WSE - Warsaw Stock Exchange SA

09/17/2021 | Press release | Distributed by Public on 09/17/2021 02:47

Wzrost zysku netto GK GPW w II kwartale oraz w całym I półroczu 2021 r.

Wzrost zysku netto GK GPW w II kwartale oraz w całym I półroczu 2021 r.

2021-09-17 10:37:55
KOMUNIKAT PRASOWY
  • Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 98,1 mln zł w II kw. 2021 r. (-3,0% rdr) oraz 209,4 mln zł w całym I półroczu 2021 r. (+5,4% rdr)
  • Koszty operacyjne wyniosły 51,0 mln zł (+15,5% rdr) w II kw. 2021 r. oraz 116,8 mln zł (+16,5% rdr) w I półroczu 2021 r.
  • EBITDA wyniosła 57,8 mln zł (-8,5% rdr) w II kw. 2021 r. oraz 111,4 mln zł (-1,6% rdr) w I półroczu 2021 r.
  • Zysk operacyjny wyniósł 49,2 mln zł (-9,2% rdr) za II kw. 2021 r. oraz 94,0 mln zł (-0,5% rdr) za I półrocze 2021 r.
  • Zysk netto wyniósł 45,2 mln zł (+4,1% rdr) w II kw. 2021 r. oraz 83,9 mln zł (+15,3% rdr) w I półroczu 2021 r.
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało o wypłacie 104,9 mln zł dywidendy (2,5 zł na jedną akcję)
Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) w I półroczu 2021 r. osiągnęła 209,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 111,4 mln zł, zysk operacyjny 94,0 mln zł, a zysk netto 83,9 mln zł. Skonsolidowane przychody w I półroczu 2021 r. wzrosły o 5,4% w ujęciu rdr - jest to efekt wzrostu przychodów z rynku finansowego oraz pogorszenia przychodów z rynku towarowego. Wzrost zysku netto o 15,3% rdr jest rezultatem ww. wzrostu przychodów z rynku finansowego, znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych oraz wyższego udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności (poprawa wyników finansowych KDPW).
W samym II kw. 2021 r. GK GPW wypracowała 98,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 57,8 mln zł, zysk operacyjny 49,2 mln zł, a zysk netto 45,2 mln zł. Skonsolidowane przychody spadły o 3,0% wobec II kw. 2020 r. i o 11,8% wobec I kw. 2021 r. Spadek przychodów w ujęciu rocznym to efekt wzrostu przychodów z rynku finansowego, przy jednoczesnym spadku przychodów z rynku towarowego.
Większe o 0,3 mln zł (+0,6% rdr) przychody z rynku finansowego w II kw. 2021 r. w ujęciu rocznym wynikają, w głównej mierze z wyższych o 0,3 mln zł (+10,6 % rdr) przychodów z obrotu instrumentami dłużnymi, wyższych o 1,5 mln zł przychodów z obsługi emitentów (+37,8% rdr), jak również wyższych o 1,1 mln zł (+8,4% rdr) przychodów w obszarze sprzedaży informacji. Przychody Grupy z rynku towarowego w II kw. 2021 r. były niższe o 4,0 mln zł (-10,1% rdr). Zanotowano spadek przychodów z obrotu energią elektryczną o 0,2 mln zł (-4,6% rdr) oraz spadek przychodów z obrotu prawami majątkowymi o 1,2 mln zł (-14,2% rdr). W II kw. Grupa zanotowała wzrost przychodów z obrotu gazem o 0,1 mln zł (+2,7% rdr) oraz wzrost przychodów z tytułu innych opłat od uczestników rynku o 0,1 mln zł (+1,8% rdr).
W II kw. 2021 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW kontynuowały prace związane z wdrażaniem strategii #GPW2022 oraz przede wszystkim rozwojem technologicznym.
