10.30 uri na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana.

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami je delničerjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani www.hram-holding.si.

Vzorec prijave udeležbe na skupščino, vzorec pooblastila in informacije o pravicah delničarjev so delničarjem dostopne na sedežu družbe in na spleni strani www.hram-holding.si.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani AJPES (eObjave) in za obdobje petih let tudi na spletni strani družbe www.hram-holding.si.