Results

Venue Retail Group AB

11/28/2020 | Press release | Distributed by Public on 11/28/2020 04:00

Årsredovisning 2019/2020

Venue Retail Group AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Årsredovisning 2019/2020

RÄKENSKAPSÅRET SEPTEMBER 2019- AUGUSTI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 630,4 Mkr (850,0).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,3 procent (52,3).
 • Resultat före av- och nedskrivningar inkl. IFRS16-justerat utfall var -7,3 Mkr (-10,2).
 • Resultat före av- och nedskrivningar exkl. IFRS16-justerat utfall uppgick till -107,0 Mkr (-10,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till -138,7 Mkr (-29,2).
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,96 kr (0,20).
 • Soliditeten var -24,7 procent (9,7).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0,00 kr) lämnas för räkenskapsåret 2019/2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET OCH DÄREFTER

 • Den 25 augusti 2020 ingav Bolaget en ansökan om offentligt ackord till Stockholms Tingsrätt. Ackordsförhandling hölls den 18 september och Stockholms Tingsrätt fastslog samma dag Rizzo Groups framlagda förslag. Ackordet vann laga kraft den 9 oktober 2020, vilket beslutades på möte den 13 oktober 2020. Företagsrekonstruktionen som pågått sedan 20 november 2019 är därmed avslutad. De av tingsrätten fastställda ackordsvillkoren innebär att Bolagets ackordsborgenärer kommer erhålla betalning för hela fordringsbeloppet upp till 2 000 kronor samt betalning av 25 procent av överskjutande belopp.
 • Den pågående coronapandemin (COVID19 har påverkat Rizzo Groups försäljning kraftigt negativt. Försäljningen har under fjärde kvartalet successivt återhämtat sig och är på klart högre nivåer än kvartalet innan. Men försäljningen är ännu inte på nivån innan utbrottet. Omfattningen av COVID19 samt hur det fortsatt kommer att påverka Rizzo Group är svårbedömt.
 • Rizzo Group har under året upprättat en kontrollbalansräkning, då misstanke fanns om att det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Kontrollbalansräkningen, vilken har granskats av Bolagets revisor, bekräftade misstanken. Rizzo Group höll därav en första kontrollstämma den 1 juli kl. 15:00. För mer information se kallelse och material på bolagets hemsida - www.rizzogroup.se.
 • Lars Fins tillträdde Rizzo Group som ny VD och koncernchef för Rizzo Group den 1 juni 2020.
 • Ny koncernledning fr.o.m 1 september 2020.
 • I september 2020 har Rizzo Group tecknat ett nytt bankavtal med sin nuvarande bank. Bankavtalet är i stort i enlighet med det tidigare bankavtalet. Bolaget har en checkkredit på 100 Mkr samt tillgång till en tillfällig checkkredit på 30 Mkr som kan utnyttjas två gånger per år. Avtalet innefattar också en amorteringsplan för det förvärvslån på 16,4 Mkr som Bolaget har sedan förvärvet av Deco-bags. Bankavtalet förutsätter en genomförd företagsrekonstruktion och en genomförd nyemission på minst 73,5 Mkr (lika med garantiåtagandet).
 • Den 22 oktober beslutade en extra bolagsstämma att ändra namnet från Venue Retail Group AB, till Rizzo Group AB.
 • Under och efter året har Rizzo Group ställt om tre Accentbutiker till pilotbutiker, Drottninggatan och Täby Centrum i Stockholm samt Östra Storgatan i Jönköping. Dessutom har en ny pilotbutik öppnats i Fältöversten i Stockholm. I pilotbutikerna kommer ett nytt koncept att utvecklas. Butikerna verkar under namnet Rizzo. Bolaget beslutade i början av november 2020 att rulla ut det nya konceptet på samtliga Accent-, Morris- och Rizzobutiker i Sverige och Norge. I Sverige kommer butikerna gå under namnet Rizzo och i Norge under namnet Morris.
 • Som informerats om tidigare så ansökte Rizzo Group AB om konkurs den 23 mars 2020 som en följd av försäljningstapp om 70-80 procent pga. COVID19. Några av bolagets huvudägare gick då in med löfte om att finansiera verksamheten på kort och lång sikt. Det tillsammans med att banken ställde sig positiva till fortsatt drift ledde till att konkursansökan drogs tillbaka den 24 mars 2020. Den 25 mars 2020 avskrev Stockholms Tingsrätt ansökan. Den kortsiktiga finansieringen har under verksamhetsåret hanterats genom statliga uppskov- och stödprogram samt lägre kostnader. Den 21 september 2020 beslutade styrelsen för Rizzo Group om en nyemission av B-aktier motsvarande cirka 94,5 Mkr med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ('Företrädesemissionen'). Bolaget erhöll teckningsåtaganden och garantiåtaganden om totalt cirka 73,5 Mkr. Företrädesemissionen var således säkerställd till cirka 77,8 procent. Aktien handelsstoppades den 23 mars och handeln återupptogs den 20 oktober, efter att rekonstruktionen vunnit laga kraft.
 • Den 13 november meddelade Rizzo Group att företrädesemissionen om 94,5 Mkr blivit fulltecknad samt att den riktade emissionen till nyckelpersoner, butikschefer och konsulter tecknats till 21%, motsvarande 2,1 Mkr. Emissionslikviderna har betalats in och kommit bolaget till del. Det har stärkt likviditeten. I och med detta har Bolaget betalat ut de upplupna räntekostnaderna till Bolagets bank på ca 10 MSEK, återbetalning av lönegaranti på ca 7 MSEK samt kommer inom kort betala den första delbetalningen av ackordet enligt kommunicerad plan.
 • De förstärkta restriktionerna i och med den 'andra vågen' av COVID19 har initialt påverkat Bolagets försäljning negativt. Det är för tidigt att säga hur det kommer påverka Bolaget på lite längre sikt, men det finns en risk att den kommande starka försäljningsperioden som inleds med Black Friday, fortsätter med julförsäljning och avslutas med mellandags- och januarirea kan komma att påverkas negativt.
 • Koncernen redovisar utfallet enligt IFRS 16 avseende Leasingavtal.

