PRFoods AS

02/21/2021 | Press release | Distributed by Public on 02/22/2021 03:17

AS-i PRFoods 2020/2021. majandusaasta 2. kvartali ja kuue kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

PRFoods
Börsiteade

AS-i PRFoods 2020/2021. majandusaasta 2. kvartali ja kuue kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

2020 II poolaastat ilmestas COVID kriisi jätkumine. Lõheliste hinnad on 12- aasta madalaimad ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ligi 38% madalam lõhel ning 22.5% madalam forellil. Siia tuleb veel lisada ülemaailmne nõudluse vähenemine HoReCa sektori sulgemise tõttu ning seega võib antud olukorda nimetada 'täiuslik torm'. Ettevõtted, kes sellest kriisist väljuvad tervelt, on kindlasti tulevikus võitjad. Vaktsiinide tulek annab lootust, et 2021 II poolaastas võime näha mingit normaliseerumist ning nõudluse taastumist. 2022 on kalakasvatustel kindlasti kasumlikum aasta, sest kasvatajad oskavad paremini nõudlust planeerida. Tänased kasvatusmahud olid planeeritud enne kriisi ning sellest tulenevalt on turul massiivne ülepakkumine ning enamus kalakavatussektorist toimib kas kahjumlikult või omahinna piires. John Ross Jr on antud kriisis näidanud erakordselt head vastupanuvõimet ning eeldatavalt lõpetab 2020/2021 majandusaasta sama kasumlikult kui eelneva. Ettevõtte brutomarginaal on tõusnud juba üle 50%. Ka Eesti kulubaas ning tegevus on viidud vastavusse muutunud turuolukorrale. Kahjuks ei saa sama öelda Soome kohta, mistõttu viime läbi suuremad ümberkorraldused Soome tegevuses 2021 I kvartali jooksul.

IV kvartali lõpetas grupp juba kasumiga. Tulenevalt oluliselt väiksemast käibest oli äritegevuse EBITDA marginaal 3.4% võrreldes 8.4% eelmise aasta samal perioodil (konsolideeritud EBITDA marginaal vastavalt 4,1% ja 5.3%). Tootmise kulubaasi ei ole võimalik kahjuks ilma suuremate restruktureerimistega vastavusse viia nii suure turu äralangemise tõttu. Samas oleme suutnud aasta algusest vähendada Soome üksuse kulusid ca 75,000 eurot kuus ning näeme võimalusi veelgi suuremaks kokkuhoiuks. Samas ei saa mööda vaadata sellest, et ettevõtte müük vajab taastamist, eelkõige Soomes.

Käesoleva aasta alguse tegevuse fookus on kulubaasi vastavusse viimine turuolukorraga, ettevõtte likviidsuse parandamine ning Baltikumis ja Skandinaavias suurem fookus kalakasvastusele, kui jätkuvalt kõige perspektiivikamale osale. John Ross Jr on kriisiga toime tulnud väga hästi hoolimata 6 kuu käibelangusest ning on suurendanud oma kasumlikkust tänu madalamale toorainehinnale.

Tänu vähedatud kulubaasile usume, et suudame nii 2020/2021 II poolaasta kui kogu finantsaasta lõpetada positiivse EBITDA-ga.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 4kv 2020 3kv 2020 2kv 2020 1kv 2020 4kv 2019 3kv 2019 2kv 2019 1kv 2019
Müügitulu 17,0 12,7 15,1 18,5 25,4 19,3 21,5 18,1
Brutokasum 2,5 1,2 0,7 2,0 4,3 2,6 2,1 2,1
EBITDA äritegevusest 0,6 -0,3 -0,4 0,0 2,1 0,7 0,3 0,2
EBITDA 0,7 -0,5 -0,4 -0,9 1,4 1,5 0,3 -0,5
EBIT 0,0 -1,1 -1,0 -1,4 0,7 1,0 -0,3 -1,0
EBT -0,1 -1,4 -1,2 -1,8 0,6 0,8 -0,4 -1,2
Puhaskasum (-kahjum) -0,2 -1,4 -1,3 -1,7 0,5 0,6 -0,6 -1,2
Brutomarginaal 14,9% 9,4% 4,6% 10,8% 17,0% 13,4% 9,8% 11,7%
Äriteg. EBITDA marginaal 3,4% -2,6% -2,6% 0,1% 8,4% 3,8% 1,4% 1,1%
EBITDA marginaal 4,1% -3,8% -2,6% -4,6% 5,3% 7,6% 1,4% -2,5%
EBIT marginaal 0,2% -8,8% -6,4% -7,8% 2,9% 5,0% -1,2% -5,6%
EBT marginaal -0,6% -11,3% -8,1% -9,8% 2,2% 3,9% -2,0% -6,5%
Puhaskasumi marginaal -1,2% -11,3% -8,4% -9,2% 2,0% 2,9% -3,0% -6,6%
Tegevuskulude suhtarv 15,6% 18,2% 13,9% 14,3% 12,5% 13,4% 11,7% 14,1%

