Bank of Slovenia

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/21/2017 01:17

Letno poročilo Nacionalnega sveta za plačila - 2016

Letno poročilo - 2016

NSP je bil - ob naraščajočem zavedanju pomena učinkovitih načinov plačevanja za gospodarstvo in družbo kot celoto - ustanovljen s ciljem zagotoviti ustrezen dialog med različnimi deležniki na trgu plačilnih storitev.

Kazalo vsebine

Predgovor 1

 1. Aktivnosti v letu 2016 2

 2. Poudarjene vsebine dela NSP v letu 2016 3

 3. Takojšnja plačila 3

 4. Nova Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu 5

 5. Varnost spletnega plačevanja 6

 6. Nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 6

 7. Direktiva o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov 7

 8. Uvedba nove optično čitljive kode na obrazec UPN in e-soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA 7

 9. Tehnologija razpršene evidence 7

 10. Pogled naprej 9

  i

  Predgovor

  Spoštovani,

  pred vami je tretje letno poročilo o delovanju Nacionalnega sveta za plačila (v nadaljevanju: NSP) z nanizanimi aktivnostmi in opisanimi ključnimi vsebinami, o katerih je ta razpravljal v letu 2016. Vse so povezane z namenom NSP, to je spodbujati konsenz deležnikov glede tematik, povezanih s plačevanjem, ter obenem pomagati identificirati morebitne ukrepe za še učinkovitejši in varnejši trg plačilnih storitev in plačevanja na splošno.

  Pri izpolnjevanju cilja NSP so imeli poleg Banke Slovenije ključno vlogo člani NSP. Ti so aktivno sodelovali tako na sejah NSP (bodisi s predstavitvami različnih tematik bodisi s konstruktivnimi razpravami) kot s prispevki v E- novicah Nacionalnega sveta za plačila. Še posebej velja izpostaviti, da je bila v lanskem letu v okviru NSP prvič vzpostavljena delovno skupina. Ta - vzpostavljena v novembru - je zainteresiranim članom omogočila aktivno sodelovanje pri pripravi novega pravnega okvira za opravljanje plačilnih storitev v Sloveniji: naslednika Zakona o plačilnih storitvah in sistemih, ki bo v slovenski pravni red implementiral novo Direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu. Glavni namen skupine je bil z izkušnjami članov NSP doprinesti k sooblikovanju predloga novega zakona, hkrati pa je delo znotraj skupine vsaj deloma sodelujočim zagotovilo tudi zgodnje seznanjanje s prihodnjimi zakonskimi zahtevami.

  Številne novosti, ki smo jim na trgu plačil priča tako iz naslova tehnološkega napredka kot iz naslova nove regulative, kar kličejo po usmerjanju aktivnosti na trgu plačilnih storitev. To pomembno vlogo v zadnjih treh letih uspešno opravlja tudi NSP. S svojo raznoliko sestavo namreč omogoča, da so v oblikovanje prihodnosti trga plačil enakopravno udeleženi vsi relevantni deležniki. Dejavnosti NSP v letu 2016 podrobneje povzemamo v nadaljevanju letnega poročila. Vabljeni k branju!

  mag. Simon Anko

  Predsednik Nacionalnega sveta za plačila

  1

  1. Aktivnosti v letu 2016

  Poslanstvo NSP je podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji ter omogočiti dialog med udeleženci na trgu plačil. S ciljem izpolnjevanja navedenega so se člani NSP v letu 2016 sestali dvakrat: prvič 9. junija in drugič 25. novembra. Tako kot že v preteklih letih sta bili tudi v letu 2016 izdani dve številki E-novic Nacionalnega sveta za plačila (v nadaljevanju: E-novice), ki so namenjene obveščanju članov NSP in širše javnosti o dogajanju ter aktivnostih na področju plačil, tako na evropski kot slovenski ravni. Pri pripravi E-novic sodelujejo tudi člani NSP. V letu 2016 sta bila tako objavljena dva njihova prispevka, prvi na temo tokenizacije

  in varnosti kartičnih plačil , drugi pa na temo nove ga Za kona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

  Dve seji in

  dve številki E-novic

  Člani NSP sodelujejo pri pripravi E-novic

  Junijska seja je bila hkrati tudi letna seja, na kateri so člani poleg vsebinskih tematik - povzetek nekaterih izbranih vsebin sledi v osrednjem delu letnega poročila - obravnavali in potrdili letno poročilo o delu NSP v letu 2015 . Nadalje so na tej seji člani NSP obravnavali in sprejeli spremembe Poslovnika NSP ter bili seznanjeni s sklepom Sveta Banke Slovenije, da je z 10. junijem 2016 mesto predsedujočega NSP prevzel mag. Simon Anko kot direktor oddelka Banke Slovenije, ki vsebinsko pokriva področje dela NSP in nudi - v okviru Sekretariata NSP - logistično podporo njegovemu delovanju.

  Na novembrski seji so člani NSP poleg obravnave vsebinskih tematik ustanovili delovno skupino z namenom obravnave vprašanj, povezanih s prenosom PSD2 v slovensko zakonodajo. V delovni skupini, ki ji je strokovno in logistično podporo zagotavljal Sekretariat NSP, so sodelovali predstavniki Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Bankarta

  d. o. o., Ministrstva za finance, Trgovinske zbornice Slovenije, Zveze potrošnikov Slovenije ter predstavniki ponudnikov plačilnih storitev in Banke Slovenije. Podrobnejši opis aktivnosti delovne skupine, ki se je prvič sestala decembra 2016 in z delom nadaljevala v letu 2017, sledi v osrednjem oziroma vsebinskem delu letnega poročila.

  S smiselno enakim ciljem kot NSP na nacionalni ravni deluje na evropski ravni Odbor za plačila malih vrednosti v evrih (angl: Euro Retail Payments

  Ustanovitev delovne skupine NSP

  2