PUC - Public Utilities Commission

02/17/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/17/2017 02:59

Regulators apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku jaunā redakcijā

17.02.2017.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome pieņēma metodiku 'Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika' (Metodika) jaunā redakcijā.

Regulatora Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikas jaunā redakcija izstrādāta saistībā ar 2016. gada 17. novembrī Saeimā pieņemtajiem likuma grozījumiem 'Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā'[1], kuri stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Minētie grozījumi noteic, ka tarifā iekļaujamas arī izmaksas pētniecības un attīstības darbībai, kas saistītas ar atkritumu poligonos apglabājamā atkritumu daudzuma samazināšanu, kā arī atkritumu poligona apsaimniekotājs samazina tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas par ieņēmumu daļu, kuru tas gūst kā starpību starp maksājumu par dabas resursu nodokli, ko samaksā atkritumu apsaimniekotājs par sadzīves atkritumu daudzumu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 2 daļu, un valsts budžetā samaksāto dabas resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

Vienlaikus Metodika papildināta ar jauniem nosacījumiem par tarifa projekta iesniegšanu Regulatoram, kā arī veikta tarifa aprēķinā iekļaujamo izmaksu posteņu pārstrukturizācija, lai atvieglotu regulējamo komersantu tarifu aprēķinos iekļauto izmaksu salīdzināšanu.

Metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas 'Latvijas Vēstnesī'.

Plašāk par Regulatora apstiprināto Metodiku: www.likumi.lv[2].

[1]https://likumi.lv/ta/id/286897-grozijumi-atkritumu-apsaimniekosanas-likuma

[2]https://likumi.lv/ta/id/288778-sadzives-atkritumu-apglabasanas-pakalpojuma-tarifa-aprekinasanas-metodika