- W Grupie Kapitałowej GPW cały czas intensywnie pracujemy nad realizacją inicjatyw w ramach naszej strategii na lata 2018-2022, w której postawiliśmy na mocniejszym rozwój warszawskiego parkietu, a także dywersyfikację świadczonych przez GPW usług. Wśród naszych priorytetów znalazły się nowe technologie, bez dwóch zdań - przyszłość rynków kapitałowych. Spółka GPW Tech mimo, że jest naszą najmłodszą spółką, już teraz może pochwalić się komercjalizacją pierwszych autorskich produktów technologicznych - mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW. - Pierwszym klientem GPW Tech jest giełda w Kuwejcie, której spółka z GK GPW świadczy usługi w oparciu o system TCA Tool - narzędzie umożliwiające analizę mierników statystycznych i szczegółowych danych dotyczących makro i mikrostruktury rynku. Kolejny produkt, nowoczesne narzędzie GRC GPW Tech (Governance, Risk & Compliance) najpierw zostanie wdrożone na GPW, a następnie w kolejnych dwóch spółkach GK GPW. Trzeci produkt GPW Tech, służący do analizy wykrywania manipulacji kursem akcji, jest już wykorzystywany przez GPW. Liczymy, że wzbudzi duże zainteresowanie wdrażaniem go w biurach maklerskich w Polsce - dodaje.
Koszty operacyjne w II kw. 2021 r. wzrosły o 15,5% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 22,5% w ujęciu kdk, sięgając 51,0 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 51,9% wobec 43,6 w II kw. 2020 r. oraz 59,1% w I kw. 2021 r. Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym złożyły się wzrost kosztów usług obcych oraz wzrost łącznych kosztów osobowych, będący pokłosiem wyższego zatrudnienia wynikającego z realizacji strategii rozwoju #GPW2022.
W II kwartale 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 104,9 mln zł dywidendy, co daje 2,5 zł na akcję i stanowi 77,3% skonsolidowanego zysku netto GK GPW za rok obrotowy 2020 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Dniem dywidendy był 23 lipca, a jej wypłaty 5 sierpnia 2021 r. Stopa dywidendy liczona według kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy wyniosła 5,23%. Skumulowana wartość dywidend wypłaconych przez GPW - od momentu uzyskania w 2010 r. statusu spółki publicznej - to łącznie 999,771 mln zł, co oznacza 23,82 zł dywidendy na jedną akcję.
Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za II kw. 2021 r.
Zysk netto
Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2021 r. wyniósł 45,2 mln zł, o 4,1% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, oraz o 17,0% więcej niż w I kw. 2021 r. Wzrost zysku netto rdr jest rezultatem znacznie niższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie -2,9 mln zł vs. -4,5 mln zł przed rokiem. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały niższe koszty finansowe, które w bieżącym kwartale ukształtowały się na poziomie 3,2 mln zł wobec 5,6 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Zysk netto Grupy w II kw. 2021 r. został także wsparty wyższym udziałem w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności, który wyniósł 7,9 mln zł vs. 4,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem.
Przychody z rynku finansowego
W II kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 61,2 mln zł, co oznacza wzrost względem poprzedniego roku o 0,6% i spadek o 15,8% kwartał do kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 62,4% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, emitentów i sprzedaży informacji.
Obsługa obrotu na rynku finansowym
W II kw. 2021 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 41,8 mln zł w porównaniu do 44,0 mln zł rok wcześniej. Jest to spadek o 5,1% rdr i o 21,4% kdk. Na wynik, w ujęciu rdr, największy wpływ miał spadek przychodówz obrotu akcjami oraz instrumentami pochodnymi. Wyższe rdr przychody odnotowano natomiast w obszarze obsługi emitentów oraz sprzedaży informacji.
Obsługa emitentów
W II kw. 2021 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,5 mln zł w porównaniu do 4,0 mln zł w II kw. 2020 r. Przychody z tytułu opłat za notowanie wyniosły 4,1 mln zł (+0,9% rdr i -10,0% kdk). Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku. Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie oraz inne opłaty wyniosły 1,4 mln zł. Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów z tej linii biznesowej jest liczba debiutów na parkietach GPW oraz wartość akcji i obligacji wprowadzonych do obrotu. W II kw. 2021 r. odnotowano osiem debiutów na GR oraz 14 na NewConnect vs. odpowiednio jeden i cztery debiuty przed rokiem.
Sprzedaż informacji
Przychody ze sprzedaży informacji na rynku finansowym w II kw. 2021 r. wyniosły 14,0 mln zł, co oznacza wzrost o 8,4% rdr i o 4,8% kdk. Wzrost wynika z pozyskania nowych klientów na dane Grupy Kapitałowej GPW (użytkowników danych w trybie non-display oraz dystrybutorów informacji).
