Chancellery of the Prime Minister of the Republic of Poland

07/30/2021 | Press release | Distributed by Public on 07/30/2021 11:44

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Budowy Małych Centrów Nauki Kopernik - Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Budowy Małych Centrów Nauki Kopernik - Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności

30.07.2021

Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Budowy Małych Centrów Nauki Kopernik - Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności, przedłożony przez ministra edukacji i nauki.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład powstanie Program Budowy Małych Centrów Nauki Kopernik - Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności. Budowa ośrodków naukowych to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, realizowane poprze zwiększenie dostępu do zasobów nauki. Celem Programu jest także wsparcie rozwoju kapitału społecznego i naukowego w społecznościach lokalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania na realizację zadania będzie wynosiła 5 mln zł. Program będzie realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Najważniejsze rozwiązania

  • Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego.
  • Dofinansowanie z Programu udzielane będzie na podstawie wniosku składanego do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
  • Program będzie realizowany w latach 2021-2024. Nabór wniosków będzie prowadzony na podstawie ogłoszeń o naborze publikowanych na stronach internetowych ministra edukacji i nauki.
  • Minister edukacji i nauki powoła komisję do spraw oceny wniosków złożonych w ramach programu.
  • Wnioskodawcy projektów, których wnioski zostały zakwalifikowani do finansowania w ramach programu uzyskają od BGK promesę udzielenia dofinansowania z Programu.
  • Maksymalna wysokość dofinansowania będzie wynosiła 5 mln zł.

Uchwała wejdzie w życie w dniu jej podjęcia.