Bank of Slovenia

10/12/2017 | Press release | Distributed by Public on 10/12/2017 01:22

Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 29. 8. 2017.pdf

Razkritje informacij o izrečeni sankciji kreditni instituciji in odgovorni osebi z dne 29. 8. 2017

a) Odločba o prekršku zoper kreditno institucijo in odgovorni osebi

Informacije o kršitelju

Naziv in sedež pravne osebe

-

Osebno ime fizične osebe

-

Informacije o kršitvi

Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev

ZBan-2 ali Uredbe (EU) št. 575/2013

Banka Slovenije je kreditni instituciji z odločbo o prekršku izrekla enotno globo v višini 85.000 EU, zaradi prekrška po 33. točki, prvega odstavka 373. člena ZBan-2 (kršitev 126. člena ZBan-2) in kršitev drugega zakona, ki ne določa obveznosti razkritja.

Narava ugotovljenih kršitev

Kršitev dolžnosti varovanja zaupnih podatkov

Izrek odločbe, s katero se postopek konča:

Banka Slovenije kot prekrškovni organ na podlagi 380. člena Zakona o bančništvu in . člena , po pooblaščeni uradni osebi , po uradni dolžnosti, na podlagi drugega odstavka 51. in 46. člena Zakona o prekrških, v postopku o prekršku zoper pravno osebo s sedežem v , in odgovorni osebi in , zaradi prekrškov po in 33. točki prvega odstavka 373. člena ZBan-2:

o d l o č a:

 1. pravna oseba (v nadaljevanju: ),

 2. odgovorna oseba , EMŠO , slovenska državljanka, stanujoča (v nadaljevanju kršiteljica):

 3. ;

 4. ;

 5. da je kot odgovorna oseba, zaposlena v na delovnem mestu , pooblaščena za , v imenu in za račun , s tem, ko je žeton za dostop do , ki je bil dne izročen , dne in povezala z

 6. je odgovorna,

  a) ;

  b) ;

  c) ;

  d) da sta odgovorni osebi in , zaposleni v , v imenu in za račun , s tem ko sta žeton za dostop do številka , ki je bil dne izročen , dne , in povezali z uporabniškim imenom

  , katerega uporabnik je , ter s tem omogočili dostop do in mu omogočili, da se je seznanil ter bi lahko uporabil zaupne podatke , in , s čimer je kršila drugi odstavek 126. člena ZBan-2.

  S tem je storila prekršek po 33. točki prvega odstavka 373. člena ZBan-2.

  je odgovorna,

uporabniškim imenom , katerega uporabnik je , ter s tem omogočila dostop do in mu omogočila, da se je seznanil ter bi lahko uporabil zaupne podatke , in , s čimer je kršila drugi odstavek 126. člena ZBan-2.

S tem je storila prekršek po sedmem odstavku v povezavi s 33. točko prvega odstavka 373. člena ZBan-2.

 1. odgovorna oseba , EMŠO , slovenska državljanka, stanujoča (v nadaljevanju kršiteljica),

 2. da je kot odgovorna oseba, zaposlena v na delovnem mestu , pooblaščena za , v imenu in za račun , s tem, ko je žeton za dostop do , ki ga je dne izročila , in istega dne povezala z uporabniškim imenom , katerega uporabnik je , ter s tem omogočila dostop do in mu omogočila, da se je seznanil ter bi lahko uporabil zaupne podatke , in , s čimer je kršila drugi odstavek 126. člena ZBan-2.

  • za prekršek iz točke 1. a) ,

  • za prekršek iz točke 1. b) ,

  • za prekršek iz točke 1. c) ,

 3. a) ;

  S tem je kršiteljica storila prekršek po sedmem odstavku v povezavi s 33. točko prvega odstavka 373. člena ZBan-2.

  Na podlagi oziroma 33. točke prvega odstavka 373. člena ZBan-2, v zvezi s tretjim odstavkom 52. člena ZP-1 in oziroma 382. člena ZBan-2, se določi:

  - za prekršek iz točke 1. d) globa v višini 80.000 €,

  • odgovorni osebi za prekršek iz točke 2. a ,

  • odgovorni osebi za prekršek iz točke 2. b ,

  • odgovorni osebi za prekršek iz točke 2. c globa v višini 800€,

  • odgovorni osebi za prekršek iz točke 3. b globa v višini 800€,

  - odgovorni osebi za prekršek iz točke 3. a ,

  Na podlagi prvega odstavka 27. člena ZP-1 se izreče enotna sankcija:

  - globa v znesku 85.000€,

  - odgovorni osebni globa v znesku 1100€,

  - odgovorni osebi globa v znesku 900€.

Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2

Postopek sodnega varstva ni bil sprožen, odločba je pravnomočna.