Bank of Slovenia

10/12/2017 | Press release | Distributed by Public on 10/11/2017 23:58

Gospodarska in finančna gibanja, oktober 2017.pdf

GOSPODARSKA

IN FINANÈNA GIBANJA

OKTOBER 2017

Naslov: Gospodarska in finančna gibanja Številka: Oktober 2017

Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35

1505 Ljubljana

tel.: 01 47 19 000

fax: 01 25 15 516

e-mail: [email protected] http://www.bsi.si/

Uporaba in objava podatkov in delov besedila je dovoljena z navedbo vira. This publication is also available in English.

ISSN 2385-9776

2 GOSPODARSKA IN FINANČNA GIBANJA Oktober 2017

Pregled vsebine

Povzetek

9

1 Mednarodno okolje

13

2 Konjunkturna gibanja

17

3 Trg dela

27

4 Tekoči račun plačilne bilance in kazalniki konkurenčnosti

35

5 Financiranje podjetij, gospodinjstev in bank

45

6 Javne finance

51

7 Gibanje cen

57

8 Izbrane teme

63

8.1 Gibanje produktivnosti po dejavnostih slovenskega gospodarstva in primerjava z EU

63

8.2 Ocenjevanje vzorcev pregrevanja - primer Slovenije

73

8.3 Razvoj vzorcev dohodkovne konvergence v Evropi s poudarkom na Sloveniji

81

9 Statistična priloga

87

GOSPODARSKA IN FINANČNA GIBANJA 3

Oktober 2017

Pregled slik, tabel in okvirov:

Slike:

Slika 1.1

Medletna gospodarska rast v BRIK in pomembnejših razvitih državah zunaj evrskega območja

13

Slika 1.2

Rast globalnega BDP v letih 2017 in 2018

14

Slika 1.3

Struktura rasti BDP v evrskem območju - izdatkovna stran

14

Slika 1.4

Struktura rasti BDP v evrskem območju - proizvodna stran

14

Slika 1.5

Kazalniki zaupanja v evrskem območju

15

Slika 1.6

Tehtane napovedi za glavne trgovinske partnerice Slovenije po mesecih za leti 2017 in 2018

15

Slika 1.7

Devizni tečaj EUR/USD in centralnobančni obrestni meri

15

Slika 1.8

Surovine

16

Slika 2.1

Kazalniki zaupanja

17

Slika 2.2

Primerjava stopenj rasti BDP med Slovenijo in evrskim območjem

18

Slika 2.3

Medletne stopnje rasti BDP v članicah evrskega območja

18

Slika 2.4

Realni prihodek v industriji

18

Slika 2.5

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti po tehnološki zahtevnosti

18

Slika 2.6

Realni prihodki v trgovini

19

Slika 2.7

Nominalni prihodki v storitvah brez trgovine

19

Slika 2.8

Gradbeništvo

22

Slika 2.9

Realna vrednost novih pogodb v gradbeništvu

22

Slika 2.10

Gibanje domače porabe in BDP v Sloveniji

22

Slika 2.11

Realna masa bruto plač in sredstev za zaposlene ter končna potrošnja gospodinjstev

23

Slika 2.12

Prispevki k realni medletni rasti bruto investicij v osnovna sredstva - Slovenija

23

Slika 2.13

Prispevki k realni medletni rasti bruto investicij v osnovna sredstva - evrsko območje

23

Slika 2.14

Menjava s tujino

23

Slika 2.15

Mesečni kazalniki gospodarske aktivnosti

24

Slika 3.1

Prispevki posameznih dejavnosti k rasti zaposlenosti

27

Slika 3.2

Prispevek zaposlovalnih dejavnosti k medletni rasti števila delovno aktivnih

28

Slika 3.3

Pričakovano zaposlovanje

28

Slika 3.4

Medletne spremembe števila brezposelnih glede na trajanje brezposelnosti

29

Slika 3.5

Stopnja brezposelnosti

29

Slika 3.6

Pomanjkanje delavcev kot omejitveni dejavnik

29

Slika 3.7

Nominalne bruto plače

31

Slika 3.8

Nominalna in realna skupna masa plač in povprečna bruto plača na zaposlenega

33

Slika 4.1

Komponente tekočega računa

35

Slika 4.2

Prispevki skupin proizvodov k rasti blagovnega izvoza

37

Slika 4.3

Prispevki po namenskih skupinah k rasti blagovnega uvoza

37

Slika 4.4

Blagovna menjava

38

Slika 4.5

Storitvena menjava

38

Slika 4.6

Neto primarni dohodki

38

Slika 4.7

Neto sekundarni dohodki

38

Slika 4.8

Nominalni harmonizirani kazalnik konkurenčnosti (v razmerju do 19 držav zunaj evrskega območja)

41

Slika 4.9

Harmonizirani kazalnik cenovne konkurenčnosti (deflator HICP / CPI)

41

Slika 4.10

Produktivnost, ULC* in sredstva na zaposlenega - celotno gospodarstvo, evrsko območje

41

Slika 4.11

Produktivnost, ULC* in sredstva na zaposlenega - celotno gospodarstvo, Slovenija

41

Slika 5.1

Struktura rasti posojil* nefinančnim družbam po ročnosti

45

Slika 5.2

Posojila gospodinjstvom

45

Slika 5.3

Obrestne mere za novoodobrena posojila nefinančnim družbam

46

Slika 5.4

Obrestne mere za novoodbrena posojila gospodinjstvom

46

Slika 5.5

Izbrane obveznosti domačih bank

49

Slika 6.1

Prihodki države

52

4 GOSPODARSKA IN FINANČNA GIBANJA Oktober 2017