Chancellery of the Prime Minister of the Republic of Poland

07/30/2021 | Press release | Distributed by Public on 07/30/2021 11:44

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

30.07.2021

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W ramach Polskiego Ładu rząd zapewni rolnikom lepsze perspektywy. Jednym z kluczowych rozwiązań jest podwyższenie z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów zwolnionej z podatku. To zapewnienie wyższych dochodów ze sprzedaży dla rolników. Efektem wprowadzonych zmian będzie także możliwość produkcji i zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego - takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki - na terytorium całego kraju, a także możliwość nielimitowanej sprzedaży żywności tym podmiotom.

Rolniczy handel detaliczny jest specyficzną formą handlu detalicznego funkcjonującą w Polsce od 2017 r. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. W ramach RHD możliwa jest produkcja na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym, zlokalizowanym na ograniczonym obszarze kraju. Obecnie obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem. Wielu producentów rolnych ogranicza także wielkość prowadzonej produkcji, aby uniknąć dodatkowych obowiązków administracyjnych.

Najważniejsze rozwiązania

  • Podwyższono z 40 tys. do 100 tys. zł kwotę przychodów ze sprzedaży, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, produktów roślinnych i zwierzęcych. Wyjątek stanowią przetworzone produkty roślinne i zwierzęce uzyskane w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produkty opodatkowane podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, zwolnione z podatku dochodowego.
  • Dostawy żywności, wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego - takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki - mogą odbywać się na terytorium całego kraju.
  • Zaproponowano zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD, w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny, z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.
  • Założono, że produkcja i zbywanie żywności w ramach RHD, tak jak dotychczas, będą podlegać przepisom prawa żywnościowego.
  • Doprecyzowano kwestie pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji żywności w ramach RHD.

Wejście w życie nowych rozwiązań uzależnione jest od przebiegu procesu notyfikacji projektu ustawy w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskim UE.