Ursus SA

11/07/2019 | Press release | Distributed by Public on 11/07/2019 17:14

Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji

Raport bieżący nr 92/2019 (07.11.2019)

Temat:
Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść:
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 7 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 7 listopada 2019 r. Pana dr Ryszarda Matkowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji. W okresie do powołania Prezesa Zarządu URSUS S.A. Pan Ryszard Matkowski będzie pełnił obowiązki (P.O.) Prezesa Zarządu Spółki.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian, skład Zarządu URSUS S.A. od dnia 7 listopada 2018 r. przedstawia się następująco:

Wiceprezes Zarządu - Pan Ryszard Matkowski,

Wiceprezes Zarządu - Pan Jan Wielgus,

Członek Zarządu - Pan Paweł Dadej.

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Członka Zarządu.

Pan Ryszard Matkowski dr nauk ekonomicznych - specjalizacja: Zarządzanie Procesami Społeczno-Ekonomicznymi. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW o specjalności Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości - w Warszawie na kierunku: finanse i bankowość.

Przebieg pracy zawodowej Pana dr Ryszarda Matkowskiego:

2010 - obecnie - Prezes Zarządu Rich Management & Consulting sp. z o.o.

2007 - obecnie - Doradca w zakresie finansów i zarządzania różnych podmiotów gospodarczych

2003 - 2007 - Prezes Zarządu i Prezydent JW Construction Holding SA.

2001 - 2003 - Wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa I Rozwoju Miast,

1999 - 2006 - Adiunkt, kierownik Studium Podyplomowego 'Doradca w Inwestycjach Rzeczowych' w Szkole Głównej Handlowej

1981 - 2001 - m.in. Dyrektor PTSB Transbud - Przemyśl, Prezes Agencji Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego 'CONSULTANT', Dyrektor Oddziału Banku Śląskiego SA, Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, Swarzędzkich Fabryk Mebli S.A., Prezes Zarządu Agro-Universal sp. z o.o., kierownik Zespołu Organizacji Administracji w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Banku Polskiego w Przemyślu.

Zasiadał w Radach Nadzorczych m.in.: Energopol Południe SA, Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie Przewodniczący Komitetu Audytu RN JW. Construction Holding SA.

Specjalizacja zawodowa: rachunkowość zarządcza i controling, ocena efektywności inwestycji, organizacja i zarządzanie procesem inwestycyjnym, restrukturyzacja przedsiębiorstw, organizacja i zarządzania podmiotami gospodarczymi szeroko rozumiany rynek nieruchomości, metody finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania inwestycji w nieruchomości, inwestycje deweloperskie. Autor wielu publikacji w zakresie inwestycji w nieruchomości, rynku nieruchomości, rachunkowości.

Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Pan dr Ryszard Matkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).