Przychody z rynku towarowego
W II kw. 2021 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 36,1 mln zł, o 10,1% mniej rdr i o 5,2% mniej kdk. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW w II kw. 2021 r. wyniósł 36,7%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.
Obsługa obrotu na rynku towarowym
Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w II kw. 2021 r. spadły o 6,4% rdr oraz wzrosły o 0,7% kdk do 18,1 mln zł. W omawianym okresie zanotowano spadek przychodów z obrotu energią elektryczną o 4,6% rdr, wynikający z mniejszego wolumenu obrotu na rynku terminowym energii elektrycznej oraz spadek przychodów z obrotu prawami majątkowymi o 14,2% rdr, co wynika z istotnego spadku obrotów w transakcjach pozasesyjnych dla świadectw z OZE oraz spadku wolumenu obrotu dla efektywności energetycznej. W II kw. 2021 r. odnotowano wzrost przychodów z obrotu gazem o 2,7% rdr, wynikający ze znacznego wzrostu obrotów na rynku spot. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w II kw. 2021 r. wzrosły o 1,8% rdr. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.
Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia
W II kw. 2021 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 6,5 mln zł, co oznacza spadek o 28,4% rdr i spadek o 4,4% kdk. Spadek przychodów z prowadzenia RŚP to głównie efekt znacznego spadku liczby wystawionych oraz umorzonych praw majątkowych OZE.
Rozliczenie transakcji
Grupa uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności rozliczeniowej prowadzonej przez IRGiT, spółkę zależną TGE. Przychody z rozliczenia transakcji w II kw. 2021 r. wyniosły 11,2 mln zł, o 1,4% mniej rdr i o 13,7% mniej kdk. Na zmianę przychodów z tego tytułu wpływ mają wolumeny obrotu na rynkach prowadzonych przez TGE.
Sprzedaż informacji
Przychody ze sprzedaży informacji na rynku towarowym w II kw. 2021 r. wyniosły 238 tys. zł, czyli o 19,4% mniej rdr i o 8,5% mniej kdk.
Koszty działalności operacyjnej
W II kw. 2021 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 51,0 mln zł, o 15,5% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r., oraz o 22,5% mniej niż w I kw. 2021 r. Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym złożyły się wzrost łącznych kosztów osobowych oraz wzrost kosztów usług obcych. Łączne koszty osobowe wyniosły 26,5 mln zł, o 17,9% więcej rdr. Wzrost łącznych kosztów osobowych to pokłosie wyższego zatrudnienia wynikającego z realizacji strategii rozwoju #GPW2022. Z uwagi na prowadzone projekty rozwojowe w GPW część wynagrodzeń pracowniczych podlega kapitalizacji, co oznacza, że będą one ujęte w kosztach w okresie po wdrożeniu poszczególnych projektów. Koszty usług obcych wyniosły 13,2 mln zł o 29,6% więcej rdr, co wynika m.in. z wyższych kosztów IT oraz kosztów doradztwa. W II kw. 2021 koszty amortyzacji spadły o 4,3% rdr do 8,6 mln zł, a koszty opłat eksploatacyjnych wyniosły 1,2 mln zł, czyli o 10,7% więcej rdr.
Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności
W II kw. 2021 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności wyniósł 7,9 mln zł, o 78,5% więcej rdr i o 46,7% więcej kdk. Na wyższe wyniki w ujęciu rocznym wpłynął wyższy zysk Grupy KDPW. Poprawa wyników finansowych KDPW wynika z wyższych przychodów z: i) rozrachunku i przechowywania, ii) obsługi emitentów - wzrost przychodów z tytułu rejestracji papierów wartościowych po wejściu w życie obowiązku rejestracji akcji spółek niepublicznych; wyższe przychody związane z obsługą realizacji wypłat świadczeń pieniężnych z papierów wartościowych oraz iii) działalności rozliczeniowej - wzrost obrotów oraz liczby transakcji zawieranych na GPW zarówno na rynku kasowym jak i terminowym; rozliczenia transakcji z TBSP.
***
Historia giełdy
12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej 'Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.' Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.
Giełda dzisiaj
W sierpniu 2021 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniosła 804,7 mln zł. Na koniec sierpnia br. na Głównym Rynku notowane były akcje 429 firm (382 krajowych i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 366 spółek (362 krajowe i 4 zagraniczne). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.
Pozycja GPW w regionie
GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.
***
Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl