Ministry of Finance of the Republic of Slovenia

02/16/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/16/2017 17:37

Realizacija državnega proračuna v januarju

16. 2. 2017

Realizacija državnega proračuna v januarju

Ljubljana, 16. februar 2017 - Državni proračun je januarja letos izkazal primanjkljaj v višini 21,4 milijona evrov. Prihodkov je bilo za 789,3 milijona evrov, kar je 38,2 milijona evrov več kot v enakem lanskem obdobju, odhodkov pa je bilo za 810,7 milijonov evrov oz. za 60 milijonov evrov več kot januarja lani.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so januarja skupaj dosegli 702,2 milijona evrov, kar je 81,7 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Razlog za povečanje je v višji realizaciji domačih davkov na blago in storitve, ki so bili glede na enako obdobje lani višji za 70,6 milijona evrov in so znašali 529,7 milijona evrov. Realizacija prihodkov iz naslova DDV je znašala 339,6 milijona evrov in je bila za 8,7 milijona evrov višja od lanske. Glede na lanski januar je bila višja tudi realizacija vplačil trošarin, in sicer za 57,8 milijona evrov, kar je posledica tedanje ureditve po zakonu o trošarinah, v skladu s katerim se je del trošarin vplačeval v naslednjem koledarskem mesecu.

Izjemoma so bili višji tudi drugi nedavčni prihodki, saj je Republika Slovenija izdala obveznico RS79 v znesku milijarde evrov in obveznico RS76 v znesku 300 milijonov evrov. Iz naslova prej natečenih obresti je tako enkratno prejela 42,6 milijona evrov.

Črpanje evropskih sredstev se je realiziralo v višini 10,1 milijona evrov, medtem ko je v enakem obdobju lani realizacija iz tega naslova znašala 89,9 milijona evrov.

Na odhodke državnega proračuna so januarja izdatneje vplivali odhodki za domače obresti v višini 148,7 milijona evrov, kar je za januar običajno, in odhodki kmetijskih subvencij iz naslova sredstev EU (79,8 milijona evrov), ki se izplačujejo v prvih mesecih leta. Višja realizacija kot pretekli januar pa je bila realizacija na področju izdatkov za tekoče vzdrževanje v okviru izdatkov za blago in storitve ter pri izdatkih za investicije in investicijske transfere občinam na integralnih sredstvih.

Služba za odnose z javnostmi