Centralna Depozitarna Agencija AD Podgorica

07/09/2018 | Press release | Distributed by Public on 07/09/2018 07:17

Obavjestenje o prenosu RUPV na Sticaoca i isplati akcionara po preuzimanju - dodatni rok

Obavještenje o prenosu akcija RUPV na Sticaoca i isplati akcionara koji su prihvatili dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje (datu od strane Elektroprivrede CG a.d.) u dodatnom roku u skladu sa članom 38 Zakona o preuzimanju

U skladu sa članom 38 Zakona o preuzimanju, Elektropivreda CG a.d, kao Sticalac, je dana 21.06.2018.godine putem oglasa u 4 dnevna lista na teritoriji CG, obavijestila vlasnike preostalih akcija RUPV da mogu, pod istim uslovima iz Prospekta od 19.04.2018, da se jave u CDA i prihvate Ponudu. Dana 06.07.2018.godine je istekao zakonski obavezni dodatni rok za otkup akcija RUPV pod navedenim uslovima.

Dana 09.07.2018.godine, CDA je izvršila preknjižavanje vlasništva nad akcijama RUPV koje su prijavljene u dodatnom zakonskom roku, prenosom na individualni račun Sticaoca - Elektroprivrede CG, uz istovremeno davanje naloga banci za isplatu akcionara koji su u ovom dodatnom roku prihvatili predmetnu ponudu za preuzimanje.

Promjena vlasništva u emitentu Rudnik uglja a.d. Pljevlja će biti javno dostupna - vidljiva na sajtu CDA www.cda.meu rubrici '10 najvećih akcionara' nakon 16h 09.07.2018.godine. Novac od ove transakcije akcionarima koji su se javili u dodatnom roku će biti dostupan na njihovim bankarskim računima u skladu sa instrukcijama koje su dali prilikom potpisivanja Prihvata ponude: (1) akcionari koji su prijavili bankovni račun kod poslovne banke moći će raspolagati neto novčanim iznosom od 09.07.2018.godine, (2) akcionari koji su odabrali komisionu isplatu preko Socite Generale Montenegro banke moći će podići novac na šalterima ove banke uz prezentaciju ličnog identifikacionog dokumenta počev od 10.07.2018.godine, a (3) akcionarima iz inostranstva će novac biti uplaćen deviznim-ino plaćanjem putem SWIFT-a 10.07.2018 i isti će im biti na raspolaganju shodno pravilima ino platnog prometa SoGe banke i njihove korespodentske banke.​