VERKSAMHETEN
Venue Retail Group numer namnändrat till Rizzo Group är en nordisk detaljhandelskoncern inom accessoarer, väskor och skor. Koncernen erbjuder ett brett sortiment av egna och externa varumärken genom fysiska och digitala butiker.

Bolagets verksamhet är indelad i två affärsområden; Väskor & Accessoarer och Skor & Accessoarer. Verksamheten drivs genom de helägda detaljhandelskedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK.

Genom affärsområdet Väskor & Accessoarer erbjuder kedjorna Accent och Morris ett utbud av bland annat hand- och resväskor samt handskar. Inom affärsområdet Skor & Accessoarer driver Koncernen dels egna Rizzobutiker, dels butiker genom varuhuskonceptet NK Skor & Accessoarer.

Rizzo Group har, efter verksamhetsårets utgång, implementerat en ny affärsplan med affärsidén att Rizzo Group ska bli en kunddriven livsstilskedja som erbjuder ett unikt helhetskoncept inom styling, service och säkerhet genom att erbjuda ett bredare produktsortiment i butikerna och därigenom bredda Bolagets målgrupp.

Kedjorna säljer en mix av egna och externa varumärken såsom t.ex. Rizzo, Don Donna, Handskmakaren, A-TO-B, Guess, Samsonite, Epic, Day, Gant, RM Williams, Hugo Boss, Tory Burch, Inuikii m.fl.

Koncernen har 296 medarbetare omräknat i heltidstjänster (FTE).

Bolagets aktie är noterad vid Nasdaq Stockholm.

VD-ORDET
ETT HISTORISKT ÅR
Verksamhetsåret 2019/2020 har varit ett extremt år för oss alla. Pandemin överskuggar det mesta och lägger en blöt tung filt över all handeln och inte minst försäljningen av reseprodukter som är en av våra största kategorier. Den 20 november 2019 försattes bolaget i rekonstruktion vilket har inneburit en räddningsmöjlighet samtidigt som pandemin har förstärkt det utsatta läget. Den 1 juni tillträdde jag som VD. Sommarperioden har präglats av en kamp om att klara likviditeten och parallellt utveckla en ny affärsplan med ett förnyat koncept och tillika ett nytt recept för att kunna skapa en framtidstro bland medarbetare, leverantörer, delägare och inte minst hos vår bank.