BILANSS

mln EUR 31.12.2020 30.09.2020 30.06.2020 31.03.2020 31.12.2019 30.09.2019 30.06.2019
Netovõlgnevus 21,9 21,5 20,7 17,0 17,8 19,9 20,5
Omakapital 18,6 18,5 19,8 21,6 23,3 22,8 21,9
Käibekapital -3,9 -4,4 -4,0 -2,5 -3,5 -3,0 -3,1
Varad 57,5 57,4 57,1 56,9 60,5 62,4 62,5
Likviidsuskordaja 0,8x 0,8x 0,8x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x
Omakapitali suhtarv 32,4% 32,3% 34,7% 37,9% 38,5% 36,5% 35,0%
Finantsvõimendus 54,0% 53,7% 51,1% 44,0% 43,3% 46,6% 48,3%
Võlakordaja 0,7x 0,7x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x
Netovõlg / EBITDA äriteg 160,0x 12,8x 7,5x 5,3x 5,3x 5,4x 5,1x
Omakapitali tootlus -21,9% -7,0% -9,1% -5,7% -3,2% -4,5% -6,5%
Varade tootlus -7,8% -2,4% -3,2% -2,1% -1,2% -1,6% -2,3%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes 31.12.2020 31.12.2019 30.06.2020
VARAD
Raha ja ekvivalendid 962 2 680 2 276
Nõuded ja ettemaksed 4 153 6 342 3 578
Varud 9 627 9 104 7 884
Bioloogilised varad 3 702 4 354 4 249
Käibevara kokku 18 444 22 480 17 987
Edasilükkunud tulumaksuvara 21 66 54
Pikaajalised finantsinvesteeringud 232 217 232
Materiaalne põhivara 15 968 14 444 16 179
Immateriaalne vara 22 841 23 286 22 672
Põhivara kokku 39 062 38 013 39 137
VARAD KOKKU 57 506 60 493 57 124
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 9 634 12 505 10 611
Võlad ja ettemaksed 12 469 13 301 11 132
Sihtfinantseerimine 212 188 211
Lühiajalised kohustused kokku 22 315 25 994 21 954
Võlakohustused 13 254 7 945 12 368
Võlad ja ettemaksed 596 190 190
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 912 2 070 1 920
Sihtfinantseerimine 785 981 873
Pikaajalised kohustused kokku 16 547 11 186 15 351
KOHUSTUSED KOKKU 38 862 37 180 37 305
Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737
Ülekurss 14 197 14 007 14 007
Oma aktsiad -390 -390 -390
Kohustuslik reservkapital 51 51 51
Realiseerimata kursivahed -98 167 -366
Jaotamata kasum (-kahjum) -3 246 1 108 -1 654
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 18 252 22 680 19 385
Väikeaktsionäridele kuuluv osa 392 633 434
OMAKAPITAL KOKKU 18 644 23 313 19 819
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 57 506 60 493 57 124

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes 2kv 2020/2021 2kv 2019/2020 6k 2020/2021 6k 2019/2020
Müügitulud 17 029 25 374 29 766 44 703
Müüdud kaupade kulu -14 496 -21 049 -26 033 -37 796
Brutokasum 2 533 4 325 3 733 6 907
Tegevuskulud -2 663 -3 169 -4 985 -5 767
Turundus- ja müügikulud -1 809 -2 146 -3 367 -3 938
Üldhalduskulud -854 -1 023 -1 618 -1 829
Muud äritulud/-kulud 46 206 137 334
Bioloogiliste varade ümberhindlus 118 -622 24 224
Ärikasum (-kahjum) 34 740 -1 091 1 698
Finantstulud/-kulud -129 -190 -438 -393
Maksustamiseelne kasum (-kahjum) -95 550 -1 529 1 305
Tulumaks -101 -54 -105 -239
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -196 496 -1 634 1 066
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -190 529 -1 592 1 042
Väikeaktsionäridele kuuluv osa -6 -33 -42 24
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku -196 496 -1 634 1 066
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed 169 66 268 381
Kokku koondkasum (-kahjum) -27 562 -1 366 1 447
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -21 595 -1 324 1 423
Väikeaktsionäridele kuuluv osa -6 -33 -42 24
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -27 562 -1 366 1 447
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 0,00 0,01 -0,04 0,03
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) 0,00 0,01 -0,04 0,03

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

[email protected]

www.prfoods.ee