Året har varit en ständig kamp för överlevnad och tidigare ledning har förtjänstfullt tagit nödvändiga initiativ för att minska omkostnadsmassan i bolaget. Då vi nu summerar året ser vi att med de ytterligare åtgärder som har vidtagits under våren och sommaren - att vi har en rejäl kostnadssänkning inför det nya och
helt avgörande verksamhetsåret för Rizzo Group. Sänkningen som består av personalminskning och hyressänkningar samt stängningar av butiker - ligger på i storleksordningen 60 Mkr på årsbasis. En sänkning som är avgörande för att bolaget ska kunna finnas kvar på marknaden.

Försäljningen har varit rejält utmanande i och med att försäljningen av reseprodukter under stora delar av perioden mars-juni - stod helt stilla. Att möta tidigare rekordår inom resekategorin samtidigt som våra norska Morris butiker hade helt stängt under 6 veckor - är förstås den största förklaringen till våra försäljningstapp. Utöver resekategorin har vår försäljning på NK i Stockholm och Göteborg varit den näst största orsaken till tappet. Avsaknaden av turister och konsumenter i åldersgruppen +70 slår hårt mot all handel men framför allt mot oss som är stora på reseprodukter (främst resväskor).

ETT OMFATTANDE STRATEGISKT ARBETE HAR GENOMFÖRTS PARALLELLT MED KRISEN!
Bolaget har varit i den största krisen någonsin under året som gått. Räddningsarbetet har överskuggat det mesta vilket innebär att ledningen har fått jobba dag för dag, vecka för vecka då det gäller att prioritera allt från betalningar till att klara nödvändiga inköp.

Vid mitt tillträde den 1 juni kunde jag presentera en ny affärsplan i en 1.0 version. Arbetet med att gå på djupet och utveckla innehållet startade den 4 juni med en mix av både befintliga och nya kompetenser. Projekt RNM bildades och arbetet ledde fram till att vi redan den 1 juli öppnade en första pilotbutik på Drottninggatan. Den 4 juli öppnade vi pilotbutik nummer två i Täby Centrum. Arbetet med att både strategiskt och samtidigt operativt testa av nya idéer har gjorts under extrema förutsättningar sett till både pandemi, rekonstruktion och sommar/semesterperiod. Utfallet har varit mer än lovande och den 3 september öppnade vi den tredje pilotbutiken, centralt i Jönköping.

Vi har valt vårt starkaste varumärke Rizzo som namn på pilotbutikerna. Tillsammans med styrelsen och vår nya koncernledning har vi steg för steg tagit oss igenom en rejält utmanande hinderbana och vi kan konstatera att 'ingenting är omöjligt, bara olika svårt!'.

FRAMÅT...
Bolaget måste som alla andra fokusera på ett fåtal saker för att lyckas. Vi har en stark affärsplan och framtidstro som innebär att vi kan se att det finns goda förutsättningar att både rädda bolaget och att bygga det lönsamt!.

Det krävs en önskad nyemission och ett fortsatt intensivt förändringsarbete där väldigt mycket måste förändras och förnyas från tidigare inriktning.

Mode är svårt och att sälja resväskor under en pandemi är ännu svårare.

Vi har en stark ledning och styrelse och bra delägare. Tillsammans med alla duktiga medarbetare finns en glädje över att vi har lyckats undanröja så många hinder på vägen. Kraften från att kämpa sig igenom en kris kan mycket väl vara huvudskälet till varför vi kan lyckas med det vår nya strategi. En strategi som ska göra bolaget lönsamt inom två år.

Lars Fins VD och koncernchef, Rizzo Group

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com & www.rizzogroup.seLF

Rizzogroup 2020 logo

Rizzo Fältan 2

Rizzo Fältan 1

Bifogade filer:
11288367.pdf